Toán lớp 3 siêng đề tìm x con sẽ tiến hành học 5 dạng toán chuyên sâu của search x. Từ kia giúp con nắm chắc kiến thức và kỹ năng và phát triển tư duy.Hôm nay firmitebg.com sẽ ra mắt tới con những dạng toán mở rộng của toán lớp 3 siêng đề tìm x. Sau đó là phần kiến thức và kỹ năng và bài xích tập, cáccon cùng học nhé.

Bạn đang xem: 4 x 4 bằng mấy

1. Những dạng toán lớp 3 chuyên đề kiếm tìm x

*

1.1. Dạng toán tra cứu Xsố 1

Những bài bác tìm X cơ mà vế trái là tổng, hiệu, tích, mến của một vài với mộtchữ , vế phải là một tổng, hiệu, tích, yêu thương của nhì số.

1.1.1. Phương pháp làmBước 1: nhớ lại quy tắc thực hiện phép tính nhân, chia, cộng, trừBước 2: thực hiện phép tính giá trị biểu thức vế yêu cầu trước, tiếp đến mới tiến hành bên tráiBước 3: Trình bày, tính toán1.1.2. Bài xích tập

Bài 1: Tìm X,biết:

a) X x 7 = 784: 2

b) 6 x X = 112 x 3

c) X : 4 = 28 + 7

d) X : 3 = 250 - 25

Bài 2. tìm x biết

a) x + 15 = 140 : 5

b) 39 + x = 384 : 8

c) 25 - x = 120 : 6

d) x - 57 = 24 x 5

1.1.3. Bài xích giải

Bài 1.

a) X x 7 = 784: 2

X x 7 = 392

X = 392: 7

X = 56

b) 6 x X = 112 x 3

6 x X = 336

X = 336 : 6

X = 56

c) X : 4 = 28 + 7

X : 4 = 35

X = 35 x 4

X = 140

d) X : 3 = 250 - 25

X : 3 = 225

X = 225 x 3

X = 675

Bài 2.

a) x + 15 = 140 : 5

x + 15 = 28

x = 28- 15

x = 13

b) 39 + x = 384 : 8

39 + x = 48

x = 48 - 39

x = 9

c) 25 - x = 120 : 6

25 - x = 20

x = 25 - 20

x = 5

d) x - 57 = 24 x 5

x - 57 = 120

x = 120 + 57

x = 177

1.2. Dạng toán tìm Xsố 2

Các bài xích tìm X nhưng mà vế trái là biểu thức bao gồm 2 phép tính không tồn tại dấu ngoặc đơn, vế phải là 1 số.

1.2.1. Phương pháp làmBước 1: ghi nhớ lại quy tắc triển khai phép tính nhân, chia, cộng, trừBước 2: search phép nhân, phân chia ở vế trái trước sau đó tìm XBước 3: Trình bày, tính toán1.2.2. Bài xích tập

Bài 1. search Xbiết

a) 44 - X: 2 = 30

b) 45 + X: 3 = 90

c) 75 + X x 5 = 300

d) 115 - X x 7 = 80

Bài 2. tra cứu x biết

a) 126 : 6 + X= 73

b) 34 x 3 - X= 85

c) 93 - 44 : X= 91

d) 64 + 3 x X = 100

1.2.3. Bài giải

Bài 1.

a) 44 - X: 2 = 30

X : 2 = 44- 30

X : 2 = 14

X = 14x 2

X = 28

b) 45 + X: 3 = 90

X : 3 = 90 - 45

X : 3 = 45

X = 45 x 3

X = 135

c) 75 + X x 5 = 300

X x 5 = 300 - 75

X x 5 = 225

X = 225 : 5

X = 45

d) 115 - X x 7 = 80

X x 7 = 115 - 80

X x 7 = 35

X = 35 : 7

X = 5

Bài 2.

a) 126 : 6 + X= 73

21 + X= 73

X = 73 - 21

X = 52

b) 34 x 3 - X= 85

102 - X= 85

X = 102 - 85

X = 17

c) 93 - 44 : X= 91

44 : X= 93 - 91

44 : X= 2

X = 44 : 2

X = 22

d) 64 + 3 x X = 100

3 x X = 100 - 64

3 x X = 36

X = 36 : 3

X = 12

1.3. Dạng toán search x số 3

Các bài tìm X nhưng mà vế trái là biểu thức bao gồm 2 phép tính bao gồm dấu ngoặc đơn, vế phải là 1 trong những số.

