Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác thực hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.


*

Ca\) Nguyên tố \(Mg;Ca\) thuộc thuộc nhóm IIA; theo chiều tăng dần đều điện tích hạt nhân tính kim loại tăng nhiều nên \(Ca>Mg\) Vậy \(K>Ca>Mg>Al\) b) Nguyên tố \(N;O\) thuộc chu kỳ luân hồi 2; từ trái sang nên tính phi kim tăng dần đều nên \(O>N\) Nguyên tố \(Si;P\) thuộc chu kỳ luân hồi 3; trường đoản cú trái sang bắt buộc tính phi kim tăng cao nên \(P>Si\) Nguyên tố \(N;P\) thuộc đội VA; theo chiều tăng vọt điện tích phân tử nhân tính phi kim giảm phải \(N>P\) Vậy \(O>N>P>Si\) "}" data-sheets-userformat=""2":513,"3":"1":0,"12":0">2)

Ca\) Nguyên tố \(Mg;Ca\) thuộc thuộc nhóm IIA; theo chiều tăng ngày một nhiều điện tích hạt nhân tính kim loại tăng cao nên \(Ca>Mg\) Vậy \(K>Ca>Mg>Al\) b) Nguyên tố \(N;O\) thuộc chu kỳ luân hồi 2; từ trái sang bắt buộc tính phi kim tăng dần đều nên \(O>N\) Nguyên tố \(Si;P\) thuộc chu kỳ 3; trường đoản cú trái sang cần tính phi kim tăng ngày một nhiều nên \(P>Si\) Nguyên tố \(N;P\) thuộc đội VA; theo chiều tăng ngày một nhiều điện tích hạt nhân tính phi kim giảm cần \(N>P\) Vậy \(O>N>P>Si\) "}" data-sheets-userformat=""2":513,"3":"1":0,"12":0">Cấu hình e của (Na^+)P: (1 exts^2 ext 2 exts^22p^6)

Ca\) Nguyên tố \(Mg;Ca\) thuộc thuộc nhóm IIA; theo chiều tăng nhiều điện tích phân tử nhân tính kim loại tăng ngày một nhiều nên \(Ca>Mg\) Vậy \(K>Ca>Mg>Al\) b) Nguyên tố \(N;O\) thuộc chu kỳ luân hồi 2; tự trái sang yêu cầu tính phi kim tăng dần nên \(O>N\) Nguyên tố \(Si;P\) thuộc chu kỳ 3; trường đoản cú trái sang đề xuất tính phi kim tăng cao nên \(P>Si\) Nguyên tố \(N;P\) thuộc đội VA; theo chiều tăng cao điện tích hạt nhân tính phi kim giảm yêu cầu \(N>P\) Vậy \(O>N>P>Si\) "}" data-sheets-userformat=""2":513,"3":"1":0,"12":0">Cấu hình e của (Ca^2+): ( ext1 exts^ ext2 ext 2 exts^ ext2 ext2 extp^ ext6 ext 3 exts^23p^6)

Ca\) Nguyên tố \(Mg;Ca\) thuộc cùng nhóm IIA; theo chiều tăng cao điện tích hạt nhân tính kim loại tăng nhiều nên \(Ca>Mg\) Vậy \(K>Ca>Mg>Al\) b) Nguyên tố \(N;O\) thuộc chu kỳ 2; từ bỏ trái sang đề xuất tính phi kim tăng nhiều nên \(O>N\) Nguyên tố \(Si;P\) thuộc chu kỳ 3; trường đoản cú trái sang cần tính phi kim tăng ngày một nhiều nên \(P>Si\) Nguyên tố \(N;P\) thuộc nhóm VA; theo chiều tăng dần điện tích phân tử nhân tính phi kim giảm bắt buộc \(N>P\) Vậy \(O>N>P>Si\) "}" data-sheets-userformat=""2":513,"3":"1":0,"12":0">Cấu hình e của (Fe^2+) : ( ext1 exts^ ext2 ext 2 exts^ ext2 ext2 extp^ ext6 ext 3 exts^23p^6 ext 3 extd^6)

