Các dạng bài cộng sự điện li lựa chọn lọc, bao gồm đáp án bỏ ra tiết

Với những dạng bài tập sự điện li lựa chọn lọc, tất cả đáp án chi tiết Hoá học tập lớp 11 tổng hợp các dạng bài tập, trên 300 bài bác tập trắc nghiệm gồm lời giải chi tiết với đầy đủ cách thức giải, ví dụ như minh họa sẽ giúp đỡ học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài tập sự điện li từ kia đạt điểm cao trong bài xích thi môn Hoá học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Bài tập sự điện li

*

Tổng hợp triết lý chương Sự điện li

Phương pháp giải những dạng bài tập chương Sự năng lượng điện li

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập kim chỉ nan về sự năng lượng điện li, hóa học điện li, viết phương trình năng lượng điện li

A. Ví dụ minh họa

Bài 1: cho các chất sau: NaCl; HF; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; H3PO4; (NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; AgNO3; Glucozơ; glyxerol; Al(OH)3; Fe(OH)2; HNO3.

Xác định hóa học điện ly mạnh, hóa học điện ly yếu, hóa học không điện ly? Viết phương trình điện ly của những chất (nếu có).

Hướng dẫn:

- chất điện ly mạnh: NaCl; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; (NH4)3PO4; AgNO3; HNO3.

Phương trình điện ly:

NaCl → Na+ + Cl-CuSO4 → Cu2+ + SO42-

NaOH → Na+ + OH-Mg(NO3)2 → Mg2+ + 2NO3-

(NH4)3PO4 → 3NH4+ + PO43-AgNO3 → Ag+ + NO3-

HNO3 → H+ + NO3-

- chất điện ly yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3; Fe(OH)2.

Phương trình điện ly:

HF ⇔ H+ + F-CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

H3PO4 ⇔ H+ + H2PO4-Al(OH)3 ⇔ Al3+ + 3OH-

H2PO4- ⇔ H+ + HPO42-H2CO3 ⇔ H+ + HCO3-

HPO42- ⇔ H+ + PO43- HCO3- ⇔ H+ + CO32-

Fe(OH)2 ⇔ Fe2+ + OH-

- hóa học không điện ly: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.

Bài 2: trộn loãng dần dần một dung dịch axit sunfuric, tín đồ ta thấy độ dẫn năng lượng điện của dung dịch ban đầu tăng dần tiếp đến lại giảm dần. Hãy phân tích và lý giải hiện tượng.

Hướng dẫn:

Axit sunfuric phân li như sau :

H2SO4 → H+ + HSO4- : điện li trả toàn.

HSO4- ⇔ H+ + SO42- : K = 10-2

Lúc đầu khi pha loãng dung dịch, độ điện li tăng lên làm tăng mật độ ion. Cho nên vì vậy độ dẫn năng lượng điện tăng. Trong dung dịch khôn xiết loãng, sự năng lượng điện li coi như trả toàn, dịp đó nếu tiếp tục pha loãng thì nồng độ ion giảm khiến cho độ dẫn điện giảm.

Bài 3: Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted, các chất sau giữ vai trò là axit – bazơ - lưỡng tính - trung tính: HSO4-, H2PO4-, PO43-, NH3, S2-, Na+ , Al3+, Cl- , CO32- , NH4+, HS-

Hướng dẫn:

-Axit: NH4+, HSO4-, Al3+

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O-

HSO4- + H2O ⇔ SO42- + H3O-

Al3+ + H2O ⇔ 2+ + H+

-Bazơ: PO43-, NH3, S2-, CO32-

PO43- + H2O ⇔ HPO4- + OH-

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

CO32- + H2O ⇔ HCO3- + OH-

-Lưỡng tính: H2PO4-, HS-

H2PO4- + H2O ⇔ H3PO4 + OH-

H2PO4- + H2O ⇔ HPO42- + H3O+

HS- + H2O ⇔ H2S + OH-

HS- + H2O ⇔ S2- + H3O+

-Trung tính: Na+, Cl-

Bài 4: Từ ý kiến axit-bazơ của Bronsted, hãy cho thấy thêm tính axit, bazơ, trung tính tuyệt lưỡng tính của các dung dịch sau: NaCl, Na2S, NaHCO3, Cu(NO3)2. NH4Cl, CH3COOK, Ba(NO3)2, Na2CO3.

