b, Phép trừ: mang đến hai số tự nhiên a và b, nếu gồm số tự nhiên x thế nào cho b + x = a thì ta tất cả phép trừ a – b = x

(số bị trừ) – (số trừ) = (hiệu)

c, Phép nhân: a . B = d

(thừa số) . (thừa số) = (tích)

d, Phép chia: đến hai số tự nhiên a cùng b, vào đó b ≠ 0, nếu gồm số tự nhiên x làm sao để cho b.x = a thì ta nói a chia hết mang đến b cùng ta tất cả phép chia hết a : b = x

(số bị chia) : (số chia) = (thương)

Tổng quát: cho hai số tự nhiên a cùng b, vào đó b ≠ 0, ta luôn tìm được nhì số tự nhiên q với r duy nhất sao cho: a = b . Q + r trong đó

(số bị chia) = (số chia) . (thương) + (số dư)

Nếu r = 0 thì ta gồm phép phân tách hết.

Bạn đang xem: Các phép tính

Nếu r ≠ 0 thì ta tất cả phép chia tất cả dư.

* Tính chất của phép cộng cùng phép nhân số tự nhiên:

Phép tính

Tính chất

CộngNhân
Giao hoána + b = b + aa . B = b . A
Kết hợp(a + b) + c = a + (b + c)(a . B) .c = a . (b . C)
Cộng với số 0a + 0 = 0 + a = a
Nhân với số 1a . 1 = 1 . A = a
Phân phối của phép nhân đối với phép cộnga. (b + c) = ab + ac

Phát biểu bằng lời:

Tính chất giao hoán:

– lúc đổi chỗ những số hạng trong một tổng thì tổng không nắm đổi.

– lúc đổi chỗ những thừa số trong một tích thì tích ko đổi.

Tính chất kết hợp:

– Muốn cộng một tổng nhì số với một số thứ ba, ta gồm thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

– Muốn nhân một tích nhị số với một số thứ ba, ta bao gồm thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.

Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

Muốn nhân một số với một tổng, ta gồm thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng những kết quả lại.

e, Chú ý:

+ Trong đo lường và tính toán có thể thực hiện tương tự với tính chất a(b – c) = ab – ac

+ Dạng tổng quát của số chẵn (số phân chia hết mang đến 2) là 2k (k Î N), dạng tổng quát lác của số lẻ (số phân chia cho 2 dư 1) là 2k + 1 (k ∈ N).

f, Phép nâng lên lũy thừa:

– ĐN: Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a.

*

a gọi là cơ số, n gọi là số mũ.

a2 gọi là a bình phương (hay bình phương của a);

a3 gọi là a lập phương (hay lập phương của a)

Quy ước: a1 = a ; a0 = 1 (a≠ 0)

– Nhân hai lũy thừa thuộc cơ số: khi nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số, ta giữ nguyên cơ số với cộng những số mũ.

Xem thêm: Ca Sĩ Phương Anh Sinh Năm Bao Nhiêu, Ca Sĩ Phương Anh Bolero

am . An = am+n

– phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số: Khi phân tách hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số với trừ những số mũ.

am : an = am-n (với a≠ 0; )

* Số chủ yếu phương: là số bằng bình phương của một số tự nhiên (VD: 0, 1, 4, 9, …)