hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử vẻ vang 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử vẻ vang 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 Tin học 10 technology 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học 9 Âm nhạc với mỹ thuật 9
Lớp 8
chất hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử hào hùng 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc với mỹ thuật 8
Lớp 7
lịch sử hào hùng và Địa lí 7 Tin học 7 technology 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử dân tộc và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6
Chương 1: Este Chương 2: Cacbohidrat Chương 3: Amin, Amino axit, protein Chương 4: Polime và vật tư polime Chương 5: Đại cương về sắt kẽm kim loại Chương 6: sắt kẽm kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Chương 7: sắt và một số kim loại đặc biệt quan trọng
Trắc nghiệm hóa 12 có đáp án cùng lời giải chi tiết 400 bài tập về đặc thù - dãy điện hóa của sắt kẽm kim loại

Câu hỏi 1 : thực hiện 2 thể nghiệm :

- TN1 : đến 3,84g Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thấy thoát ra V1 lit khí NO.

Bạn đang xem: Bài tập vận dụng cao hóa học

- TN2 : cho 3,84g Cu phản nghịch ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M với H2SO4 0,5M thấy bay ra V2 lit khí NO.

Biết NO là thành phầm khử duy nhất. Những thể tích đo ở thuộc điều kiện. Quan hệ tình dục giữa V1 và V2 là :

A V2 = 1,5V1 B V2 = 2,5V1 C V2 = 2V1 D V2 = V1

Phương pháp giải:

Khi sắt kẽm kim loại phản ứng với các thành phần hỗn hợp axit , trong số ấy có HNO3 thì nên dùng phương trình ion nhằm không sa thải H+


Lời giải đưa ra tiết:

Cách giải:

TN1 : nCu = 0,06 mol ; nHNO3 = 0,08 mol

3Cu + 8HNO3 -> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

=> nNO = 0,02 mol (Cu dư)

TN2 : nCu = 0,06 mol ; nH+ = 0,16 mol ; nNO3 = 0,08 mol

3Cu + 8H+ + 2NO3- -> 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

=> nNO = 0,04 mol (Cu và H+ hết , NO3- dư)

=> V1 : V2 = n1 : n2 = 0,02 : 0,04 = 1 : 2

=> V2 = 2V1

Đáp án C


Câu hỏi 2 : mang lại 33,9 gam hỗn thích hợp bột Zn cùng Mg (tỉ lệ mol 1 : 2) tan không còn trong dung dịch hỗn hòa hợp gồm NaNO3 với NaHSO4 thu được dung dịch A chỉ chứa m gam hỗn hợp những muối trung hòa - nhân chính và 4,48 lít (đkc) hỗn phù hợp khí B gồm N2O với H2. Hỗn đúng theo khí B có tỉ khối so với He bằng 8,375. Cực hiếm gần tốt nhất của m là :

A 240. B 300. C 312. D 308.

Câu hỏi 3 : mang lại 12,56 gam lếu láo hợp bao gồm Mg và Mg(NO3)2 tan trọn vẹn trong dung dịch tất cả hổn hợp chứa 0,98 mol HCl cùng x mol KNO3. Sau phản nghịch ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa muối clorua cùng 0,04 mol khí N2. Cô cạn cẩn thận Y chiếm được m gam muối hạt khan. Biết các phản ứng hoàn toàn. Quý giá của m là

A 49,28 B 52,12 C 42,23 D 46,26

Lời giải chi tiết:

Cách giải:

Giả sử bao gồm tạo muối NH4+ ( a mol ). Khi ấy :

2NO3-  + 12H+ + 10e → N2 + 6H2O

NO3-  + 10H+ + 8e → NH4+ + 3H2O

=> nH+ = 12.nN2 + 10.nNH4+ => a = 0,05 cùng ne = 0,04.10 + 0,05.8 = 0,8 mol

=> nMg = 0,8/2 = 0,4 mol

=> nMg(NO3)2 = 0,02 mol

Vậy dung dịch Y chứa : 0,42 mol Mg2+ , 0,05 mol NH4+ , 0,98 mol Cl- và K+ : 0,09 mol

=> m = 0,42.24 + 0,05.18+ 0,98.35,5 + 0,09.39 = 49,28 gam

Đáp án A


Câu hỏi 4 : Hòa tan trọn vẹn 30,4 g chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu2S với S bằng dung dịch HNO3 dư, thấy thoát ra 20,16 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc) cùng dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y được m gam kết tủa. Quý hiếm m gần nhất với giá trị làm sao sau đây?

A 119B 115C 111D 112

Lời giải chi tiết:

Cách giải:

Qui tất cả hổn hợp X về x mol Cu với y mol S

=> mX = 64x + 32y = 30,4g

Bảo toàn e : 2nCu + 6nS = 3nNO => 2x + 6y = 2,7 mol

=> x = 0,3 ; y = 0,35 mol

Chất kết tủa tất cả 0,3 mol Cu(OH)2 và 0,35 mol BaSO4

=> m = 110,95g

Đáp án C


Câu hỏi 5 : Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp tất cả 0,03 mol Cu cùng 0,09 mol Mg vào dung dịch cất 0,07 mol KNO3 và 0,16 mol H2SO4 loãng thì thu được dung dịch chỉ chứa những muối sunfat th-nc và 1,12 lít khí (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X gồm các oxit của nito gồm tỉ khối so với H2 là x. Cực hiếm của x là:

A 20,1 B 19,5 C 19,6 D 18,2

Lời giải chi tiết:

Cách giải:

X chỉ chứa các muối trung hòa - nhân chính gồm Cu2+ ; Mg2+ ; K+ ; SO42- và NH4+ ( nếu như có)

Bảo toàn năng lượng điện : 2.0,03 + 2.0,09 + 0,07 + nNH4 = 0,16.2

=> nNH4 = 0,01 mol

Bảo toàn H : 2nH2O = 2nH2SO4 – 4nNH4 = 0,28 mol => nH2O = 0,14 mol

Bảo toàn trọng lượng : mKL + mKNO3 + mH2SO4 – mH2O – mion muối = mkhí

=> mkhí = 1,96g

=> Mkhí = 39,2g

=> dKhí/H2 = 19,6

Đáp án C


Câu hỏi 6 : phối hợp hết m gam sắt kẽm kim loại M nên dùng 136 gam hỗn hợp HNO3 31,5%. Sau khi kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp X cùng 0,12 mol khí NO duy nhất. Cô cạn hỗn hợp X nhận được (2,5m + 8,49) gam muối khan. Sắt kẽm kim loại M là

A Ca B Mg C

Zn

D Cu 

Phương pháp giải:

- Bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron

- công thức tính nhanh với đề bài bác cho các thành phần hỗn hợp rắn làm phản ứng cùng với HNO3 sản xuất hỗn hợp sản phẩm khử của Nito:

nH+ = 2nNO2 + 4nNO + 10nN2O + 12nN2 + 10nNH4+


Lời giải bỏ ra tiết:

nHNO3 = 0,68 mol

Vì để sinh sản 0,12 mol NO thì nên 0,48 mol H+ 3- + 4H+ + 3e → NO + 2H2O

=> bao gồm tạo NH4+

NO3- + 10H+ + 8e → NH4+ + 3H2O

Có: nH+ = 4nNO + 10nNH4+ => nNH4+ = 0,02 mol

=> nH2O = 0,02.3 + 0,12.2 = 0,3 mol

Bảo toàn khối lượng => m + 0,68.63 = 2,5m + 8,49 + 0,12.30 + 0,3.18

=> m = 16,9g

Có: ne = 3nNO + 8nNH4+ = 0,52 mol

Gọi n là hóa trị của M => MM = 16,9 : (0,52/n) =32,5n

Với n = 2 thì MM = 65g (Zn)

Đáp án C


Câu hỏi 7 : mang đến m gam Zn vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3 với 0,15 mol Cu(NO3)2, sau một thời hạn thu được 26,9 gam chất rắn cùng dung dịch X cất 2 muối. Bóc lấy chất rắn, thêm tiếp 5,6 gam bột fe vào hỗn hợp X, sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 6 gam hóa học rắn. Cực hiếm của m là

A 6,25.B 19,5.C 18,25.D 19,45.