Hướng dẫn:

- Dung dịch có tính axit: Cu(NO3)2, NH4Cl.

Cu(NO3)2 → Cu2+ + 2NO3-

Cu2+ + H2O ⇔ + + H+

NH4Cl → NH4+ + Cl-

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

- Dung dịch bao gồm tính bazơ: Na2S, CH3COOK.

Na2S → 2Na+ + S2-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

CH3COOK → CH3COO- + K+

CH3COO- + H2O ⇔ CH3COOH + OH-

- Dung dịch có tính lưỡng tính: NaHCO3.

NaHCO3 → Na+ + HCO3-

HCO3- + H2O ⇔ H2CO3 + OH-

HCO3- + H2O ⇔ CO32- + H3O+

- dung dịch trung tính: NaCl, Ba(NO3)2

NaCl → Na+ + Cl-

Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3-

Bài 5: Phương trình năng lượng điện li nào sau đây không đúng ?

A. HCl → H+ + Cl- B. CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

C. H3PO4 → 3H+ + PO43- D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

Hướng dẫn:

Đáp án C

Bài 6: Phương trình điện li nào tiếp sau đây viết đúng ?

A. H2SO4 ⇔ H+ + HSO4- B. H2SO3 ⇔ 2H+ + HCO3-

C. H2SO3 → 2H+ + SO32- D. Na2S ⇔ 2Na+ + S2-

Hướng dẫn:Đáp án B

Bài 7: những chất dẫn điện là

A. KCl nóng chảy, hỗn hợp NaOH, hỗn hợp HNO3.

B. hỗn hợp glucozơ, dung dịch ancol etylic, glixerol.

C. KCl rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.

D. Khí HCl, khí NO, khí O3.

Hướng dẫn:

Đáp án A

Bài 8: Dãy những chất gần như là chất điện li bạo dạn là

A. KOH, NaCl, H2CO3. B. Na2S, Mg(OH)2 , HCl.

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)3. D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2.

Hướng dẫn:

Đáp án D

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: hàng nào tiếp sau đây chỉ chứa các chất năng lượng điện li mạnh:

A. NaNO3, HClO3, NaHSO4, Na2S, NH4Cl.

B. NaNO3, Ba(HCO3)2, HF, AgCl, NH4Cl.

C. NaNO3, HClO3, H2S, Mg3(PO4)2, NH4Cl.

D. NaNO3, HClO3, Na2S, NH4Cl, NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: hàng nào sau đây chỉ cất chất điện ly yếu đuối

A. H2S, HCl, Cu(OH)2, NaOH

B. CH3COOH, H2S, Fe(OH)3, Cu(OH)2

C. CH3COOH, Fe(OH)3, HF, HNO3

D. H2S, HNO3, Cu(OH)2, KOH.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 3: Phương trình điện ly nào tiếp sau đây viết đúng?

A. HF ⇔ H + F-

C. Al(OH)3 → Al3+ + 3OH-

B. H3PO4 → 3H+ + PO43-

D. HCl ⇔ H+ + NO3-

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: vào dd NaHSO4 có các loại phân tử và ion nào sau đây (bỏ qua sự năng lượng điện li của nước):

A. NaHSO4; H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

B. HSO4-; Na+; H2O

C. H+; SO42-; Na+; H2O

D. H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: dung nạp CO2 vào nước thu được dd có những loại phân tử và ion nào dưới đây (bỏ qua sự điện li của nước):

A. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O

B. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O; CO2

C. H+; HCO3-; CO32-; H2O

D. H+; CO32-; H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 6: Theo Ahrenius thì kết luận nào tiếp sau đây đúng?

