Bài toán cho biết thêm lượng của hai chất tham gia cùng yêu mong tính lượng hóa học tạo thành. Trong các hai hóa học tham gia làm phản ứng sẽ có được một hóa học phản ứng hết, chất kia có thể phản ứng không còn hoặc dư.

Bạn đang xem: Bài toán về tỉ lệ số mol

Lượng hóa học tạo thành tính theo lượng hóa học nào bội phản ứng hết, vị vậy trước lúc làm bài rất cần được tìm xem vào hai chất đã cho, chất nào bội nghịch ứng hết.

2. Cách thức giải vấn đề có lượng chất dư

Giả sử gồm phản ứng hóa học: aA + bB → cC + dD. 

Cho nA là số mol chất A, với nB là số mol hóa học B

*

Tính lượng các chất theo chất phản ứng hết.

* các bước giải:

- B1: Đổi dữ kiện đầu bài xích ra số mol

- B2: Viết phương trình bội phản ứng

- B3: Dựa vào phương trình bội nghịch ứng cùng tỉ lệ, tìm kiếm tỉ lệ số mol và thông số phản ứng của 2 chất tham gia theo PTHH

- B4: Vậy thống kê giám sát dựa vào số mol hóa học phản ứng hết, điền số mol chất hết lên PTHH.

Từ những dữ kiện tất cả liên quan tìm kiếm được số mol của những chất theo yêu mong đề bài.

* phương pháp khác: Giả sử tính theo hóa học A. Trường đoản cú nA tính ra nB.

+) trường hợp nB giám sát và đo lường = nB thực tế => cả 2 chất gần như hết

+) trường hợp nB giám sát và đo lường > nB thực tế=> vô lí bài toán tính theo B

+) trái lại nếu số mol nB tính toán B thực tế => B dư mang sửa đúng.

3. Lấy một ví dụ minh họa


Ví dụ 1. Khi mang đến miếng nhôm tan hết vào dung dịch HCl bao gồm chứa 0,2 mol thì hiện ra 1,12 lít khí hidro (đktc).

a. Tính cân nặng miếng nhôm đang phản ứng

b. Axit clohidric còn dư giỏi không? nếu còn dư thì khối lượng dư là bao nhiêu?

Lưu ý: những lượng chất được tính theo lượng của sản phẩm

Phương trình phản nghịch ứng hóa học: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Theo phương trình: 2 mol 6 mol 3 mol

Theo đầu bài: 0,2 mol 0,05 mol

x mol y mol 0,05 mol

*

Số mol HCl dư = Số mol HCl ban sơ - Số mol HCl phản nghịch ứng = 0,2 - 0,1 = 0,1 mol

=> cân nặng HCl dư là: 0,1 x 36,5 = 3,65g

Ví dụ 2. Sắt công dụng với dung dịch CuSO4 theo phương trình: 

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Nếu đến 11,2 g fe vào 40 g CuSO4. Tính trọng lượng Cu thu được sau phản ứng.

Hướng dẫn giải 

nFe = mFe/MFe = 11,2/56 = 0,2 (mol)

nCuSO4 = mCuSO4/MCuSO4 = 40/160 = 0,25 (mol)

Phương trình hóa học: sắt + CuSO4→ FeSO4 + Cu

Theo phương trình: 1 1 1 1

Theo đầu bài: 0,2 0,25

Phản ứng: 0,2 0,2 0,2 0,2

Sau làm phản ứng CuSO4 dư, fe phản ứng hết. 

mCu = nCu.MCu = 0,2.64 = 12,8 (gam)

Ví dụ 3. mang đến sắt công dụng với dd axit H2SO4 theo sơ trang bị sau:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Có 22,4 g sắt tính năng với 24,5 g H2SO4. Tính:

a) Thể tích khí H2 thu được ngơi nghỉ đktc.

b) khối lượng các chất còn sót lại sau làm phản ứng.

Hướng dẫn giải bài xích tập

nFe = 22,4/56 = 0,4 (mol)

nH2SO4 = mH2SO4/MH2SO4 = 24,5/9 = 0,25 (mol)

Phương trình bội nghịch ứng: sắt + H2SO4→ FeSO4 + H2

Theo phương trình: 1 1 1 1

Theo làm phản ứng: 0,4 0,25

Theo đầu bài: 0,25 0,25 0,25 0,25

Sau bội phản ứng: 0,15 0

a) VH2 = nH2.22,4 = 0,25.22,4 = 5,6 lít 

b) các chất còn lại sau bội phản ứng là 

mCuSO4 = nCuSO4.MCuSO4 = 0,25.152 = 38 (gam)

mFe dư = nFe. MFe = 0,15.56 = 8,4 (gam)

4. Bài tập vận dụng

Câu 1. Cho 8,1g nhôm vào cốc đựng dung dịch loãng cất 29,4g H2SO4.

a) Sau phản nghịch ứng nhôm xuất xắc axit còn dư?

b) Tính thể tích H2 thu được sinh sống đktc?

c) Tính khối lượng các chất còn sót lại trong cốc?

