Chào chúng ta học sinh cùng quý thầy cô, hôm nay firmitebg.comVN nhờ cất hộ tới độc giả tài liệu "Chuyển thay đổi từ hiện tại tại chấm dứt sang thừa khứ 1-1 và ngược lại". Hi vọng để giúp ích cho chúng ta học tập cùng giảng dạy.

Bạn đang xem: Chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn ( và ngược lại )

 

UNIT 8. CHUYỂN ĐỔI TỪ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH thanh lịch QUÁ KHỨ ĐƠN (VÀ NGƯỢC LẠI)

A. LÝ THUYẾT:

1. This is the first time I have seen him (Đây là đầu tiên tôi thấy anh ta.)

=>I have never seen him before. (Tôi chưa khi nào thấy anh ta trước đây.)

Mẫu này có dạng:

Đây là lần trước tiên ... Làm cho chuyện kia => ...chưa khi nào làm chuyện kia trước đây.

This is the first time/It’s the first time + S + have/ has + V3/ ed + …

S + have/ has + never + V3/ ed ...before

2. I started/began studying English 3 years ago. (Tôi ban đầu học TA cách đó 3 năm.)

=> I have studied English for 3 years. (Tôi học TA được 3 năm.)

Mẫu này có dạng:

...bắt đầu làm nào đó cách đây + khoảng thời gian => .. đã làm cho chuyện kia for + khoảng chừng thời gian

Nếu không tồn tại ago mà có when + mệnh đề thì không thay đổi mệnh đề chỉ đổi when thành since

S + started/ began + V (ing)/ to lớn + V(inf) + thời gian trong quá khứ

S + have/ has + V(ed/c3) + for/ since + thời gian

3. I last saw him when I was a student. (Lần cuồi cùng tôi thấy anh ta là khi tôi là SV.)

=> I haven"t seen him since I was a student. (Tôi dường như không thấy anh ta từ khi tôi là SV.)

Mẫu này còn có dạng:

Lần sau cuối làm chuyện đó là lúc .... => ..không có tác dụng chuyện kia từ lúc ....

Last: lần cuối. Since: từ khi

S1 + last + V2/ ed + when + S2 + V2/ ed ……..

S1 + have/ has + V3/ ed + since + S2 + V2/ ed ……..

4. The last time she went out with him was two years ago

(Lần cuối cô ta đi chơi với anh ta cách đây 2 năm)

=> She hasn"t gone out with him for two years. (Cô ta đã không đi chơi với anh ta đã hai năm nay.)

Mẫu này có dạng:

The last time + S + V2/ ed + …… + was + thời hạn trong vượt khứ

S + haven’t/ hasn’t + V3/ ed + ……………… + for/ since + thời gian

5. It"s ten years since I last met him. (Đã 10 năm từ lúc tôi gặp mặt anh ta lần cuối.)

=> I haven"t met him for ten years. (Tôi đã không chạm mặt anh ta 10 năm rồi.)


UNIT 8. CHUYỂN ĐỔI TỪ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH thanh lịch QUÁ KHỨ ĐƠN (VÀ NGƯỢC LẠI)

A. LÝ THUYẾT:

1. This is the first time I have seen him (Đây là lần thứ nhất tôi thấy anh ta.)

=>I have never seen him before. (Tôi chưa khi nào thấy anh ta trước đây.)

Mẫu này còn có dạng:

Đây là lần đầu tiên ... Có tác dụng chuyện đó => ...chưa khi nào làm chuyện kia trước đây.

This is the first time/It’s the first time + S + have/ has + V3/ ed + …

S + have/ has + never + V3/ ed ...before

2. I started/began studying English 3 years ago. (Tôi ban đầu học TA từ thời điểm cách đây 3 năm.)

=> I have studied English for 3 years. (Tôi học TA được 3 năm.)

Mẫu này có dạng:

...bắt đầu làm nào đấy cách đây + khoảng thời gian => .. đã làm cho chuyện đó for + khoảng thời gian

Nếu không có ago mà gồm when + mệnh đề thì không thay đổi mệnh đề chỉ thay đổi when thành since

S + started/ began + V (ing)/ khổng lồ + V(inf) + thời gian trong quá khứ

S + have/ has + V(ed/c3) + for/ since + thời gian

3. I last saw him when I was a student. (Lần cuồi cùng tôi thấy anh ta là lúc tôi là SV.)

=> I haven"t seen him since I was a student. (Tôi đã không thấy anh ta từ lúc tôi là SV.)

Mẫu này còn có dạng:

Lần cuối cùng làm chuyện đó là khi .... => ..không có tác dụng chuyện đó từ khi ....