A. Bazơ là hóa học nhận proton

B. Axit là hóa học khi rã trong nước phân ly đã tạo ra cation H+

C. Axit là hóa học nhường proton.

D. Bazơ là hợp hóa học trong thành phần phân tử tất cả một hay những nhóm OH–.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 7: Theo thuyết Areniut, hóa học nào sau đó là axit?

A. NH3 B. KOH C. C2H5OH D. CH3COOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 8: Theo thuyết Areniut thì hóa học nào sau đó là bazơ ?

A. HCl B. HNO3 C.CH3COOH D. KOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 9: Theo thuyết Bronstet, H2O được coi là axit lúc nó:

A. cho một electron B. nhận một electron

C. cho một proton D. thừa nhận một proton.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 10: Theo thuyết Bronstet, H2O được xem là bazơ lúc nó:

A. cho một electron B. nhận một electron

C. cho một proton D. thừa nhận một proton.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 11: Theo thuyết Bronstet, chất nào sau đây chỉ là axit?

A. HCl B. HS– C. HCO3– D. NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 12: Dãy chất và ion nào dưới đây có tính chất trung tính?

A. Cl–, Na+, NH4+, H2O B. ZnO, Al2O3, H2O

C. Cl–, Na+ D. NH4+, Cl–, H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 13: đến 2 phương trình:

S2- + H2O → HS- + OH- ; + H2O → NH3 + H3O+

Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted thì:

A. S2- là axit, là bazơ B. S2- là bazơ, là axit.

C. S2- và những là axit D. S2- và đông đảo là bazơ.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 14: Theo Bronsted, các chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, Zn(OH)2 mọi là:

A. Axit B. Bazơ C. chất trung tính D. hóa học lưỡng tính

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 15: trong những phản ứng bên dưới đây, ở bội nghịch ứng như thế nào nước nhập vai trò là một bazơ (theo Bronsted).

A. HCl + H2O → H3O+ + Cl-

B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 .

C. NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-.

D. CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 16: Axít làm sao sau đấy là axit một nấc?

A. H2SO4 B. H2CO3 C. CH3COOH D. H3PO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 17: Dãy hóa học nào dưới đây chỉ gồm những hiđrôxit lưỡng tính ?

A. Al(OH)3, Zn(OH)3, Fe(OH)2

B. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2

C. Al(OH)3, Fe(OH)2,Cu(OH)2

D. Mg(OH), Pb(OH)2, Cu(OH)2

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 18: trong những cặp chất sau đây, cặp chất nào thuộc tồn tại trong dung dịch ?

A. AlCl3 với Na2CO3

B. HNO3 và NaHCO3

C. NaAlO2 cùng KOH

D. NaCl và AgNO3

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 19: làm phản ứng hóa học nào sau đâycó phương trình ion thu gọn gàng là H+ + OH- → H2O ?

A. HCl + NaOH → H2O + NaCl

B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3

C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

D. H2SO4 +Ba(OH)2 → 2 H2O + BaSO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 20: mang đến 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ cất một các loại cation và một nhiều loại anion trong các ion sau : Ba2+ , Al3+ , Na+, Ag+ ,CO , NO , Cl- , SO42-. Những dung dịch đó là :

A. BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3, AgNO3.

B. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2CO3, AgCl.

C. BaCl2, Al2(CO3)3, Na2CO3, AgNO3.

D. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, NaCl, Ag2CO3.

Lời giải:

Đáp án: A

Các dạng bài bác tập về việc điện li

A. Phương thức giải & Ví dụ minh họa

a. Tính độ năng lượng điện li

Lý thuyết và phương thức giải

+ Viết phương trình năng lượng điện li của các chất.

+ trình diễn số mol những chất trong phương trình theo từng thời điểm (ban đầu, làm phản ứng,cân bằng) phụ thuộc vào yêu cầu và dữ kiện bài bác toán.

