Link thừa nhận toàn bộ key Kaspersky mạng internet Security 2022 phiên bản quyền miễn tầm giá chưa sử dụng

Link nhận tổng thể key phiên bản quyền miễn phí

Kaspersky Key ( free 91 days )

You can download Kaspersky free antivirus from here : https://www.kaspersky.com/free-antivirus

Kaspersky mạng internet Security ( KIS 91 ) Days OEM Trial Keys:

4CH4C-PPFDT-NFK4B-45R69WN2CH-P55VX-B53EK-UY222NQJMW-GBXCX-HSJZ3-Z2ZQS783RV-DQRXR-XXVM9-93HKM ( for Mac )

Bạn vẫn xem: chia sẻ key Kaspersky mạng internet Security 2022 bạn dạng quyền miễn phí

*

Kaspersky Anti-Virus ( KAV ) 91 Days OEM Trial Key:

JHJ7C-C69PX-MQY3J-PKG5BD36NR-H27XY-5MVEQ-6WUFXQTZJM-3EA1P-VNFSV-HPWFX52MFR-XMPS3-RPXBM-K6T5E

Kaspersky Total Security 91 Days OEM Trial Key:

B3DFM-Q3KGA-UP7WG-X5SQ6VYRVR-YHE4C-QQXMK-PVYJE ( for game android )

Kaspersky Interner Security for Android 90 days :

BYK9U-EHE8S-J1WY8-SG1CNJAPXZ-9G9EJ-CSUV2-7YQUS

Kaspersky Small Office Security for 91 days

BJT18-15VFY-DTQ7C-U2NBSVACVK-SJ4E4-9GN3T-WCJD8BJSYM-2YX3V-1RV9S-UHVYMYGXVQ-1VF6D-6B7EZ-G5SK74CH4C-PPFDT-NFK4B-45R69BYK9U-EHE8S-J1WY8-SG1CNAKHW5-HRNA6-FKVD9-QYW8C
*

Kaspersky Endpoint Security Cloud key

K1NTV-17WAH-PE1E3-M1ADX

Kaspersky Password Manager key

78M7R-AB67E-PURTM-5633K

CWKSR-FUCYQ-8FE41-V5942 (Proxy 54.79.3.202:9000 Australia)

S7KDA-JR326-JMVR5-Z7ZZ4 (49.248.153.94:8080 India)

XVJ2V-8NNKG-AFCPU-GUMQ6 (Proxy 46.101.135.107:3128 Germany)

9BXHK-N334Y-13N1D-1EUUB (185.185.172.250:8080 Iraq)

CFWQN-BDW85-6YNXM-9JR6Z (2.237.245.230:3128 Italy)

*

If these keys don’t work , you can use Kaspersky Reset Trial 5.1.0.39 to activate Kaspersky mạng internet SecurityTo tải về it you click here .

How lớn use this tool :

1. Disable Self-Defense Additional > Self-Defence> – Unchecked2. Exit Kaspersky from Taskbar3.


Bạn đang xem: Mua kaspersky


Xem thêm: Nguyên Nhân Thất Bại Của Các Phong Trào Yêu Nước Cuối, Nguyên Nhân Thất Bại Của Các Phong Trào Yêu Nước

Start KRT và click “Reset activation” button.4. After you run antivirus software, activate it by pressing the function “Activate trial version” or by entering the activation code:

*

Features of Kaspersky 

Blocks dangerous files, sites & moreProtects your personal informationSecures – without slowing you downAUTOMATICALLY BLOCKS DANGEROUS FILES, WEBSITES &APPLICATIONSDELIVERS RAPID PROTECTION THAT FITS IN WITH YOUR BUSY LIFEHELPS YOU KEEP YOUR PERSONAL INFORMATION… SAFE và SOUND