Ca\) Nguyên tố \(Mg;Ca\) thuộc cùng nhóm IIA; theo chiều tăng mạnh điện tích hạt nhân tính kim loại tăng ngày một nhiều nên \(Ca>Mg\) Vậy \(K>Ca>Mg>Al\) b) Nguyên tố \(N;O\) thuộc chu kỳ 2; trường đoản cú trái sang yêu cầu tính phi kim tăng mạnh nên \(O>N\) Nguyên tố \(Si;P\) thuộc chu kỳ luân hồi 3; từ bỏ trái sang cần tính phi kim tăng cao nên \(P>Si\) Nguyên tố \(N;P\) thuộc nhóm VA; theo chiều tăng đột biến điện tích phân tử nhân tính phi kim giảm đề xuất \(N>P\) Vậy \(O>N>P>Si\) "}" data-sheets-userformat=""2":513,"3":"1":0,"12":0">Cấu hình e của (Cl^-): ( ext1 exts^ ext2 ext 2 exts^ ext2 ext2 extp^ ext6 ext 3 exts^23p^6)

Ca\) Nguyên tố \(Mg;Ca\) thuộc cùng nhóm IIA; theo chiều tăng cao điện tích phân tử nhân tính kim loại tăng đột biến nên \(Ca>Mg\) Vậy \(K>Ca>Mg>Al\) b) Nguyên tố \(N;O\) thuộc chu kỳ luân hồi 2; tự trái sang yêu cầu tính phi kim tăng vọt nên \(O>N\) Nguyên tố \(Si;P\) thuộc chu kỳ luân hồi 3; từ trái sang đề xuất tính phi kim tăng ngày một nhiều nên \(P>Si\) Nguyên tố \(N;P\) thuộc nhóm VA; theo chiều tăng đột biến điện tích phân tử nhân tính phi kim giảm nên \(N>P\) Vậy \(O>N>P>Si\) "}" data-sheets-userformat=""2":513,"3":"1":0,"12":0">Cấu hình e của (S^2-): ( ext1 exts^ ext2 ext 2 exts^ ext2 ext2 extp^ ext6 ext 3 exts^23p^6) 8)

Ca\) Nguyên tố \(Mg;Ca\) thuộc thuộc nhóm IIA; theo chiều tăng mạnh điện tích phân tử nhân tính kim loại tăng dần đều nên \(Ca>Mg\) Vậy \(K>Ca>Mg>Al\) b) Nguyên tố \(N;O\) thuộc chu kỳ 2; tự trái sang buộc phải tính phi kim tăng mạnh nên \(O>N\) Nguyên tố \(Si;P\) thuộc chu kỳ luân hồi 3; từ trái sang đề xuất tính phi kim tăng dần đều nên \(P>Si\) Nguyên tố \(N;P\) thuộc team VA; theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân tính phi kim giảm đề xuất \(N>P\) Vậy \(O>N>P>Si\) "}" data-sheets-userformat=""2":513,"3":"1":0,"12":0">a)

Ca\) Nguyên tố \(Mg;Ca\) thuộc thuộc nhóm IIA; theo chiều tăng đột biến điện tích hạt nhân tính kim loại tăng dần nên \(Ca>Mg\) Vậy \(K>Ca>Mg>Al\) b) Nguyên tố \(N;O\) thuộc chu kỳ luân hồi 2; từ bỏ trái sang đề xuất tính phi kim tăng dần đều nên \(O>N\) Nguyên tố \(Si;P\) thuộc chu kỳ luân hồi 3; trường đoản cú trái sang nên tính phi kim tăng ngày một nhiều nên \(P>Si\) Nguyên tố \(N;P\) thuộc team VA; theo chiều tăng cao điện tích phân tử nhân tính phi kim giảm yêu cầu \(N>P\) Vậy \(O>N>P>Si\) "}" data-sheets-userformat=""2":513,"3":"1":0,"12":0">Nguyên tố (Mg;Al) cùng chu kỳ luân hồi 3; vào một chu kỳ luân hồi từ trái sang buộc phải tính sắt kẽm kim loại giảm dần đề xuất (Mg;Al)

