R bao gồm z = 16. Khẳng định hóa trị và công thức oxit cao nhất, hiđrooxit, hợp hóa học với hidro và tính chất của các hợp chất đó

 


*

R bao gồm Z= 16 => thông số kỹ thuật e: 1s22s22p63s23p4+ gồm 6 e phần ngoài cùng => hóa trị 6+ Ở tinh thần kích thích, S chuyển thông số kỹ thuật sang 3d => tất cả hóa trị 4Vì R thuộc team VIA => CT oxit cao nhất: RO3 Hợp chất khí với H: RH2 Hidroxit: H2RO4

 


*

Cho Na(Z=11), Br(Z=35). A. Xác xác định trí của những nguyên tố bên trên trong bảng tuần hoàn. B. Nêu tính chất (kl tuyệt pk, hóa trị cao nhất trong hợp hóa học với oxi và với hidro, cách làm oxit cao nhất, bí quyết hidroxit tương ứng, bí quyết hợp chất khí với hiđro).Bạn vẫn xem: Cách xác định công thức oxit cao nhất

a) mãng cầu ( Z=11)

Cấu hình e :(1s^22s^22p^63s^1)=> nằm trong ô số 11, đội IA, chu kỳ 3

Br (Z=35)

Cấu hình e:(left3d^104s^24p^5)

=> nằm trong ô 35, đội VIIA, chu kỳ luân hồi 4

b) mãng cầu :

Tính chất: Là kim loại mạnh

Hóa trị tối đa trong hợp chất với oxi : (I)

Công thức oxit tối đa Na2O, là oxit bazo

Công thức hidroxit khớp ứng : NaOH

Brom :

Tính chất: Là phi kim mạnh.

Bạn đang xem: Cách xác định hóa trị cao nhất với oxi

Hóa trị cùng với hiđro là 1

Công thức hợp chất với hiđro là HBr.

Hóa trị tối đa của Brom cùng với oxi là 7.

cho nguyên tố r bao gồm công thức oxit cao so với oxi r2o5 trong hợp hóa học khí cùng với hidro . H chỉ chiếm 16,66% về khối lượng. Xác định công thức oxit tối đa và hợp chất khí với hidro. Giúp tôi với...!!

Oxit tối đa của R là R2O5

(Rightarrow)Hợp chất khí với Hidro là RH3

Theo đề bài, ta có:(dfrac3R+3=dfrac16,66100)(Rightarrow R=15)

*Bạn xem lại đề !!

: Oxit cao nhất của một yếu tố R ứng với phương pháp RO2. Trong hợp hóa học của R cùng với Hidro có 75% R về khối lượng. Xác minh nguyên tố R; công thức hợp hóa học khí cùng với Hidro; hợp hóa học với oxi.

Nguyên tố R tất cả công thức hợp hóa học khí cùng với Hidro là RH3. Trong bí quyết oxit cao nhất của nó có chứa 56,34% Oxi về khối lượng. Xác định nguyên tố R; cách làm hợp hóa học khí với Hidro; hợp hóa học với oxi.

Gọi CTHH của R cùng với oxi là: R2O3

Theo đề, ta có:(\%_O_left(R_2O_3 ight)=dfrac16.3NTK_R.2+16.3.100\%=56,34\%)

=>(NTK_Rapprox19left(đvC ight))

=> R là flo (F)

=> CTHH của R và H là: FH3

CTHH của R cùng O là: F2O3

Cho cách làm oxit tối đa của yếu tắc R là RO2, vào hợp chất khí của R với hidro, R chiếm phần 94,81% khối lượng. Xác định R biết MO = 16 và MH = 1

A. C

B. S

C. Ge

D. N

Đáp án C

Công thức oxit cao nhất là RO2 → R thuộc team IVA

→ công thức hợp hóa học khí của R là RH4

Trong hợp chất khí của R, R chỉ chiếm 94,81% khối lượng


*

→MR= 73(gam/mol)

MR = 73 (gam/mol) → R là Ge

Oxit tối đa của nguyên tố R là R2O5. Vào hợp hóa học khí cùng với H bao gồm 82,35 % cân nặng của R . Xác minh nguyên tố R; phương pháp hợp hóa học khí với Hidro; hợp chất với oxi.

Xem thêm: Soạn Bài Tính Thống Nhất Về Chủ Đề Của Văn Bản (Trang 12), Tính Thống Nhất Về Chủ Đề Của Văn Bản Là Gì

Một nguyên tố có công thức oxit cao nhất là R2O7, yếu tố này tạo với hiđro một hóa học khí trong các số ấy hiđro chỉ chiếm 0,78% về khối lượng. Xác định nguyên tố R; cách làm hợp chất khí với Hidro; hợp hóa học với oxi.

Bài 1một yếu tắc r tạo nên hợp hóa học khí cùng với hidro có công thức RH3 vào oxit bậc tối đa của R nguyên tố chỉ chiếm 74,07% về khối lượng

b khẳng định nguyên tố đó

a so sánh tính phi kim của R với C (Z=4) cùng O (Z=6)

Bài 2 aViết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố O (Z=8) Xác định vị trí ( ô,chu kì, nhóm) của nhân tố trong bảng khối hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

b Viết cách làm electron với công thức cấu trúc của các phân tử: HCL, N2

Bài 3aViết cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố C(Z=6) Xác định vị trí ( ô,chu kì, nhóm) của thành phần trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

b Viết công thức electron và công thức cấu trúc của các phân tử: CO2, H2

Bài 4 Hợp hóa học oxit tối đa có công thức là R2O5, trong hợp chất khí với hidro cất 91,18% khối lượng R

a khẳng định R. Viết CT hợp hóa học khí cùng với hideo cùng CT oxi tối đa (nếu có)

b đối chiếu tính phi kim của R với yêu thích (Z=14) cùng S (Z=16)

Giúp em với ạ em cảm ơn!!!

Lớp 10 Hóa học chủ thể 3: Xác định thông số kỹ thuật electron nguyên tử 0 0 gửi Hủy

Oxit tối đa của một thành phần ứng với cách làm RO3. Hợp chất của nó cùng với hidro gồm 5,88% H về khối lượng. Khẳng định R