+ xác minh nồng độ chất (số phân tử) ban đầu, nồng độ hóa học (số phân tử) ở trạng thái cân nặng bằng, suy ra nồng độ hóa học (số phân tử) sẽ phản ứng (phân li).

+ Độ năng lượng điện li

*

Ví dụ minh họa

Bài 1: trong 1 lít dung dịch CH3COOH 0,02M tất cả chứa 1,2407.1022 phân tử không phân li cùng ion. Tính độ năng lượng điện li α của CH3COOH tại độ đậm đặc trên, biết n0=6,022.1023.

Hướng dẫn:

nCH3COOH = 0,02 mol. Số phân tử ban đầu là:

n0 = 1. 0,02.6,022.1023 = 1,2044.1022 phân tử

CH3COOH : H++ CH3COO- (1)
Ban đầun0
Phản ứngnnn
Cân bằng(n0-n)nn

Ở trạng thái cân đối có tổng cộng phân tử chưa phân li và những ion là:

Ở (n0 – n) + n + n=1,2047.1022

Vậy α = n/n0 = 0, 029 tuyệt α = 2,9%

Bài 2: Tính độ năng lượng điện li của axit HCOOH 0,007M trong dung dịch gồm =0,001M

Hướng dẫn:

HCOOH + H2O → HCOO- + H3O+

Ban đầu: 0,007 0

Phản ứng: 0,007. A 0,007. A

Cân bằng: 0,007(1-a) 0,007. A

Theo phương trình ta có: = 0,007. A (M) ⇒ 0,007. A= 0,001

Vậy α = n/n0 = 0,1428 tốt α = 14,28%.

b. Xác định nồng độ ion

Lý thuyết và phương pháp giải

+ Viết phương trình điện li của những chất.

+ địa thế căn cứ vào dữ kiện và yêu cầu của đầu bài, màn trình diễn số mol các chất vào phương trình theo từng thời điểm (ban đầu, phản nghịch ứng,cân bằng) hoặc áp dụng C=C0.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 100 ml hỗn hợp NaCl 0,10M cùng với 100ml dung dịch Na2SO4 0,10M. Xác minh nồng độ những ion xuất hiện trong dung dịch.

Hướng dẫn:

NaCl → Na+ + Cl- (1)

Na2SO4 → 2Na+ + SO42- (2)

= (0,01 + 0,02)/(0,01+0,01)= 0,15M

= 0,01/(0,01+0,01) = 0,05M

=0,05M

Bài 2: Tính nồng độ mol của các ion CH3COOH, CH3COO-, H+ tại cân bằng trong dung dịch CH3COOH 0,1M bao gồm α = 1,32%.

Hướng dẫn:

CH3COOH : H+ + CH3COO-

Ban đầu C0 0 0

Phản ứng C0 . α C0 . α C0 . α

Cân bằng C0 .(1- α) C0 . α C0 . α

Vậy = = C0 . α = 0,1. 1,32.10-2 M = 1,32.10-3 M

= 0,1M - 0,00132M =0,09868M

Bài 3: Một dung dịch gồm chứa các ion: Mg2+, Cl-, Br-.

-Nếu cho dd này tác dụng với dd KOH dư thì chiếm được 11,6 gam kết tủa.

-Nếu đến dd này chức năng với AgNO3 thì nên cần vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M với sau phản ứng chiếm được 85,1 g kết tủa.

a. Tính vào dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch thuở đầu thì thu được từng nào gam chất rắn?

Hướng dẫn:

Phương trình ion: Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

0,2 ← 0,2 mol

Ag+ + Cl- → AgCl↓; Ag+ + Br- → AgBr↓

Gọi x, y theo lần lượt là mol của Cl-, Br-.

x + y = 0,5 (1) ; 143,5x + 188y = 85,1 (2) . Trường đoản cú (1),(2) ⇒ x = 0,2, y = 0,3

a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. m = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Bài 1: Trong hỗn hợp CH3COOH 0,043M, cứ 100 phân tử hòa tan có 2 phân tử phân li thành ion. Mật độ của ion H+ là

A. 0,001M. B. 0,086M. C. 0,00086M. D. 0,043M.

Lời giải:

Đáp án: C

Độ năng lượng điện li của CH3COOH là 0,02.