Câu hỏi 8 : Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả Al cùng Mg công dụng với 1 lít dung dịch có AgNO3 a mol/l cùng Cu(NO3)2 2a mol/l, nhận được 45,2 gam hóa học rắn Y. đến Y tác dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc, lạnh (dư), chiếm được 7,84 lít khí SO2 (ở đktc, là thành phầm khử duy nhất). Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý giá của a là

A 0,25.B 0,30. C 0,15.D 0,20.

Lời giải chi tiết:

(left{ egingathered extMg hfill \ extAl hfill \ endgathered ight. + left{ egingathered exta, extmol, extAgN extO_ ext3 hfill \ ext2a, extmol, extCu(N extO_ ext3 ext)_ ext2 hfill \ endgathered ight. o ext45 ext,2g, extcr, extYxrightarrow + extH_ ext2 extS extO_ ext4 ext0 ext,35, extmol, extS extO_ ext2)

Giả sử hóa học rắn Y tất cả Ag (a mol), Cu (2a mol)

( extm_ extY = extm_ extAg + extm_ extCu Leftrightarrow ext108a + ext64 ext.2a = ext45 ext,2 Leftrightarrow exta = ext0 ext,192, extmol)

( extn_ exte, extnhuong = extn_ extAg + ext2 extn_ extCu = ext0 ext,192 + ext2 ext.2 ext.0 ext,192 = ext0 ext,96 > ext2 extn_ extS extO_ ext2 = ext2 ext.0 ext,35 = ext0 ext,7)

Mg và Al bội nghịch ứng hết và Cu2+ dư.

Ta gồm hệ pt: 

(left{ egingathered ext108 extn_ extAg + ext64 extn_ extCu = ext45 ext,2 hfill \ extn_ extAg + ext2 extn_ extCu = ext2 extn_ extS extO_ ext2 = ext0 ext,7 hfill \ endgathered ight. Leftrightarrow left{ egingathered extn_ extAg = ext0 ext,3 = exta hfill \ extn_ extCu = ext0 ext,2 hfill \ endgathered ight.)

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 9 : mang đến m (g) các thành phần hỗn hợp Y tất cả 2,8g Fe với 0,81g Al vào 200ml dung dịch C đựng AgNO3 và Cu(NO3)2. Khi phản ứng dứt được dung dịch D cùng 8,12g rắn E có 3 kim loại. đến rắn E tính năng với dd HCl dư thì được 0,672 lít H2(đktc). Tính nồng độ mol những chất trong dd C.

A =0,15M, =0,25M B =0,1M, =0,2MC =0,5M, =0,5M D =0,05M, =0,05M

Đáp án: A


Phương pháp giải:

3 sắt kẽm kim loại gồm: Ag, Cu với Fe dư => nFe dư = nH2 = 0,03 mol 

Fe -2e →Fe 2+

Al -3e → Al3+

Ag+ +1e →Ag

x x x

Cu2+ +2e→Cu

y 2y y

2H+ +2e→H2

Bảo toàn e => x+2y+0,06 = 0,1+0,09 => x+2y =0,13 (1)

mrắn = mAg  + mCu + mFe dư = 108x+ 64y + 0,03.56=8,12 => 108x+64y =6,44 (2)

(1),(2) =>x,y


Lời giải đưa ra tiết:

3 sắt kẽm kim loại gồm: Ag, Cu với Fe dư => nFe dư = nH2 = 0,03 mol 

Fe -2e →Fe 2+

0,05 0,1

Al -3e → Al3+

0,03 0,09

Ag+ +1e →Ag

x x x

Cu2+ +2e→Cu

y 2y y

2H+ +2e→H2

0,06 0,03

Bảo toàn e => x+2y+0,06 = 0,1+0,09 => x+2y =0,13 (1)

mrắn = mAg  + mCu + mFe dư = 108x+ 64y + 0,03.56=8,12 => 108x+64y =6,44 (2)

(1),(2) => x= 0,03, y=0,05

=> =0,15M, =0,25M

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 10 : nhì lá sắt kẽm kim loại cùng hóa học có khối lượng bằng nhau hóa trị II, một được nhúng vào dung dịch Cd(NO3)2 cùng một được nhúng vào hỗn hợp Pb(NO3)2. Sau một thời hạn người ta lấy những lá kim loại thoát khỏi dung dịch thừa nhận thấy cân nặng lá sắt kẽm kim loại nhúng vào Cd(NO3)2 tăng 0,47%. Còn lá tê tăng 1,42%. Biết lượng sắt kẽm kim loại tham gia 2 phản nghịch ứng là bởi nhau. Xác định tên của lá kim loại đã dùng?

A Zn B fe C Mg D Ca

Đáp án: A


Phương pháp giải:

M + Cd2+ → M2+ + Cd

x x

112x-Mx = 0,0047m => (1)

M + Pb2+ → M2+ + Pb

x x

207x-Mx= 0,0142m (2)

(1), (2) => M


Lời giải chi tiết:

M + Cd2+ → M2+ + Cd

x x

112x-Mx = 0,0047m => (1)

M + Pb2+ → M2+ + Pb

x x

207x-Mx= 0,0142m (2)

lấy (1) phân chia cho (2)

=> (frac112 - M207 - M = frac0,00470,0142 o M = 65(Zn))

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 11 : hỗn hợp X tất cả 0,15 mol Mg với 0,1 mol Fe cho vô 500 mol dung dịch Y bao gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 20 gam chất rắn Z cùng dung dịch E. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch E, thanh lọc kết tủa cùng nung ngoại trừ không khí đến trọng lượng không đổi, nhận được 8,4 gam các thành phần hỗn hợp 2 oxit. độ đậm đặc mol/l của AgNO3 cùng Cu(NO3)2 theo thứ tự là

A 0,12M với 0,3M. B 0,24M cùng 0,5M. C 0,24M với 0,6M.D 0,12M cùng 0,36M.

Đáp án: A


Lời giải bỏ ra tiết:

+ đồ vật tự bội phản ứng:

Mg, Fe

AgNO3, Cu(NO3)2

+ do khi mang đến dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp E, thanh lọc kết tủa và nung ngoài không khí đến cân nặng không đổi, thu tất cả hổn hợp 2 oxit yêu cầu AgNO3 với Cu(NO3)2 làm phản ứng hết, Mg hết.