Ca\) Nguyên tố \(Mg;Ca\) thuộc thuộc nhóm IIA; theo chiều tăng mạnh điện tích phân tử nhân tính kim loại tăng ngày một nhiều nên \(Ca>Mg\) Vậy \(K>Ca>Mg>Al\) b) Nguyên tố \(N;O\) thuộc chu kỳ luân hồi 2; từ bỏ trái sang cần tính phi kim tăng ngày một nhiều nên \(O>N\) Nguyên tố \(Si;P\) thuộc chu kỳ 3; trường đoản cú trái sang nên tính phi kim tăng cao nên \(P>Si\) Nguyên tố \(N;P\) thuộc team VA; theo chiều tăng nhiều điện tích hạt nhân tính phi kim giảm phải \(N>P\) Vậy \(O>N>P>Si\) "}" data-sheets-userformat=""2":513,"3":"1":0,"12":0">Nguyên tố (K;Ca) cùng chu kỳ 4; vào một chu kỳ luân hồi từ trái sang cần tính kim loại giảm dần bắt buộc (K>Ca)

Ca\) Nguyên tố \(Mg;Ca\) thuộc cùng nhóm IIA; theo chiều tăng cao điện tích hạt nhân tính kim loại tăng cao nên \(Ca>Mg\) Vậy \(K>Ca>Mg>Al\) b) Nguyên tố \(N;O\) thuộc chu kỳ luân hồi 2; từ trái sang nên tính phi kim tăng vọt nên \(O>N\) Nguyên tố \(Si;P\) thuộc chu kỳ luân hồi 3; từ trái sang phải tính phi kim tăng ngày một nhiều nên \(P>Si\) Nguyên tố \(N;P\) thuộc team VA; theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân tính phi kim giảm buộc phải \(N>P\) Vậy \(O>N>P>Si\) "}" data-sheets-userformat=""2":513,"3":"1":0,"12":0">Nguyên tố (Mg;Ca) thuộc cùng nhóm IIA; theo chiều tăng cao điện tích phân tử nhân tính kim loại tăng vọt nên (Ca>Mg)

Ca\) Nguyên tố \(Mg;Ca\) thuộc cùng nhóm IIA; theo chiều tăng đột biến điện tích phân tử nhân tính kim loại tăng vọt nên \(Ca>Mg\) Vậy \(K>Ca>Mg>Al\) b) Nguyên tố \(N;O\) thuộc chu kỳ 2; tự trái sang buộc phải tính phi kim tăng mạnh nên \(O>N\) Nguyên tố \(Si;P\) thuộc chu kỳ luân hồi 3; trường đoản cú trái sang cần tính phi kim tăng vọt nên \(P>Si\) Nguyên tố \(N;P\) thuộc team VA; theo chiều tăng dần điện tích phân tử nhân tính phi kim giảm bắt buộc \(N>P\) Vậy \(O>N>P>Si\) "}" data-sheets-userformat=""2":513,"3":"1":0,"12":0">Vậy (K>Ca>Mg>Al)

Ca\) Nguyên tố \(Mg;Ca\) thuộc cùng nhóm IIA; theo chiều tăng nhiều điện tích phân tử nhân tính kim loại tăng mạnh nên \(Ca>Mg\) Vậy \(K>Ca>Mg>Al\) b) Nguyên tố \(N;O\) thuộc chu kỳ 2; từ bỏ trái sang yêu cầu tính phi kim tăng nhiều nên \(O>N\) Nguyên tố \(Si;P\) thuộc chu kỳ 3; tự trái sang nên tính phi kim tăng mạnh nên \(P>Si\) Nguyên tố \(N;P\) thuộc team VA; theo chiều tăng mạnh điện tích hạt nhân tính phi kim giảm cần \(N>P\) Vậy \(O>N>P>Si\) "}" data-sheets-userformat=""2":513,"3":"1":0,"12":0">b)