CM(H+)= 0,043.0,02 = 0,00086 (mol)

Bài 2: Trộn 200 ml dung dịch chứa 12 gam MgSO4 cùng với 300 ml dung dịch đựng 34,2 gam Al2(SO4)3 thu được dung dịch X. Mật độ ion SO42- trong X là

A. 0,2M. B. 0,8M. C. 0,6M. D. 0,4M.

Lời giải:

Đáp án: B

phản ứng năng lượng điện li:

MgSO4 → Mg2+ + SO42-

0,1 0,1 (mol)

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

0,1 0,3 (mol)

nSO42- = 0,4 mol ⇒ CM(SO42-) = 0,4/0,5 = 0,8M

Bài 3: Trộn 400 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,2M với 100 ml hỗn hợp FeCl3 0,3m thu được hỗn hợp Y. Nồng độ ion Fe3+ vào Y là

A. 0.38M. B. 0,22M. C. 0,19M. D. 0,11M.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: Trộn 50 ml dung dịch NaCl 0,1M với 150 ml dung dịch CaCl2 0,2M. Vậy nồng độ của ion Cl- trong dung dịch sau khoản thời gian trộn là

A. 0,325M. B. 0,175M. C. 0,3M. D. 0,25M.

Lời giải:

Đáp án: A

Số mol Cl- trong hỗn hợp là: 0,065 mol ⇒ = 0,325 M

Bài 5: Trộn 4g NaOH; 11,7 g NaCl; 10,4 gam BaCl2 H2O thành 200ml hỗn hợp B. Mật độ mol/lít những ion có trong dung dịch B là:

A. = 0,5 M; Ba2+ = 0,25 M; = 1 M; = 1,5 M

B. = 1,5 M; Ba2+ = 0,25 M; = 0,5 M; = 1,5 M

C. = 1 M; Ba2+ = 0,25 M; = 0,5 M; = 0,5 M

D. = 1,5 M; Ba2+ = 0,25 M; = 0,5 M; = 0,5 M.

Lời giải:

Đáp án: B

nNaOH = 4/40 = 0,1 mol; nNaCl = 11,7/58,5 = 0,2 mol; nBaCl2 = 10,4/208 = 0,05 mol

nNa+ = 0,3 mol ⇒ = 1,5 M; nBa2+ = 0,05 mol ⇒ = 0,25 M;

nOH- = 0,1 mol ⇒ = 0,5 M; nCl- = 0,3 mol ⇒ = 1,5 M.

Bài 6: độ đậm đặc mol/l của ion H+ trong dung dịch H2SO4 là 60% (D = 1,503 g/ml) là:

A. 12,4 M B. 14,4 M C. 16,4 M D. 18,4 M

Lời giải:

Đáp án: D

Giả sử trong 100 gam dung dịch H2SO4 là 60% gồm số mol là: nH2SO4 = (60.100)/(100.98) = 0,61 mol

V = 100/1,503 = 66,5 ml ⇒ CM(H2SO4) = 0,61/0,0665 = 9,2 M

Phương trình đl: H2SO4 → 2H+ + SO42-

= 18,4 M

Bài 7: Tính độ đậm đặc ion H+ trong hỗn hợp CH3COOH 0,1M biết hằng số điện li của axit đó là 2.10-5 .

A. 1,5.10-6M B. 1,14.10-3M C. 2.10-5M D. 1,5 .10-5M

Lời giải:

Đáp án: B

*

Theo bài xích ra:

Ka =

*

→ x ≈ 1,4.10-3M.