Gọi số mol AgNO3 và Cu(NO3)2 lần lượt là x, y.

+ 2 oxit: Fe2O3 cùng MgO (0,15) => mFe2O3 = 8,4-0,15.40 = 2,4 gam => nFe2O3 = 0,015 mol

=> nFe pư = 0,015.2 = 0,03 mol

+ khối lượng chất rắn Z: mZ = mFe dư + mAg + mCu => 0,07.56 + 108x + 64y = 20 (1)

+ BT e: 2nMg pư + 2nFe pư = nAg + 2nCu => 2.0,15 + 2.0,03 = x+2y (2)

Giải (1) và (2) => x = 0,06; y = 0,15

Nồng độ AgNO3 cùng Cu(NO3)2 lúc đầu là 0,12M và 0,3M

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 12 : Cho hỗn hợp X bao gồm 0,35 mol Fe với 0,04 mol Al tính năng với dung dịch cất Cu(NO3)2 và H2SO4, thu được hỗn hợp Y, các thành phần hỗn hợp hai khí NO cùng H2 (có tỉ khối đối với H2 bởi 5,2) và 10,04 gam hỗn hợp hai kim loại (trong đó kim loại yếu hơn chỉ chiếm 19,1235% theo khối lượng). Cô cạn dung dịch Y, thu được các thành phần hỗn hợp muối khan Z. Phần trăm trọng lượng muối nhôm vào Z sớm nhất với

A 4,13.B 39,89.C  17,15. D 35,75.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

nCu  = (10,4. 0,191235 )/64= 0,03 (mol) => nCu(NO3)2 = 0,03

=> nFe dư = 0,145 (mol) => nFe pư = 0,205 (mol)

Bảo toàn yếu tắc N ta có: nNO + nNH4+ = 2nCu(NO3)2 

=> 3a + b = 0,03.2 (1)

Bảo toàn e: 2nFe pư + 3nAl = 3nNO + 2nH2 + 8nNH4+ + 2nCu2+

=> 23a + 8b = 0,47 (2)

Từ (1) và (2) => a = ? và b = ?

Bảo toàn năng lượng điện với hỗn hợp Y gồm Al3+ (0,04 ); Fe2+: (0,205); NH4+ (0,03) với SO42-

=> nSO4 = ? (mol)

=> mmuối = mAl3+ + mFe2+ + mNH4+ + mSO42-

=> % Al2(SO4)3 = ?


Lời giải chi tiết:

 

nCu  = (10,4. 0,191235 )/64= 0,03 (mol) => nCu(NO3)2 = 0,03

=> nFe dư = ( 10,4 -0,03.64)/56 = 0,145 (mol) => nFe pư = 0,35 – 0,145 = 0,205 (mol)

Hỗn hợp khí tất cả M = 10,4 => cần sử dụng quy tắc đường chéo cánh => nNO = 3a với nH2 = 7a (mol)

Bảo toàn thành phần N ta có: nNO + nNH4+ = 2nCu(NO3)2 

=> 3a + b = 0,03.2 (1)

Bảo toàn e: 2nFe pư + 3nAl = 3nNO + 2nH2 + 8nNH4+ + 2nCu2+

=> 2.0,205 + 3. 0,04 = 3.3a + 2.7a + 8b + 2. 0,03

=> 23a + 8b = 0,47 (2)

Từ (1) với (2) => a = 0,01 với b = 0,03 (mol)

Bảo toàn điện tích với dung dịch Y bao gồm Al3+ (0,04 ); Fe2+: (0,205); NH4+ (0,03) cùng SO42-

=> 3.0,04 + 2.0,205 = 0,03 + 2nSO4

=> nSO4 = 0,28 (mol)

=> mmuối = mAl3+ + mFe2+ + mNH4+ + mSO42-

= 0,04.27 + 0,205.56 + 0,03.18 + 0,28.96

= 39,98 (g)

% Al2(SO4)3 = (0,02. 342) :39,98 ).100% = 17,11% ≈ 17,15%

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 13 : mang đến 22,08 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Mg cùng Fe vào 150 ml dung dịch cất AgNO3 x mol/l cùng Cu(NO3)2 2x mol/lít, lúc phản ứng dứt thu được hóa học rắn Y cùng dung dịch Z. Hòa tan trọn vẹn Y bằng dung dịch H2SO4 sệt nóng (dư), thu được 15,12 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Mang lại Z tác dụng với NaOH dư, nhận được kết tủa T. Nung T trong không gian đến trọng lượng không thay đổi được 21,6 gam tất cả hổn hợp rắn E. Cực hiếm của x là

A 0,8B 1,2C 1,0D 1,4

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Ta nhận biết mE X => KL không phản ứng hết; AgNO3 với Cu(NO3)2 hết


Lời giải đưa ra tiết:

Ta nhận biết mE X => KL không phản ứng hết; AgNO3 và Cu(NO3)2 hết

 

(egingathered 22,08(g)Xleft egingathered Mg:a hfill \ Fe:b hfill \ endgathered ight + left egingathered AgNO_3:c hfill \ Cu(NO_3)_2:2c hfill \ endgathered ight o left{ egingathered Ran,Yleft egingathered Ag:c hfill \ Cu:2c hfill \ Fe,du hfill \ endgathered ight hfill \ dd,Zxrightarrow + NaOH,du downarrow Txrightarrowt^o21,6(g)Eleft{ egingathered MgO:a hfill \ Fe_2O_3 hfill \ endgathered ight. hfill \ endgathered ight. hfill \ xrightarrowBTen_Fe,pu = fracc + 2.2c - 2a2 = 2,5c - a o n_Fe,du = b - (2,5c - a) = a + b - 2,5c hfill \ 22,08(g)Xleft egingathered Mg:a hfill \ Fe:b hfill \ endgathered ight + left egingathered AgNO_3:c hfill \ Cu(NO_3)_2:2c hfill \ endgathered ight o left{ egingathered Ran,Yleft egingathered Ag:c hfill \ Cu:2c hfill \ Fe,du:a + b - 2,5c hfill \ endgathered ight hfill \ dd,Zxrightarrow + NaOH,du downarrow Txrightarrowt^o21,6(g)Eleft{ egingathered MgO:a hfill \ Fe_2O_3:frac2,5c - a2 hfill \ endgathered ight. hfill \ endgathered ight. hfill \ (1)xrightarrowBTen_Ag + 2n_Cu + 3n_Fe,du = 2n_SO_2 o c + 2.2c + 3(a + b - 2,5c) = 0,675.2 hfill \ (2)m_Mg + m_Fe = m_X o 24x + 56y = 22,08 hfill \ (3)m_E = m_MgO + m_Fe_2O_3 o 40a + 160left( frac2,5c - a2 ight) = 21,6 hfill \ o left{ egingathered a = 0,36 hfill \ b = 0,24 hfill \ c = 0,18 hfill \ endgathered ight. o x = frac0,180,15 = 1,2M hfill \ endgathered )

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 14 : mang đến m gam các thành phần hỗn hợp A tất cả Fe và Zn vào 200 ml dung dịch đựng AgNO3 0,18M và Cu(NO3)2 0,12M, sau một thời gian thu được 4,21 gam hóa học rắn X với dung dịch Y. Mang lại 1,92 gam bột Mg vào dung dịch Y, sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 4,826 gam chất rắn Z cùng dung dịch T. Quý hiếm của m là

A 3,2. B 3,1. C 2,6. D 2,7.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Tính được nAgNO3; nCu(NO3)2

Xét cả quy trình phản ứng, ta thấy chỉ tất cả Mg dường e với Ag+, Cu2+ dìm e.