Last: lần cuối. Since: từ khi

S1 + last + V2/ ed + when + S2 + V2/ ed ……..

S1 + have/ has + V3/ ed + since + S2 + V2/ ed ……..

4. The last time she went out with him was two years ago

(Lần cuối cô ta đi dạo với anh ta từ thời điểm cách đó 2 năm)

=> She hasn"t gone out with him for two years. (Cô ta sẽ không đi dạo với anh ta đã 2 năm nay.)

Mẫu này còn có dạng:

The last time + S + V2/ ed + …… + was + thời gian trong vượt khứ

S + haven’t/ hasn’t + V3/ ed + ……………… + for/ since + thời gian

5. It"s ten years since I last met him. (Đã 10 năm từ khi tôi chạm chán anh ta lần cuối.)

=> I haven"t met him for ten years. (Tôi đã không gặp mặt anh ta 10 năm rồi.)

Mẫu này có dạng:

Đã ..khoảng thời hạn từ khi làm gì đấy lần cuối => ..không làm việc đó được + khoảng thời gian

It"s + thời gian + since + S + last + V2/ ed + ……

S + haven"t/ hasn’t + V3/ ed + …+ for/ since + thời gian

6. When did you buy it? (Bạn đã cài đặt nó lúc nào?)

=> How long have you bought? (Bạn đã mua nó được bao lâu?)

Mẫu này còn có dạng: When: Thì dùng quá khứ đơn

How long: Thì dùng bây giờ hoàn thành

When + did + S + V0/ Vs/ es …..?/ How long ago + did + S + V0?

=> How long + have/ has + S + V3/ ed?

A. GRAMMAR (NGỮ PHÁP)

I. Conditional sentences type 1. (Câu đk loại 1)

1. Form

IF CLAUSE (Mệnh đề If)MAIN CLAUSE (Mệnh đề chính)Simple Present (Thì hiện tại đơn)

If + S + am/ is/ are

If + S + V (s/es)

If + don’t/ doesn’t + V (nguyên mẫu)Simple Future (Thì sau này đơn)

S + will/ won’t + V (bare infinitive)

S+ can/must/ may/ might+ V(bare infinitive)Eg 1. If I have enough money, I will buy a big house.

(Nếu tôi bao gồm đủ chi phí , tôi sẽ mua một nơi ở lớn).

Eg 2. If you want to pass the exam, you must study harder.

(Nếu bạn có nhu cầu thi đỗ , các bạn phải học hành siêng năng hơn).

Eg 3. If she doesn’t want to be late, She must get up early.

(Nếu cô ấy không muốn bị muộn thì cô ấy buộc phải dậy sớm).

2. Usage

- Câu đk loại 1 là câu điều kiện miêu tả tình trạng có thật ở lúc này hoặc tương lai.

Eg. If you learn hard, you will pass the exam.Nếu bạn học chăm chỉ, bạn sẽ đỗ kỳ thi.

- trong câu điều kiện loại 1, thì hiện tại đơn sử dụng trong mệnh đề If, còn thì tương lai đơn được sử dụng trong mệnh đề chính.

Eg. If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish và other aquatic animals will die.

Nếu công ty máy liên tục thải chất độc xuống hồ, thì tất cả loài cá và các sinh vật dưới nước sẽ chết.

Chú ý Thì bây giờ đơn rất có thể đượcdùng trong mệnh đề thiết yếu để miêu tả một điều kiện luôn đúng

II. Conditional sentences type 2. (Câu đk loại 2)

1. Form.

IF CLAUSE (Mệnh đề If)MAIN CLAUSE (Mệnh đề chính)If +S + V-ed/2

If + S + didn’t + V (nguyên mẫu)

If + S + wereS + would/ could/ might + V (infinitive)S + wouldn’t/ couldn’t +V (infinitive) Eg 1. If I became rich, I would spend all my time travelling.

Nếu tôi giàu, tôi đã dành toàn bộ thời gian nhằm đi du lịch.

2. Usage

- Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện không tồn tại thật thường dùng để nói lên sự tưởng tượng của tín đồ nói. (Điều kiện ko thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai).

If I were you, I would buy that bike.

Nếu tôi là các bạn tôi sẽ thiết lập chiếc xe đạp đó.

Xem thêm: Træ°Á»Ng Thpt Thái Hòa Nghệ An, Thpt Thái Hòa

Chú ý Trong mệnh đề không có thật ở hiện tại tại, bạn cũng có thể dùng were ráng cho was trong tất cả các ngôi trong mệnh đề If.