Bài 8: mang lại dung dịch HNO2 0,01 M, biết hằng số phân ly Ka = 5.10-5. Mật độ mol/ lít của NO2- trong hỗn hợp là

A. 5.10-4 B. 6,8. 10-4 C. 7,0.10-4 D. 7,5.10-4

Lời giải:

Đáp án: C

hotline x là độ đậm đặc của hóa học bị điện ly. Ta có; = = x M

⇒ Ka = x2/(0,01-x) = 5.10-5 ⇒ x = 7.10-4 M

Bài 9: Một dung dịch cất Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) và ion Z (y mol). Ion Z và cực hiếm của y là

A. NO3- (0,03). B. CO32- (0,015).

C. SO42- (0,01). D. NH4+ (0,01)

Lời giải:

Đáp án: A

Dạng bài tập phản bội ứng dàn xếp ion trong dung dịch

A. Phương pháp giải & Ví dụ minh họa

Viết phương trình ion thu gọn

+ Viết làm phản ứng dạng phân tử, so với dạng phân tử thành dạng ion. Rút gọn mọi ion tương đương nhau ở hai vế, cân bằng điện tích với nguyên tử ở nhì vế, chiếm được phương trình ion rút gọn.

+ những chất kết tủa, hóa học khí và hóa học điện li yếu hèn vẫn duy trì ở dạng phân tử.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Viết phương trình phân tử với ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xẩy ra trong dung dịch:

a) KNO3 + NaCl b) NaOH + HNO3

c) Mg(OH)2 + HCl d) Fe2(SO4)3 + KOH

e) FeS + HCl f) NaHCO3 + HCl

g) NaHCO3 + NaOH h) K2CO3 + NaCl

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn:

a. không xảy ra

b. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

H+ + OH- → H2O

c. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O

Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + H2O

d. Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

e. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

f. NaHCO3 + HCl→ NaCl + CO2↑ + H2O

HCO3- + H+ → CO2↑ + H2O

g. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

h. không xảy ra

i. CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS↓

Bài 2: Một dung dịch có chứa các ion: Mg2+, Cl-, Br-.

-Nếu mang đến dd này công dụng với dd KOH dư thì thu được 11,6 gam kết tủa.

-Nếu đến dd này chức năng với AgNO3 thì nên cần vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M cùng sau làm phản ứng chiếm được 85,1 g kết tủa.

a. Tính trong dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch thuở đầu thì thu được bao nhiêu gam hóa học rắn?

Hướng dẫn:

Phương trình ion:

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

0,2 ← 0,2 mol

Ag+ + Cl- → AgCl↓; Ag+ + Br- → AgBr↓

Gọi x, y theo lần lượt là mol của Cl-, Br-.

x + y = 0,5 (1) ; 143,5x + 188y = 85,1 (2) . Từ (1),(2) ⇒ x = 0,2, y = 0,3

a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. M = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

Bài 3: Dd X chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Phân tách dd X thành nhì phần bởi nhau:

Phần 1: tính năng với lượng dư dd NaOH, làm cho nóng thu được 0,672 lít khí (đktc) và 1,07 gam kết tủa.

Phần 2: tính năng với lượng dư dd BaCl2, nhận được 4,66 gam kết tủa. Tổng trọng lượng các muối khan thu được lúc cô cạn dd X là (quá trình cô cạn chỉ bao gồm nước bay hơi)

Hướng dẫn:

nNH4+= nNH3 = 0,672/22,4 = 0,03 mol

nFe3+ = 1,07/107 = 0,01 mol; nSO42- = 4,66/233 = 0,02 mol

Áp dụng đL bảo toàn điện tích: 3.0,01 + 0,03 = 2.0,02 +x ⇒ x = 0,02

m = 0,01.56 + 0,03.18 + 0,02.96 + 0,02.35,5 = 3,73 gam

Khối lượng muối bột khan trong dung dịch X: 3,73.2 = 7,46 gam

Bài 4: đến 100ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 1M với Al2(SO4)3 1M công dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, lọc lấy kết tủa nung đến cân nặng không thay đổi thu được hóa học rắn có khối lượng là