Bte: 2nMg pư = nAg+ + 2nCu2+ => nMg pư = ? => nMg dư = ?

Ta có: mX + mY = m + mAg + mCu + mMg dư => m = ?


Lời giải chi tiết:

nAgNO3 = 0,036 mol

nCu(NO3)2 = 0,024 mol

Xét cả quá trình phản ứng, ta thấy chỉ tất cả Mg nhịn nhường e với Ag+, Cu2+ dấn e.

Bte: 2nMg pư = nAg+ + 2nCu2+ => nMg pư = (0,036 + 2.0,024):2 = 0,042 mol

=> nMg dư = 0,08 – 0,042 = 0,038 mol

Ta có: mX + mY = m + mAg + mCu + mMg dư => 4,21 + 4,826 = m + 0,036.108 + 0,024.64 + 0,038.24

=> m = 2,7 gam

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 15 : mang đến 5,10 gam lếu láo hợp có Al với Mg vào dung dịch tất cả AgNO3 3aM cùng Cu(NO3)2 4aM, phản bội ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp X với 29,68 gam hóa học rắn Y có 2 kim loại. Mang lại Y công dụng với dung dịch HNO3 đặc, lạnh (dư), thu được 11,2 lít khí NO2 (ở đktc, là thành phầm khử duy nhất). Mang lại NaOH dư vào dung dịch X, chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm m là

A 13,64. B 12,48. C 13,60. D 21,44. 

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Bảo toàn e, bảo toàn khối lượng


Lời giải đưa ra tiết:

(egingathered 5,1(g)left{ egingathered Al hfill \ Mg hfill \ endgathered ight. + left{ egingathered AgNO_3:3k hfill \ Cu(NO_3)_2:4k hfill \ endgathered ight. o 29,68(g),ran,Yleft egingathered Ag:x hfill \ Cu:y hfill \ endgathered ight + dd,Xleft egingathered Mg^2 + hfill \ Al^3 + hfill \ Cu^2 + ,du hfill \ NO_3^ - hfill \ endgathered ight hfill \ 29,68(g)ran,Yleft{ egingathered Ag:x hfill \ Cu:y hfill \ endgathered ight.xrightarrow + HNO_3dac,,duNO_2:0,5 o left{ egingathered 108x + 64y = 29,68 hfill \ x + 2y = 0,5(BTe) hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered x = 0,18 o k = 0,06 hfill \ y = 0,16 hfill \ endgathered ight. hfill \ G/sleft{ egingathered Al:u hfill \ Mg:v hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered 27u + 24v = 5,1 hfill \ xrightarrowBTe:3n_Al + 2n_Mg = n_Ag + 2n_Cu3u + 2v = 0,18 + 2.0,16 hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered u = 0,1 hfill \ v = 0,1 hfill \ endgathered ight. hfill \ o Xleft{ egingathered Al^3 + :0,1 hfill \ Mg^2 + :0,1 hfill \ Cu^2 + du:4k - y = 0,08 hfill \ endgathered ight. hfill \ o m = m_Mg( extOH)_ ext2 ext + extm_ extCu(OH ext)_ ext2 ext = 0,1 ext.58 + 0,08 ext.98 = 13,64(g) hfill \ endgathered )

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 16 : mang lại 9,2 gam tất cả hổn hợp X gồm Mg với Fe vào dung dịch hỗn hợp AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được chất rắn Y (gồm 3 kim loại) và dung dịch Z. Kết hợp hết Y bởi dung dịch H2SO4 đặc nóng dư nhận được 6,384 lít khí SO2 (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của S+6, sinh hoạt đktc). đến dung dịch NaOH dư vào Z, thu được kết tủa T. Nung T trong bầu không khí đến khối lượng không đổi, chiếm được 8,4 gam các thành phần hỗn hợp rắn. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của fe trong X là:

A 79,13%B 28,00%C 70,00%D 60,87%

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Chất rắn sau khi nung chỉ nặng 8,4 gam nên toàn bộ Mg với Fe tất yêu chuyển không còn về oxit vì lúc kia mrắn > 9,2 gam, có nghĩa là trong Y phải bao gồm chứa sắt dư → AgNO3 cùng Cu(NO3)2 bội nghịch ứng hết

Ta bao gồm nSO2 = 0,285 mol

Đặt x, y, z là số mol Mg, fe phản ứng cùng Fe dư → 24x + 56y + 56z = 9,2 gam

Bảo toàn electron ta có: 2x + 2y + 3z = 2.0,285

Chất rắn cuối bài bác gồm MgO: x mol và Fe2O3: y/2 mol → 40x + 160.y/2 = 8,4 gam

Giải hệ bên trên ta có: x; y và z.


Lời giải bỏ ra tiết:

Chất rắn sau khoản thời gian nung chỉ nặng nề 8,4 gam nên toàn bộ Mg và Fe thiết yếu chuyển không còn về oxit vày lúc đó mrắn > 9,2 gam, tức là trong Y phải tất cả chứa fe dư → AgNO3 với Cu(NO3)2 phản nghịch ứng hết

Ta gồm nSO2 = 0,285 mol

Đặt x, y, z là số mol Mg, sắt phản ứng và Fe dư → 24x + 56y + 56z = 9,2 gam

Viết quá trình cho e cùng nhận e cho quá trình X + AgNO3, Cu(NO3)2 → Y . Tiếp đến Y+ H2SO4:

QT đến e:

Mg → Mg2++ 2e

Fe → Fe2++ 2e

Fe → Fe3++ 3e

QT dấn e:

S+6+ 2e → S+4Chất rắn cuối bài xích gồm MgO: x mol với Fe2O3: y/2 mol → 40x + 160.y/2 = 8,4 gamBảo toàn electron ta có: 2x + 2y + 3z = 2.0,285

Giải hệ trên ta có: x = 0,15; y = 0,03 với z = 0,07 → nFe  = 0,1 mol → %mFe = 60,87%

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 17 : mang lại 9,2 gam hỗn hợp bột X tất cả Mg, sắt vào dung dịch hỗn hợp AgNO3 với Cu(NO3)2, sau bội nghịch ứng thu được chất rắn Y cất ba sắt kẽm kim loại và dung dịch Z. Phối hợp hết Y bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư) chiếm được 6,384 lít khí SO2 (đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Z, chiếm được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khi khối lượng không đổi thu được 8,4 gam tất cả hổn hợp rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm theo cân nặng của Mg trong các thành phần hỗn hợp X là:

A 39,13%.B 60,87%.C 16,06%.D 83,94%.

