Để nhìn nhận và đánh giá lại hạn chế, thiếu sót của bạn dạng thân, Đảng viên đều cần tự làm bạn dạng kiểm điểm làm căn cứ đánh giá, xếp loại quality mỗi cuối năm. Dưới đây là mẫu phiên bản kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm theo quy định tiên tiến nhất tại lí giải số 21.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm cuối năm của cán bộ công chức


*
Mục lục bài xích viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............


Họ với tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ chủ yếu quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, hiệu quả đạt được

1. Về bốn tưởng bao gồm trị; phẩm hóa học đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm cho việc:

- Về bốn tưởng thiết yếu trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, lề lối làm cho việc……………………..……………………………..

- việc đấu tranh phòng, phòng những biểu hiện suy thoái về bốn tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá thể tự dấn diện)………………………………………..…………..

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

2. Về triển khai chức trách, trọng trách được giao

- Việc triển khai chức trách, quyền lợi và nghĩa vụ theo cơ chế (Đảng, bao gồm quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- kết quả thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao vào năm………...……….

- Trách nhiệm cá nhân liên quan mang lại kết quả, hạn chế, lỗi ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng do bản thân phụ trách……………………...….

Tự nhận xét về lever thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, tìm mọi cách hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm với nguyên nhân

1. Hạn chế, điểm yếu (theo 03 ngôn từ nêu trên)……………….……………

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm………………………………………..

III. Tác dụng khắc phục số đông hạn chế, khuyết điểm đã làm được cấp gồm thẩm quyền tóm lại hoặc được chỉ ra rằng ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được xung khắc phục; sẽ khắc phục, nút độ khắc phục; không được khắc phục); đầy đủ khó khăn, vướng mắc (nếu có); nhiệm vụ của cá nhân……………………………………………………...

Tự review về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình những sự việc được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng sự việc được nhắc nhở kiểm điểm, nêu nguyên nhân, khẳng định trách nhiệm của cá nhân đối cùng với từng vụ việc được gợi nhắc kiểm điểm……………….…..

V. Nắm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với phần đa hạn chế, lỗi của bè phái (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp các loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ

□Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ chấm dứt nhiệm vụ

□Không kết thúc nhiệm vụ

2. Xếp các loại Đảng viên:

□Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ

□Hoàn thành giỏi nhiệm vụ

□ kết thúc nhiệm vụ

□Không ngừng nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Đánh giá, xếp loại unique cán bộ, công chức, viên chức

- nhận xét, reviews của bạn quản lý, thực hiện cán bộ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- nút xếp loại quality công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ chúng ta tên cùng đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại quality đảng viên

- dấn xét, review của chi ủy:..............................................................................

Xem thêm: Cách In 2 Trang Trên 1 Mặt Giấy Trong Pdf, Cách Để In Nhiều Trang Một Mặt Trong Adobe Reader

- đưa ra bộ đề xuất xếp nhiều loại mức chất lượng:..............................................................