Hướng dẫn giải bài bác tập 

Phương trình bội nghịch ứng:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑

nAl = 8,1/27 = 0,3mol

nH2SO4 = 29,4/98 = 0,3mol

Lập tỉ lệ 0,3/2 > 0,3/3

⇒ Al dư.

b,Theo pt: nH2 = nH2SO4 = 0,3mol

⇒ VH2 = 0,3.22,4 = 6,72l

c, nAl(dư) = 0,3−0,3.23 = 0,1mol.

⇒ mAl(dư) = 0,1.27 = 2,7g

Theo pt: nAl2(SO4)3 = 13nH2SO4 = 0,1mol

⇒mAl2(SO4)3 = 0,1.342 = 34,2g.

(Đáp án: a) Al dư, b) 6,72 lít, c) m H2SO4 =34,2g, m Al dư = 2,7g)

Câu 2. Đốt chát 6,2 g photpho vào bình không 6,72 lít khí O2 (đktc)

a) chất nào còn dư, và dư bao nhiêu?

b) Tính trọng lượng sản phẩm thu được?

Đáp án giải đáp giải

Số mol theo đề bài

nP = 6,2/31 = 0,2 (mol)

nO2 = 6,72/22,4 =0,3 (mol)

Phương trình phản ứng 

4P + 5O2 → 2P2O5

Theo đề bài: 0,2 0,3

Phản ứng : 0,2 0,25 0,1

Sau phản ứng: 0 0,05 0,1

=> Sau làm phản ứng oxi dư, những chất tính theo hóa học hết 

mO2 dư = 0,05 x 32 =1,6 (g)

b) P2O5 là chất tạo thành

mP2O5 = 0,1 x 142 = 14,2 (g)

(Đáp án: a) O dư, 1,6g, b) m P2O5 = 14,2g)

Câu 3. Đốt 4,6 g na trong bình đựng 4,48 lít O2 (đktc)

a) Sau bội nghịch ứng chất nào dư, dư bao nhiêu gam?

b) Tính trọng lượng chất sinh sản thành?

Đáp án chỉ dẫn giải

a, Phương trình hóa học

4Na + O2 →to 2Na2O

Số mol theo đề bài

nNa = 4,6/23 = 0,2 mol.

nO2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol.

Lập tỉ lệ: 0,2/4 2 dư.

 nO2(dư) = 0,2 − 0,2.1/4 = 0,15 mol.

⇒ mO2(dư) = 0,15.32 = 4,8 g.

b, Theo phương trình ta có: nNa2O = 1/2nNa = 0,1 mol.

Xem thêm: Đề Thi Thử Chuyên Sư Phạm - Đề Thi Thử Vào Lớp 10 Môn Toán 2022

⇒ mNa2O = 0,2.62 = 6,2 g.

(Đáp án: a) Oxi dư, 4,8g, b) m Na2O =6,2g)

Câu 4. Cho một lá nhôm nặng trĩu 0,81g dung dịch đựng 2,19g HCl

a) chất nào còn dư, với dư từng nào gam

b) Tính cân nặng các hóa học thu được sau phản ứng là?

Đáp án lý giải giải 

nAl = 0.81/27 = 0.03 (mol)

nHCl = 2.19/36.5 = 0.06 (mol)

2Al + 6HCl →2AlCl3 + 3H2

Ban đầu: 0.03 : 0.06

P/ứ : 0.02 ← 0.06 → 0.02 → 0.03

Sau p/ứ: 0.01 0 0.02 0.03

mAl dư = 0.01×27 = 0.27 (g)

mAlCl3 = 0.02×133.5 =2.67 (g)

(Đáp án: a) Al dư, b) m AlCl3 =2,67g,Al dư = 0,27g)

Câu 5. Trộn 2,24 lít H2 và 4,48 lít khí O2 (đktc) rồi đốt cháy. Hỏi sau phản ứng khí nào dư, dư bao nhiêu lít? Tính khối lượng nước tạo ra thành?