Hướng dẫn:

m = mCuO + mBaSO4 = 80.0,1 + 233.0,4 = 101,2 gam

Bài 5: Cho hỗn hợp rắn A bao gồm KCl và KBr công dụng với hỗn hợp AgNO3 dư Lượng kết tủa hình thành khi có tác dụng khô có trọng lượng bằng lượng AgNO3 sẽ phản ứng. Nhân tố % khối lượng KCl trong hỗn hợp A là

Hướng dẫn:

Gọi mol KCl, KBr theo lần lượt là x, y mol.

Ta có: 35,5x + 80y = 62.(x+y)

*

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Phương trình ion rút gọn: H+ + HCO3- → CO2 ↑ + H2O tương xứng với PTHH dạng phân tử nào dưới đây ?

(1) 2HCl + Na2CO3 → 2 NaCl + CO2 ↑ + H2O

(2) 2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2 H2O

(3) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O

(4) Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2CO2 ↑ + 2H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 2: những tập phù hợp ion sau đây có thể tồn tại đôi khi trong và một dung dịch

A.Na+, Cu2+, OH-, NO3- B. Ca2+, Fe2+, NO3-, Cl-

C.Na+, Ca2+, HCO3-, OH- D. Fe2+, H+, OH-, NO3-

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 3: hóa học nào sau đây không tạo thành kết tủa khi bỏ vô dung dịch AgNO3

A. KBr B. K3PO4 C. HCl D. H3PO4

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 4: đến dung dịch chứa những ion sau : Na+ ,Ca2+ ,Mg2+ ,Ba2+ , H+ , NO3- . Muốn bóc được những cation thoát khỏi dung dịch mà lại không đưa ion lạ vào dung dịch người ta dùng :

A. hỗn hợp K2CO3 toàn diện . B. hỗn hợp Na2SO4 vừa đủ.

C. hỗn hợp KOH vừa đủ. D. hỗn hợp Na2SO3 vừa đủ.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 5: trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong hỗn hợp ?

A. AlCl3 và Na2CO3 B. HNO3 và NaHCO3

C. NaAlO2 cùng KOH D. NaCl cùng AgNO3

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 6: phản nghịch ứng chất hóa học nào tiếp sau đây có phương trình ion thu gọn gàng là H+ + OH → H2O ?

A. HCl + NaOH → H2O + NaCl

B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3

C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

D. H2SO4 +Ba(OH)2 → 2 H2O + BaSO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 7: Phương trình: S2- + 2H+ → H2S là phương trình ion rút gọn gàng của phản bội ứng

A. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑.

B. 2NaHSO4 + 2Na2S → 2Na2SO4 + H2S↑

C. 2HCl + K2S → 2KCl + H2S↑.

D. BaS + H2SO4 → BaSO4↓ + H2S↑.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 8: ko thể có dung dịch đựng đồng thời các ion

A. Ba2+, OH-, Na+, SO42- B. K+, Cl-, OH-, Ca2+.

C. Ag+, NO3-, Cl-, H+ D. A và C đúng.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 9: cho một lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào 100 ml dung dịch hỗn hợp NaF 0,05M , NaCl 0,1M , NaBr 0,05M. Cân nặng kết tủa chiếm được là

A. 3,01 gam B. 2,375 gam C.

Xem thêm: Công Thức Tính Hình Không Gian Lớp 8, Ôn Tập: Diện Tích Các Hình Học Trong Không Gian

2,875 gam D. 3,375 gam

Lời giải:

Đáp án: B

m = 0,01.(108 + 35,5) + 0,005.(108 + 80) = 2,375 gam

Bài 10: đến 4 dung dịch trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ đựng một các loại cation và một các loại anion trong số ion sau : Ba2+ ,Al3+ , Na+, Ag+ ,CO3- ,NO3- ,Cl- ,SO42-. Những dung dịch đó là :