Đáp án: A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 18 : mang lại 7,36 gam các thành phần hỗn hợp X có Mg cùng Fe vào dung dịch cất AgNO3 cùng Cu(NO3)2 lúc phản ứng xong xuôi thu được chất rắn Y và dung dịch Z. Tổng hợp hết Y bởi dung dịch H2SO4 quánh nóng dư thu được 5,04 lít khí SO2 đktc (là sản phẩm khử duy nhất). đến dung dịch NaOH dư vào Z được kết tủa T. Nung T trong không khí đến trọng lượng không thay đổi được 7,2 gam hỗn hợp rắn. Phần trăm trọng lượng của fe trong X là:

A 38,04% B 83,7% C 60,87% D 49,46%

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Lập sơ trang bị cả thừa trình cốt truyện phản ứng trong đề bài, từ kia biện luận hóa học rắn sau cùng gồm nhân tố gì, hóa học nào dư sau bội phản ứng => thành phần các chất trong số hỗn hợp.

Áp dụng định công cụ bảo toàn electron, bảo toàn nguyên tố nhằm tìm số mol những chất trong X

=> %mFe(X)


Lời giải bỏ ra tiết:

 

*

- mang sử Mg, Fe phần đa phản ứng hết với muối kim loại => Z chứa cục bộ số mol Mg2+ ; Fex+

=> T chứa Mg(OH)2 và Fe(OH)x => hóa học rắn sau cùng là MgO cùng Fe2O3 chắc chắn phải có cân nặng lớn hơn lượng kim loại ban sơ trong X => Không thỏa mãn nhu cầu đề bài (7,2 các muối nitrat bội phản ứng hết, kim loại dư và sẽ là Fe (vì Mg phản ứng trước)

=> kết tủa Y bao gồm Cu, Ag, Fe.

- gọi nMg = a ; nFe(pứ) = b ; nFe dư = c => mX = 24a + 56b + 56c = 7,36 (1)

- Bảo toàn e đến phản ứng hội đàm muối : 2nMg + 2nFe pứ = nAg + 2nCu = 2a + 2b

- lúc Y + H2SO4 sệt nóng (Fe → Fe3+)

Bảo toàn electron : 2nCu + nAg + 3nFe dư = 2nSO2 = 2.5,04/22,4 = 0,45 mol

=> 2a + 2b + 3c = 0,45 (2)

- Như sẽ phân tích làm việc trên. Hóa học rắn sau cùng gồm MgO và Fe2O3.

Bảo toàn nguyên tố : nMg = nMgO = a ; nFe2O3 = ½ nFe pứ = 0,5b

=> mrắn = mMgO + mFe2O3 = 40a + 160.0,5b = 40a + 80b = 7,2 (3)

Từ (1,2,3) => a = 0,12 ; b = 0,03 ; c = 0,05 mol

=> mFe(X) = 56.(0,03 + 0,05) = 4,48g

=> %mFe(X) = 4,48 : 7,36 = 60,87%

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 19 : mang lại 3,72 gam láo lếu hợp có Mg với Al vào V ml dung dịch đựng AgNO3 x (mol/l) với Cu(NO3)2 y (mol/l). Sau khi ngừng phản ứng, thu được hỗn hợp X và 20 gam hóa học rắn Y. Mang đến dung dịch NaOH dư vào X, thấy lượng NaOH phản bội ứng là 18,4 gam. Lọc mang kết tủa, nung bên cạnh không khí đến trọng lượng không đổi, nhận được 7,6 gam láo hợp có hai oxit. Tỉ trọng x : y là

A 4 : 5B 2 : 3C 1 : 1D 1 : 3

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Do cho X tác dụng với NaOH dư kế tiếp nung kết tủa thu được 2 oxit cần 2 oxit là MgO với CuO

=> Trong bội phản ứng đầu Mg, Al hết, Cu(NO3)2 dư

Sơ đồ:

mMg + mAl = 24a + 27b = 3,72 (1)

mAg + mCu = 108c + 64e = 20 (2)

nNaOH = 2nMg2+ + 4nAl3+ + 2nCu2+ => 2a + 4b + 2(d-e) = 0,46 (3)

mMgO + mCuO = 40a + 80 (d-e) = 7,6 (4)

BTe: 2nMg + 3nAl = nAg + 2nCu => 2a + 3b = c + 2e (5)

Giải hệ chiếm được a, b, c, d, e

=> x : y = c : d


Lời giải chi tiết:

Do đến X tác dụng với NaOH dư tiếp đến nung kết tủa nhận được 2 oxit buộc phải 2 oxit là MgO với CuO

=> Trong bội nghịch ứng đầu Mg, Al hết, Cu(NO3)2 dư

Sơ đồ:

mMg + mAl = 24a + 27b = 3,72 (1)

mAg + mCu = 108c + 64e = 20 (2)

nNaOH = 2nMg2+ + 4nAl3+ + 2nCu2+ => 2a + 4b + 2(d-e) = 0,46 (3)

mMgO + mCuO = 40a + 80 (d-e) = 7,6 (4)

BTe: 2nMg + 3nAl = nAg + 2nCu => 2a + 3b = c + 2e (5)

Giải 5 phương trình trên thu được a = 0,11; b = 0,04; c = 0,12; d = 0,15; e = 0,11

=> x : y = c : d = 0,12 : 0,15 = 4 : 5

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 20 : đến m gam hỗn hợp kim loại có Fe và 0,025 mol Mg công dụng với dung dịch cất 0,01 mol Fe(NO3)3 cùng 0,02 mol Cu(NO3)2. Chấm dứt phản ứng thu được các thành phần hỗn hợp Z có dung dịch Y và 1,28 gam một kim loại. Cho thêm vào Z 0,1 mol HCl, bội phản ứng hoàn thành thu được V lít khí NO tốt nhất (đktc) với dung dịch M. Cho M công dụng với hỗn hợp AgNO3 dư nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A 19,21 gam B 20,34 gam C 12,56 gamD 14,89 gam

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Vì mkim loại= 1,28 = mCu = 0,02.64→ sắt kẽm kim loại chỉ gồm Cu

→ dung dịch chỉ chứa Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2

→ nMg(NO3)2 = ?

Bảo toàn điện tích có 2nFe2+ + 2nMg2+ = nNO3-→ nFe2+ = 0,04 mol

Z + HCl thì 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

3Fe +2 + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO +2 H2O

→tính theo dư hết tìm thành phần nằm trong M

Fe2+ + Ag+ → Fe3+ +Ag

Ag+ +Cl- → AgCl

→m = mAg + mAgCl


Lời giải chi tiết:

Vì mkim loại= 1,28 = mCu = 0,02.64→ kim loại chỉ có Cu → dung dịch chỉ cất Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2

Ta tất cả nMg(NO3)2 = 0,025 mol( =nMg)

Bảo toàn điện tích bao gồm 2nFe2+ + 2nMg2+ = nNO3- → 2.0,025 +2 nFe2+ = 0,03.3 + 0,02.2 = 0,13 → nFe2+ = 0,04 mol

Z + HCl thì 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Trước PƯ 0,02 0,1 0,13

Sau PƯ 0 0,467 0,117

3Fe +2 + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO +2 H2O

Trước PƯ: 0,04 0,0467 0,117

Sau PƯ 0,005 0 0,105 mol

Dung dịch M đựng 0,005 mol Fe2+, 0,035 mol Fe3+, 0,1 mol Cl-; 0,025 mol Mg2+; 0,02 mol Cu2+; 0,105 mol NO3-

