1. Tín hiệu chia hết đến 2

Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết mang đến 2 cùng chỉ rất nhiều số đó mới chia hết mang đến 2.

Bạn đang xem: Bài tập về dấu hiệu chia hết

2. Tín hiệu chia hết đến 5

Các số bao gồm chữ số tận thuộc là chữ số 0 hoặc 5 và chỉ gần như số đó mới chia hết đến 5.

3. Chú ý

Các số phân tách hết cho cả 2 cùng 5 là các số bao gồm chữ số tận cùng là 0.

4. Dấu hiệu chia hết đến 3

Các số tất cả tổng các chữ số phân tách hết mang đến 3 thì chia hết đến 3 với chỉ đầy đủ số đó new chia hết mang lại 3.

5. Tín hiệu chia hết cho 9

Các số bao gồm tổng những chữ số phân tách hết mang lại 9 thì phân tách hết cho 9 và chỉ phần đông số đó mới chia hết mang đến 9.

6. Chú ý:

– một số chia hết mang lại 9 thì chia hết mang đến 3.

– một số trong những chia hết đến 3 thì rất có thể không phân chia hết mang đến 9.

A. Bài bác tập

Bài 1: trong những số sau: $ 120;235;476;250;423;261;735;122;357$

a) Số nào chia hết đến 2?

b) Số nào phân tách hết mang lại 5?

c) Số nào phân tách hết đến 2 dẫu vậy không phân tách hết cho 5?

d) Số nào phân tách hết cho cả 2 và 5?

Bài 2: trong các số sau: $ 123;104;500;345;1345;516;214;410;121$

a) Số nào phân tách hết mang đến 2?

b) Số nào phân chia hết đến 5?

c) Số nào chia hết mang đến 5 mà lại không chia hết mang đến 2?

d) Số nào phân tách hết cho tất cả 2 cùng 5?

Bài 3: cho các số : $ 175;202;265;114;117;460;2020;3071;263$

a) Số nào phân tách hết cho 2?

b) Số nào phân chia hết mang đến 5?

c) Số nào chia hết cho tất cả 2 cùng 5?

Bài 4: Xét các tổng ( hiệu) sau gồm chia hết mang đến 2 không? tất cả chia hết mang đến 5 không?

$ A=24+36$ $ E=120-48$

$ B=155+120$ $ F=2.3.4.5+75$

$ C=120-43+59$ $ G=255+120+15$

$ D=723-123+100$ $ H=143+98+12$

Bài 5: dùng cả bốn chữ số $ 4;0;7;5$. Hãy viết thành số tự nhiên và thoải mái có tứ chữ số không giống nhau sao đến số kia thỏa mãn:

a) Số lớn nhất chia hết đến 2

b) Số bé dại nhất phân tách hết đến 5

c) Số chia hết đến 2 và 5.

Bài 6: sử dụng cả ba chữ số $ 9;0;5$. Hãy viết thành số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho số đó thỏa mãn:

a) Số lớn số 1 chia hết cho 2

b) Số bé dại nhất chia hết mang lại 5

c) Số chia hết đến 2 với 5.

Bài 7: sử dụng cả tứ chữ số $ 6;0;4;5$. Hãy viết thành số tự nhiên và thoải mái có tư chữ số khác biệt sao đến số đó thỏa mãn:

a) Số lớn số 1 chia hết cho 2

b) Số nhỏ nhất phân chia hết mang đến 5

c) Số phân tách hết cho 2 và 5.

Bài 8: Điền chữ số thích hợp vào vệt * để số $ A=overline43*$

a) chia hết mang đến 2?

b) phân chia hết cho 5?

c) chia hết cho cả 2 với 5?

Bài 9: Điền chữ số phù hợp vào vệt * nhằm số $ B=overline27*$

a) phân tách hết đến 2?

b) phân tách hết mang đến 5?

c) chia hết cho cả 2 với 5?

Bài 10: Tìm những chữ số a và b làm thế nào cho $ a+b=6$ với $ overlineab$ phân tách hết đến 5 phần lớn không phân chia hết đến 2.

Bài 11: tìm tập hợp các số x thỏa mãn.

Xem thêm: Bản Chất Dòng Điện Trong Chất Điện Phân Là Gì? Dòng Điện Trong Chất Điện Phân Là Gì

a) chia hết đến 2 và $ 467 a) $ A=overline56a3b$ phân chia hết mang đến 18 b) $ B=overline71a1b$ phân chia hết cho 45 c) $ C=overline6a14b$ chia hết mang lại 2;3;5;9 d) $ D=overline25a1b$ chia hết cho 15 mà lại không phân tách hết mang lại 2.