Bài tập quý giá của một biểu thức đại số tất cả lời giải

Với bộ bài tập quý giá của một biểu thức đại số Toán lớp 7 lựa chọn lọc, tất cả đáp án sẽ giúp học sinh khối hệ thống lại kỹ năng bài học và ôn luyện nhằm đạt công dụng cao trong các bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Cách tính giá trị biểu thức lớp 7

*

Bài 1: quý giá của biểu thức x3 + 2x2 - 3 tại x = 2 là

A. 13B. 10C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Bài 2: cho biểu thức đại số A = x2 - 3x + 8. Quý hiếm của A tại x = -2 là:

A. 13B. 18C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Bài 3: mang đến biểu thức đại số B = x3 + 6x - 35. Cực hiếm của B tại x = 3, y = -4 là:

A. 16B. 86C. -32D. -28

Hiển thị lời giải

Thay x = 3, y = -4 vào biểu thức B để tìm cực hiếm của biểu thức B ta có:

33 + 6.(-4) - 35 = 27 - 24 - 35 = 3 - 35 = -32

Vậy B = -32 tại x = 3, y = -4

Chọn câu trả lời C


Bài 4: đến A = 4x2y - 5 và B = 3x2y + 6 x2y2 + 3xy2. đối chiếu A cùng B khi x = -1, y = 3

A. A > BB. A = BC. A Hiển thị lời giải

+ nắm x = -1, y = 3 vào biểu thức A ta được

A = 4.(-1)2.3 - 5 = 4. 1. 3 - 5 = 12 – 5 = 7

+ núm x = -1, y = 3 vào biểu thức B ta được

B = 3.(-1)22.3 + 6.(-1)2.32 + 3.(-1).32 = 3.1.3 + 6.1.9 – 3. 9 = 9 + 54 – 27 = 36

Suy ra A

Bài 5: Tính cực hiếm biểu thức B = 5x2 -2x - 18 tại |x| = 4

A. B = 54

B. B = 70

C. B = 54 hoặc B = 70

D. B = 45 hoặc B = 70

Hiển thị lời giải

Ta có

*

+ Trường đúng theo 1: x = 4 : cố kỉnh x = 4 vào biểu thức ta có:

5.42 - 2.4 - 18 = 5.16 - 8 - 18 = 80 - 8 - 18 = 54

Vậy B = 54 trên x = 4

+ Trường vừa lòng 2: x = -4 : nuốm x = -4 vào biểu thức ta có:

5.(-4)2 -2.(-4) - 18 = 5.16 + 8 - 18 = 80 + 8 - 18 = 70

Vậy B = 70 trên x = -4

Với |x| = 4 thì B = 54 hoặc B = 70

Chọn câu trả lời C


Bài 6: đối chiếu giá trị của biểu thức M = tại x = 1 và y = - 2 với 1.

A.M = 1

B. M > 1

C. M Hiển thị lời giải

Thay x = 1 và y = -2 vào biểu thức M ta được

*

Vậy tại x = 1 cùng y = - 2 thì M

Bài 7: giá trị của biểu thức

*
trên x = 10 và y = 1 là

A.A = 8068

B. A = 72

C. 43

D. 73

Hiển thị lời giải

Thay x =10 với y = 1 vào biểu thức A ta được

*

Vậy A = 72 tại x = 10 và y = 1.

Chọn đáp án B


Bài 8: giá trị của biểu thức N = 5x2 + 10x - trăng tròn tại |x – 1| = 1

A.N = đôi mươi

B. N = -20

C. N = 60

D.

Xem thêm: Bài Tập Toán Lớp 7 Chương 1 Hình Học 7 Có Đáp Án, Chương 1 Hình Học Lớp 7

N = trăng tròn hoặc N = - 20

Hiển thị lời giải

*

Chọn giải đáp D


Bài 9: Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chiều dài là x và ăn diện tích là 84 cm2 . Tính chiều rộng của mảnh vườn theo x với tại x = 12 cm.

*

Hiển thị lời giải

*

Chọn giải đáp A


Bài 10: cực hiếm của biểu thức B = 2020x2000y2020 - 2021x2020y2021 tại x = 1 với y = -1 là