1.3.1. Phương pháp làmBước 1: ghi nhớ quy tắc tính toán phép cộng, trừ, nhân, chiaBước 2: đo lường và thống kê giá trị biểu thức vế tráitrước, tiếp nối rồi tính vế phải. Ở vế trái, ta nên tính vào ngoặc trướcBước 3: Khai triển và tính toán1.3.2. Bài tập

Bài 1. search X,biết

a) X+ (112 - 53) = 89

b) X- (27 + 82) = 13

c) X x (16 : 4) = 42

d) X: (23 x 2) = 3

Bài 2. Tìm X,biết

a) (X + 24) - 61 = 32

b) (100 - X) + 12 = 54

c) (X: 5) x 7 = 49

d) (X x 8) + 28 = 98

1.3.3. Bài xích giải

Bài 1.

a) X+ (112 - 53) = 89

X + 59 = 89

X = 89 - 59

X = 30

b) X- (27 + 82) = 13

X - 109= 13

X = 13 + 109

X = 122

c) X x (16 : 4) = 44

X x 4 = 44

X = 44: 4

X = 11

d) X: (23 x 2) = 3

X : 46 = 3

X = 46 x 3

X = 138

Bài 2.

a) (X + 24) - 61 = 32

X + 24 = 32 + 61

X + 24 = 93

X = 93 - 24

X = 69

b) (100 - X) + 12 = 54

100 - X= 54 - 12

100 - X= 42

X = 100 - 42

X = 58

c) (X: 5) x 7 = 49

X : 5 = 49 : 7

X : 5 = 7

X = 7 x 5

X = 35

d) (X x 8) + 28 = 108

X x 8 = 108 - 28

X x 8 = 80

X = 80 : 8

X = 10

1.4. Dạng toán tìm kiếm x số 4

Các bài tìm X cơ mà vế trái là biểu thức gồm chứa 2 phép tính không tồn tại dấu ngoặc đơn, còn vế phải là một tổng, hiệu, tích, yêu mến của hai số

1.4.1 phương thức làmBước 1: ghi nhớ quy tắc đo lường phép cộng trừ nhân chiaBước 2: đo lường giá trị biểu thức vế đề nghị trước, tiếp nối rồi tính vế trái. Ở vế trái ta cần giám sát và đo lường trước đối với phép cùng trừBước 3: Khai triển với tính toán1.4.2. Bài xích tập

Bài 1:Tìm X, biết:

a) 375 - X: 2 = 500 : 2

b) 32 + X: 3 = 15 x 5

c) 56 - X: 5 = 5 x 6

d) 45 + X: 8 = 225 : 3

Bài 2: kiếm tìm X,biết:

a) 125 - X x 5 = 5 + 45

b) 250 + X x 8 = 400 + 50

c) 135 - X x 3 = 5 x 6

d) 153 - X x 9 = 252 : 2

1.4.3. Bài giải

Bài 1.

a) 375 - X : 2 = 500 : 2

375 - X : 2 = 250

X : 2 = 375 - 250

X : 2 = 125

X = 125 x 2

X = 250

b) 32 + X : 3 = 15 x 5

32 + X : 3 = 75

X : 3 = 75 - 32

X : 3 = 43

X = 43 x 3

X = 129

c) 56 - X : 5 = 5 x 6

56 - X : 5 = 30

X : 5 = 56 - 30

X : 5 = 26

X = 26 x 5

X = 130

d) 45 + X : 8 = 225 : 3

45 + X : 8 = 75

X : 8 = 75 - 45

X : 8 = 30

X = 30 x 8

X = 240

Bài 2

a) 125 - X x 5 = 5 + 45

125 - X x 5 = 50

X x 5 = 125 - 50

X x 5 = 75

X = 75 : 5

X = 15

b) 250 + X x 8 = 400 + 50

250 + X x 8 = 450

X x 8 = 450 - 250

X x 8 = 200

X = 200 : 8

X = 25

c) 135 - X x 3 = 5 x 6

135 - X x 3 = 30

X x 3 = 135 - 30

X x 3 = 105

X = 105 : 3

X = 35

d) 153 - X x 9 = 252 : 2

153 - X x 9 = 126

X x 9 = 153 - 126

X x 9 = 27

X = 27 : 9

X = 3

2.5. Dạng toán search Xsố 5

Dạng toán search Xcó vế trái là một trong những biểu thức nhì phép tính bao gồm dấu ngoặc 1-1 và vế buộc phải là tổng, hiệu, tích, thương của nhị số.