M + AgNO3 thì Fe2+ + Ag+ → Fe3+ +Ag

Ag+ +Cl- → AgCl

→m = mAg + mAgCl = 0,005.108 + 0,1.143,5 = 14,89 g

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 21 : mang đến 9,2 gam tất cả hổn hợp X gồm Mg cùng Fe cho vô dung dịch AgNO3 và Cu(NO3)2 được hóa học rắn Y bao gồm 3 sắt kẽm kim loại và dung dịch . Hòa tan hết Y bằng dung dịch H2SO4 quánh nóng chiếm được 6,384 lít SO2 (đktc) – sản phầm khử duy nhất. Mang lại NaOH dư vào Z nhận được kết tủa T. Nung T trong bầu không khí đến cân nặng không thay đổi thu được 8,4 gam tất cả hổn hợp rắn khan. Những phản ứng xảy ra trọn vẹn . % trọng lượng Fe ban sơ là

A 57,23% B  60,87% C 62,35% D 65,24%

Đáp án: B


Phương pháp giải:

(Mg,Fe + (Ag^ + ,Cu^2 + ) o leftlangle egingatheredY:Ag,Cu,Fexrightarrow + H_2SO_4dac,t^0underbrace SO_2_0,285,mol + (Fe^3 + ,Cu^2 + ,Ag^ + ) \Z:Mg^2 + ,Zn^2 + xrightarrow + NaOHunderbraceMg(OH)_2,Fe(OH)_2_Txrightarrowt^0underbrace MgO,Fe_2O_3_8,4,(g)\endgathered ight.)

Gọi số mol Mg là x; fe trong Y là y và Fe trong Z là z

→pt m các thành phần hỗn hợp ban đầu

Bảo toàn e : 2x + 3y + 2z = 2nSO2

Pt khối lương T 


Lời giải bỏ ra tiết:

(Mg,Fe + (Ag^ + ,Cu^2 + ) o leftlangle egingatheredY:Ag,Cu,Fexrightarrow + H_2SO_4dac,t^0underbrace SO_2_0,285,mol + (Fe^3 + ,Cu^2 + ,Ag^ + ) \Z:Mg^2 + ,Zn^2 + xrightarrow + NaOHunderbraceMg(OH)_2,Fe(OH)_2_Txrightarrowt^0underbrace MgO,Fe_2O_3_8,4,(g) \endgathered ight.)

 Gọi số mol Mg là x; sắt trong Y là y với Fe vào Z là z

→ mX = 24x + 56y + 56z = 9,2 (1)

Bảo toàn e : 2x + 3y + 2z = 2nSO2= 2.0,285 = 0,57 (2)

mchất rắn = 40x + 80z = 8,4 (3)

giải hệ (1), (2) cùng (3) ⇒ x = 0,15 ; y = 0,07 ; z = 0,03

→ %Fe = (0,1.56.100)/9,2 = 60,87%

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 22 : mang lại 7,22 gam hỗn hợp X có Fe với Al (tỉ lệ số mol tương ứng là 5:3) tác dụng với 400ml dung dịch Y đựng Cu(NO3)2 với AgNO3, sau phản ứng thu được hỗn hợp Z với 16,24 gam hóa học rắn T gồm 3 kim loại. Cho dung dịch HCl dư vào T nhận được 1,344 lít (đktc) khí H2. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Mật độ mol/l của Cu((NO3)2 với AgNO3 trong Y thứu tự là:

A 0,15M với 0,25M. B 0,125M cùng 0,15M.C 0,25M và 0,15M. D 0,5M và 0,3M.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Cho hh X (Fe, Al) chức năng với dd Y (Ag+, Cu2+) sau làm phản ứng nhận được rắn T bao gồm 3 sắt kẽm kim loại => rắn T chứa Ag, Cu và Fe dư => Al làm phản ứng hết.

Dùng bảo toàn e


Lời giải bỏ ra tiết:

Đặt nFe = 3a (mol) => nAl = 3a (mol)

=> 5a.56 + 3a.27 = 7,22

=> a = 0,02 (mol)

=> nFe = 0,1(mol) ; nAl = 0,06 (mol)

Cho hh X (Fe, Al) công dụng với dd Y (Ag+, Cu2+) sau phản ứng nhận được rắn T bao gồm 3 kim loại => rắn T đựng Ag, Cu với Fe dư => Al bội phản ứng hết.

T phản ứng cùng với HCl chỉ có Fe bội phản ứng tạo nên khí H2: 0,06 (mol)

BT e: nFe dư = nH2 = 0,06 (mol)

=> nFe pư cùng với dd Y = 0,1 - 0,06 = 0,04 (mol)

Đặt số mol của Ag+ và Cu2+ theo thứ tự là x cùng y (mol)

Ta bao gồm hệ phương trình:

(left{ matrix uildrel BT:e over longrightarrow 2n_Fe,pu + 3n_Al = n_Ag^ + + n_Cu^2 + hfill cr m_T = m_Ag + m_Cu + m_Fe,du hfill cr ight. Rightarrow left{ matrix 2.0,04 + 3.0,06 = x + 2y hfill cr 108x + 64y + 0,06.56 = 16,24 hfill cr ight. Rightarrow left{ matrix x = 0,06 hfill cr y = 0,1 hfill cr ight.)

( Rightarrow left{ matrix C_MCu(NO_3)_2 = 0,1 over 0,4 = 0,25,(M) hfill cr C_MAgNO_3 = 0,06 over 0,4 = 0,15,(M) hfill cr ight.)

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 23 : mang đến m gam hỗn hợp A gồm Fe và Zn vào 200 ml dung dịch cất AgNO3 0,18M và Cu(NO3)2 0,12M, sau một thời hạn thu được 4,21 gam chất rắn X với dung dịch Y. Cho 1,92 gam bột Mg vào hỗn hợp Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 4,826 gam hóa học rắn Z và dung dịch T. Cực hiếm của m là

A 3,124. B 2,648. C  2,700. D 3,280.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

- Khi tất cả hổn hợp A có Fe, Zn tính năng với dung dịch chứa AgNO3, Cu(NO3)2 thì:

Bảo toàn khối lượng: mY = m + mAgNO3 + mCu(NO3)2 – mX = 6,422 + m (1)

- mang đến 0,08 mol một Mg vào hỗn hợp Y thu được hỗn hợp T bao gồm chứa Mg2+, NO3- và có thể có đựng thêm những ion sắt kẽm kim loại trong dung dịch Y.

Biện luận bình chọn xem hỗn hợp muối ở đầu cuối gồm đều chất như thế nào ?

=> Chỉ tất cả Mg(NO3)2

Bảo toàn khối lượng: mY + mMg = mMg(NO3)2 + mZ

Thay (1) vào => m


Lời giải bỏ ra tiết:

- Khi các thành phần hỗn hợp A gồm Fe, Zn chức năng với dung dịch đựng AgNO3, Cu(NO3)2 thì:

Bảo toàn khối lượng: mY = m + mAgNO3 + mCu(NO3)2 – mX = 6,422 + m (1)

- cho 0,08 mol một Mg vào dung dịch Y thu được dung dịch T bao gồm chứa Mg2+, NO3- và hoàn toàn có thể có cất thêm những ion sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp Y.