Ca\) Nguyên tố \(Mg;Ca\) thuộc thuộc nhóm IIA; theo chiều tăng mạnh điện tích hạt nhân tính kim loại tăng dần nên \(Ca>Mg\) Vậy \(K>Ca>Mg>Al\) b) Nguyên tố \(N;O\) thuộc chu kỳ 2; từ trái sang yêu cầu tính phi kim tăng mạnh nên \(O>N\) Nguyên tố \(Si;P\) thuộc chu kỳ luân hồi 3; từ bỏ trái sang bắt buộc tính phi kim tăng đột biến nên \(P>Si\) Nguyên tố \(N;P\) thuộc team VA; theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân tính phi kim giảm đề xuất \(N>P\) Vậy \(O>N>P>Si\) "}" data-sheets-userformat=""2":513,"3":"1":0,"12":0">Nguyên tố (N;O) thuộc chu kỳ 2; trường đoản cú trái sang nên tính phi kim tăng dần nên (O>N)

Ca\) Nguyên tố \(Mg;Ca\) thuộc thuộc nhóm IIA; theo chiều tăng ngày một nhiều điện tích phân tử nhân tính kim loại tăng cao nên \(Ca>Mg\) Vậy \(K>Ca>Mg>Al\) b) Nguyên tố \(N;O\) thuộc chu kỳ 2; tự trái sang nên tính phi kim tăng mạnh nên \(O>N\) Nguyên tố \(Si;P\) thuộc chu kỳ 3; từ bỏ trái sang buộc phải tính phi kim tăng cao nên \(P>Si\) Nguyên tố \(N;P\) thuộc nhóm VA; theo chiều tăng vọt điện tích hạt nhân tính phi kim giảm bắt buộc \(N>P\) Vậy \(O>N>P>Si\) "}" data-sheets-userformat=""2":513,"3":"1":0,"12":0">Nguyên tố (Si;P) thuộc chu kỳ luân hồi 3; từ bỏ trái sang đề nghị tính phi kim tăng mạnh nên (P>Si)

Ca\) Nguyên tố \(Mg;Ca\) thuộc cùng nhóm IIA; theo chiều tăng mạnh điện tích hạt nhân tính kim loại tăng ngày một nhiều nên \(Ca>Mg\) Vậy \(K>Ca>Mg>Al\) b) Nguyên tố \(N;O\) thuộc chu kỳ luân hồi 2; tự trái sang nên tính phi kim tăng mạnh nên \(O>N\) Nguyên tố \(Si;P\) thuộc chu kỳ luân hồi 3; trường đoản cú trái sang buộc phải tính phi kim tăng mạnh nên \(P>Si\) Nguyên tố \(N;P\) thuộc nhóm VA; theo chiều tăng vọt điện tích hạt nhân tính phi kim giảm phải \(N>P\) Vậy \(O>N>P>Si\) "}" data-sheets-userformat=""2":513,"3":"1":0,"12":0">Nguyên tố (N;P) thuộc đội VA; theo chiều tăng dần đều điện tích phân tử nhân tính phi kim giảm cần (N>P)

Ca\) Nguyên tố \(Mg;Ca\) thuộc cùng nhóm IIA; theo chiều tăng đột biến điện tích phân tử nhân tính kim loại tăng đột biến nên \(Ca>Mg\) Vậy \(K>Ca>Mg>Al\) b) Nguyên tố \(N;O\) thuộc chu kỳ luân hồi 2; trường đoản cú trái sang nên tính phi kim tăng mạnh nên \(O>N\) Nguyên tố \(Si;P\) thuộc chu kỳ luân hồi 3; từ trái sang phải tính phi kim tăng nhiều nên \(P>Si\) Nguyên tố \(N;P\) thuộc team VA; theo chiều tăng cao điện tích hạt nhân tính phi kim giảm đề nghị \(N>P\) Vậy \(O>N>P>Si\) "}" data-sheets-userformat=""2":513,"3":"1":0,"12":0">Vậy (O>N>P>Si)