2.5.1. Phương thức làmBước 1: lưu giữ lại quy tắc so với phép cùng trừ nhân chiaBước 2: thống kê giám sát giá trị biểu thức vế đề xuất trước, tiếp đến mới tiến hành các phép tính mặt vế trái. Ngơi nghỉ vế trái thì thực hiện ngoài ngoặc trước vào ngoặc sau2.5.2. Bài bác tập

Bài 1: tra cứu x,biết:

a) (x- 3) : 5 = 34

b) (x + 23) : 8 = 22

c) (45 - x) : 3 = 15

d) (75 + x) : 4 = 56

Bài 2: kiếm tìm X,biết:

a) (X - 5) x 6 = 24 x 2

b) (47 - X) x 4 = 248 : 2

c) (X + 27) x 7 = 300 - 48

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

2.5.3. Đáp án

Bài 1

a) (x - 3) : 5 = 34

(x - 3) = 34 x 5

x - 3 = 170

x = 170 +3

x = 173

b) (x + 23) : 8 = 22

x + 23 = 22 x 8

x + 23 = 176

x = 176 - 23

x = 153

c) (45 - x) : 3 = 15

45 - x = 15 x 3

45 - x = 45

x = 45 - 45

x = 0

d) (75 + x) : 4 = 56

75 + x = 56 x 4

75 + x = 224

x = 224 - 75

x = 149

Bài 2

a) (X - 5) x 6 = 24 x 2

(X - 5) x 6 = 48

(X - 5) = 48 : 6

X - 5 = 8

X = 8 + 5

X = 13

b) (47 - X) x 4 = 248 : 2

(47 - X) x 4 = 124

47 - X = 124 : 4

47 - X = 31

X = 47 - 31

X = 16

c) (X + 27) x 7 = 300 - 48

(X + 27) x 7 = 252

X + 27 = 252 : 7

X + 27 = 36

X = 36 - 27

X = 9

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

(13 + X) x 9 = 378

13 + X = 378 : 9

13 + X = 42

X = 42 - 13

X = 29

2. Bài tập thực hành thực tế có đáp án

2.1. Bài bác tập

Bài 1. Tìm kiếm x, biết:

a) x + 41 = 140 : 2

b) 23 + x = 84 : 2

c) 42 - x = 110 : 5

d) x - 27 = 16 x 5

Bài 2. tìm X,biết:

a) 46 - X: 5 = 30

b) 58 + X: 6 = 90

c) 77 + X x 4 = 317

d) 215 - X x 7 = 80

Bài 3. search X,biết:

a) X+ (102 - 33) = 78

b) X- (27 + 82) = 13

c) X x (18 : 2) = 63

d) X: (12 x 3) = 4

Bài 4. tìm Y,biết:

a) 102 - Y x 7 = 15 + 45

b) 254 + Y x 8 = 510 + 48

c) 145 - Y x 5 = 5 x 6

d) 173 - Y x 4 = 242 : 2

Bài 5. tra cứu Y,biết:

a) (Y - 9) x 4 = 34 x 2

b) (67 - Y) x 3 = 96 : 2

c) (Y + 33) x 7 = 300 - 48

d) (19 + Y) x 9 = 128 + 160

2.2. Đáp án tham khảo

Bài 1.

a) 29

b) 19

c) 20

d) 107

Bài 2.

a) 80

b) 192

c) 60

d) 19 dư 2

Bài 3.

Xem thêm: Dung Dịch Làm Quỳ Tím Hóa Xanh Alanin, Dung Dịch Chất Nào Sau Đây Làm Xanh Quỳ Tím

a) 9

b) 122

c) 7

d) 144

Bài 4.

a) 6

b) 38

c) 23

d) 13

Bài 5

a) 26

b) 51

c) 3

d) 13

Toán lớp 3 chuyên đề tìm kiếm x giúp những con ôn tập, mở rộng thêm các kiến thức, bài xích tập về tìm kiếm x. Để học xuất sắc toán hơn nhỏ tham gia học tập toán tại firmitebg.com nhé