Theo mang thuyết: nMg = nMg2+ = 0,08 mol cùng nNO3 = 2nCu(NO3)2 + nAgNO3 = 0,084 mol

Ta thấy: 2nMg2+ > nNO3 (Vô lý vì không thỏa mãn bảo toàn điện tích)

=> T chỉ cất Mg(NO3)2: 0,042 mol

Bảo toàn khối lượng: mY + mMg = mMg(NO3)2 + mZ

Thay (1) vào ta được: 6,422 + m + 1,92 = 0,042.148 + 4,826

=> m = 2,7g

Đáp án C  


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 24 : mang đến 11,04 gam hỗn hợp X gồm Mg với Fe vào 150 ml dung dịch đựng AgNO3 a mol/lít với Cu(NO3)2 2a mol/lít, khi phản ứng chấm dứt thu được hóa học rắn Y và dung dịch Z. Hòa tan hoàn toàn Y bởi dung dịch H2SO4 đặc nóng dư chiếm được 7,56 lít khí SO2 (đktc) (sản phẩm khử duy nhất). đến Z chức năng với NaOH dư, thu được kết tủa T. Nung T trong không gian đến khối lượng không đổi thu được 10,8 gam các thành phần hỗn hợp rắn E. Quý giá của a là:

A 0,4B 0.5C 0,6D 0,7

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Chất rắn sau khoản thời gian nung nặng 10,8 gam nên tổng thể lượng Mg với Fe không gửi hết về oxit trong E được (Lúc đó khối lượng chất rắn E phải to hơn 11,04 gam).

Vậy vào Y phải gồm Fe dư → AgNO3 cùng Cu(NO3)2 đã phản ứng hết.

Đặt số mol Mg, fe phản ứng với Fe dư theo lần lượt là x, y, z mol

Ta có: mhỗn hợp X = 24x + 56y + 56z = 11,04 gam (1)

Chất rắn Y gồm: a mol Ag; 2a mol Cu; z mol fe dư. Hỗn hợp Z chứa Mg2+ cùng Fe2+

Quá trình cho e:

Mg → Mg2++ 2e

Fe → Fe2++ 2e

Quá trình nhấn e:

Ag++ 1e → Ag

Cu2++ 2e → Cu

Áp dụng bảo toàn electron ta có:

2x+2y =0,15 a + 2.0,3a

Khi mang lại Y công dụng với H2SO4 đặc nóng dư theo bảo toàn electron ta có:

nAg+ 2.nCu+ 3.nFe dư = 2.nSO2 => 0,15 a + 2.0,3a + 3.z = 2.0,3375 (*)

=> 2x + 2y + 3z = 0,675 (2)

Hỗn thích hợp rắn E gồm x mol MgO và y/2 mol Fe2O3 → 40x + 160.y/2 = 10,8 gam (3)

Giải hệ 3 phương trình bên trên ta có: x; y với z

Thay z vào (*) => a


Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: nAgNO3 = 0,15a mol; nCu(NO3)2 = 0,15.2a = 0,3a mol; nSO2 = 0,3375 mol

Chất rắn sau khoản thời gian nung nặng 10,8 gam nên toàn thể lượng Mg với Fe không gửi hết về oxit vào E được (Lúc đó trọng lượng chất rắn E phải to hơn 11,04 gam).

Vậy trong Y phải gồm Fe dư. → AgNO3 cùng Cu(NO3)2 đã phản ứng hết.

Đặt số mol Mg, fe phản ứng với Fe dư theo lần lượt là x, y, z mol

Ta có: mhỗn vừa lòng X = 24x + 56y + 56z = 11,04 gam (1)

Chất rắn Y gồm: a mol Ag; 2a mol Cu; z mol sắt dư. Hỗn hợp Z cất Mg2+ với Fe2+

Quá trình mang lại e:

Mg → Mg2++ 2e

Fe → Fe2++ 2e

Quá trình dìm e:

Ag++ 1e → Ag

Cu2++ 2e → Cu

Áp dụng bảo toàn electron ta có:

2x+2y =0,15 a + 2.0,3a

Khi mang đến Y chức năng với H2SO4 đặc nóng dư theo bảo toàn electron ta có:

nAg+ 2.nCu+ 3.nFe dư = 2.nSO2 ↔0,15 a + 2.0,3a + 3.z = 2.0,3375 (*)

↔2x + 2y + 3z = 0,675 (2)

Hỗn đúng theo rắn E có x mol MgO và y/2 mol Fe2O3 → 40x + 160.y/2 = 10,8 gam (3)

Giải hệ 3 phương trình trên ta có: x = 0,18; y = 0,045 với z = 0,075

Thay z vào (*) ta có: a = 0,6

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 25 : Hòa tan trọn vẹn a gam hỗn hợp bao gồm x mol AgNO3 cùng y mol Cu(NO3)2 vào nước, thu được hỗn hợp X. Cho 1 lượng Cu dư vào X nhận được dd Y tất cả chứa b gam muối. Cho một lượng sắt dư vào Y, thu được hỗn hợp Z gồm chứa c gam muối. Biết các phản ứng xảy ra trọn vẹn 2b = a + c. Tỉ lệ x : y là:

A 8 : 1. B  9 : 1. C 1 : 8.  D 1 : 9.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Bảo toàn khối lượng


Lời giải bỏ ra tiết:

AgNO3 : x (mol)

Cu(NO3)2 : y (mol)

Dd Y : Cu(NO3)2 : 0,5x + y (mol)

Dd Z : Fe(NO3)2 : 0,5x + y (mol)

Vì sự chênh lệch cân nặng muối là vì kim các loại Cu thay thế sửa chữa Ag; Fe sửa chữa Cu còn NO3- bảo toàn nên :

2b = a + c

=>2 ( 0,5. X + y). 64 = 108x + 64y + (0,5x + y).56

=> 72x = 8y

=> 9x = y => x : y = 1: 9

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 26 : mang đến m gam Al vào dung dịch đựng a mol FeCl3 cùng a mol CuCl2 thu được 19,008 gam tất cả hổn hợp 2 kim loại. đến m gam Al vào dung dịch cất 3a mol AgNO3 và a mol Cu(NO3)2 chiếm được 69,888 gam tất cả hổn hợp 2 kim loại. Tổng cân nặng của Cu tạo thành trong 2 thể nghiệm gần nhất với:

A 7,66.B 23,92.C 12,28.D 19,98.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Bảo toàn electron


Lời giải đưa ra tiết:

TN1 chiếm được 2 sắt kẽm kim loại Cu cùng Fe; TN2 thu được 2 sắt kẽm kim loại Ag với Cu ⟹ 2 xem sét Al đều hết

Mà 2 thí nghiệm sử dụng lượng Al giống hệt nên lượng e thảo luận của 2 thí nghiệm tương tự như nhau

*TN1: sắt kẽm kim loại gồm Cu (a mol) với Fe (giả sử là b mol)

→ mKL(TN1) = 64a + 56b = 19,008 (1)

Bảo toàn sắt → nFe2+ = nFe3+ - nFe = a - b (mol)

Như vậy, ne dấn (TN1) = 2nCu + 3nFe + nFe2+ = 2a + 3b + (a - b) = 3a + 2b (mol) = ne dìm (TN2)

*TN2: sắt kẽm kim loại gồm Ag (3a mol) cùng Cu

ne dấn (TN2) = nAg + 2nCu → nCu = <(3a + 2b) - 3a>/2 = b mol

→ mKL (TN2) = 108.3a + 64b = 69,888 (2)

Giải hệ (1) (2) được a = 0,192 và b = 0,12

Vậy tổng trọng lượng Cu của 2 thí điểm là:

∑mCu = (0,192 + 0,12).64 = 19,968 gam

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 27 : cho m gam Mg vào dung dịch X bao gồm 0,036 mol Zn(NO3)2 và 0,060 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 6,300 gam sắt kẽm kim loại và dung dịch Y. đến dung dịch NaOH vào dung dịch Y, chiếm được lượng kết tủa lớn số 1 là 8,004 gam. Quý hiếm của m là

A 4,860.B 2,424.C 3,432.D 4,320.

Xem thêm: Trọn Bộ Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành Có Đáp Án Cụ Thể, Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành (Có Đáp Án)


Đáp án: A


Phương pháp giải:

Khi kết tủa lớn số 1 thì dung dịch sau cuối thu được là NaNO3

- Bảo toàn yếu tố N ta có: (n_NaN mO_3 = 2.n_Zn(NO_3)_2 + 2.n_Cu(NO_3)_2)

- Bảo toàn nguyên tố na ta có: (n_NaOH = n_NaN mO_3 = n_OH^ - (ket,,tua))

- trọng lượng phần sắt kẽm kim loại trong kết tủa là: (m_KL(hi mdroxit) = m_hi mdroxit - m_OH^ - (hi mdroxit))

- Bảo toàn khối lượng cho sắt kẽm kim loại và ion kim loại để tính m:

(m_Mg + m_Zn(NO_3)_2 + m_Cu(NO_3)_2 + m_NaOH = m_KL(lan,1) + m_KL(hi mdroxit))


Lời giải đưa ra tiết:

Khi kết tủa lớn số 1 thì dung dịch sau cuối thu được là NaNO3

Bảo toàn yếu tắc N ta có: (n_NaN mO_3 = 2.n_Zn(NO_3)_2 + 2.n_Cu(NO_3)_2 = 2.0,036 + 2.0,06 = 0,192(mol))

Bảo toàn nguyên tố na ta có: (n_NaOH = n_NaN mO_3 = 0,192(mol) = n_OH^ - (ket,,tua))

Khối lượng phần kim loại trong kết tủa là: (m_KL(hi mdroxit) = 8,004 - 0,192.17 = 4,74(g))

Bảo toàn trọng lượng cho sắt kẽm kim loại và ion kim loại:

(m_Mg + m_Zn(NO_3)_2 + m_Cu(NO_3)_2 + m_NaOH = m_KL(lan,1) + m_KL(hi mdroxit))

( Leftrightarrow m + 0,036.65 + 0,06.64 = 6,3 + 4,74)

( Leftrightarrow m = 4,86(g))

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 28 : đến m gam lếu láo hợp gồm bột Fe cùng Mg bao gồm tỉ lệ mol khớp ứng 3 : 1 vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 1,2M với AgNO3 0,8M. Xong xuôi phản ứng thu được dung dịch X với 22,84 gam rắn Y. Để công dụng tối đa các chất tan tất cả trong dung dịch X nên dùng dung dịch cất 0,36 mol NaOH. Quý giá m là

A 14,40 gam B 12,48 gam C 9,60 gamD 11,52 gam

Đáp án: B


Phương pháp giải:

nCu(NO3)2 : nAgNO3 = 1,2 : 0,8 = 3/2

Đặt nCu(NO3)2 = 3x với nAgNO3 = 2x (mol)

X tác dụng với lượng buổi tối đa NaOH sản xuất thành NaNO3 => nNaNO3 = nNaOH

BTNT “N”: 2nCu(NO3)2 + nAgNO3 = nNaNO3 => x

=> nCu(NO3)2 cùng nAgNO3

Ta thấy: mCu max + mAg max Cu(NO3)2 cùng AgNO3 hết, KL dư

ĐặtnFe = 3y cùng nMg = y (mol)

TH1: Mg dư, Fe chưa phản ứng

TH2: Mg hết, sắt dư


Lời giải bỏ ra tiết:

nCu(NO3)2 : nAgNO3 = 1,2 : 0,8 = 3/2

Đặt nCu(NO3)2 = 3x và nAgNO3 = 2x (mol)

X công dụng với lượng buổi tối đa NaOH chế tạo thành NaNO3 => nNaNO3 = nNaOH = 0,36 mol

BTNT “N”: 2nCu(NO3)2 + nAgNO3 = nNaNO3

=> 2.3x + 2x = 0,36 => x = 0,045

=> nCu(NO3)2 = 0,135 mol với nAgNO3 = 0,09 mol

Ta thấy: 0,135.64 + 0,09.108 = 18,36 gam Cu(NO3)2 cùng AgNO3 hết, KL dư

ĐặtnFe = 3y với nMg = y (mol)

TH1: Mg dư, Fe chưa phản ứng

BTe: 2nMg = 2nCu + nAg => 2nMg pư = 2.0,135 + 0,09 => nMg pư = 0,18 mol

=> nMg dư = y – 0,18 mol (y > 0,18 mol)

m rắn = mMg dư + mFe + mCu + mAg => 22,84 = 24(y-0,18) + 56.3y + 18,36 => y = 11/240 rắn = m Cu + mAg + mFe dư => mFe dư = m rắn – (mCu + mAg) = 22,84 – 18,36 = 4,48 gam

=> nFe dư = 0,08 mol => nFe pư = 3y – 0,08 (mol)

BTe: 2nMg + 2nFe = 2nCu + nAg => 2.y + 2.(3y – 0,08) = 2.0,135 + 0,09

=> y = 0,065

=> nFe = 0,195 mol với nMg = 0,065 mol

=> m = 0,195.56 + 0,065.24 = 12,48 gam

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 29 : Hòa tan hoàn toàn m gam Al bởi dung dịch HNO3loãng, nhận được 5,376 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X tất cả N2, N2O với dung dịch cất 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2bằng 18. Quý giá của m là

A 17,28. B 21,60. C 19,44. D 18,90.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

-Bảo toàn e

-Kim loại phản ứng với HNO3 tạo sản phẩm khử thì áp dụng :

 Công thức : ne = nNO2 + 3nNO + 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4NO3


Lời giải đưa ra tiết:

Cách giải

Có : MX = 36g , nX = 0,24 mol => nN2 = nN2O = 0,12 mol

Al sẽ chuyển hết thành Al(NO3)3 => nAl(NO3)3 = nAl = m/27 (mol)

=> mAl(NO3)3 = 7,89m tất cả NH4NO3 => nNH4NO3 = m/720 (mol)

Bảo toàn e : 3nAl = 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4NO3

=> 3.m/27 = 8.0,12 + 10.0,12 + 8.m/720

=> m = 21,6g

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 30 : cho m gam bột fe vào 100 ml dung dịch cất hai muối bột AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,15M, sau một thời hạn thu được 2,16 gam hỗn kim loại tổng hợp loại và dung dịch X. đến 4,875 gam bột Zn vào dungdịch X sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 5,45 gam hỗn kim loại tổng hợp loại cùng dung dịch Y. Cực hiếm của m là.