Cập nhật đáp án đề thi giỏi nghiệp thpt năm 2021 môn Toán (Full các mã đề). Chiều 7/7, những thí sinh phi vào môn thi máy hai của kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 – môn Toán, theo vẻ ngoài trắc nghiệm, thời hạn làm bài 90 phút.

Bạn đang xem: Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn toán


Chiều 7/7, thí sinh liên tục làm bài bác thi tốt nghiệp Trung học ít nhiều năm 2021 môn Toán. Giờ phát đề là 14h20 và những thí sinh bắt đầu làm bài xích từ 14h30.

Đề thi môn Toán và gợi ý đáp án môn Toán sẽ tiếp tục được cập nhật dưới đây.

Xem thêm: Tính Tổng Các Số Có 3 Chữ Số Các Số Đều Chia 5 Dư 3, Câu Hỏi Của Kudo Shinichi

Tham khảo đáp án đề thi giỏi nghiệp thpt năm 2021 môn Toán từ Ban trình độ chuyên môn Tuyensinh247Mã đề: 101

1. A2. C3. B4. D5. D6. A7. D8. D9. A10. C
11. C12. A13. C14. A15. C16. B17. C18. A19. B20. A
21. B22. D23. B24. A25. B26. C27. B28. B29. B30. A
31. C32. D33. B34. B35. A36. C37. A38. A39. A40. B
41. D42. D43. B44. A45. C46. D47. C48. D49. D50. A

Mã đề: 102

1. C2. D3. D4. D5. A6. A7. C8. C9. C10. A
11. B12. D13. A14. B15. D16. D17. B18. D19. C20. C
21. D22. D23. C24. D25. C26. A27. D28. B29. B30. B
31. A32. C33. C34. B35. B36. C37. B38. B39. B40. A
41. B42. B43. A44. C45. A46. A47. A48. B49. B50. C

Mã đề: 103

1. B2. C3. C4. D5. C6. C7. B8. A9. B10. C
11. D12. A13. C14. A15. B16. C17. B18. D19. C20. D
21. C22. A23. A24. B25. C26. A27. D28. A29. B30. A
31. A32. D33. D34. B35. B36. A37. B38. A39. C40. D
41. B42. D43. B44. A45. D46. A47. D48. B49. D50. A

Mã đề: 104

1. B2. C3. D4. C5. C6. D7. C8. B9. B10. B
11. C12. C13. B14. C15. C16. C17. A18. B19. A20. D
21. D22. B23. A24. A25. C26. A27. D28. B29. A30. D
31. A32. D33. B34. A35. A36. A37. B38. A39. B40. B
41. A42. B43. D44. B45. D46. B47. B48. B49. A50. D

Mã đề: 105

1. A2. B3. B4. D5. D6. B7. D8. C9. C10. B
11. C12. B13. A14. C15. B16. C17. B18. B19. A20. D
21. A22. D23. A24. A25. D26. D27. C28. B29. D30. B
31. D32. C33. C34. B35. A36. A37. C38. C39. D40. D
41. D42. C43. A44. C45. C46. B47. C48. A49. A50. D

Mã đề: 106

1. C2. B3. D4. D5. C6. A7. B8. B9. C10. C
11. D12. B13. D14. D15. A16. C17. C18. C19. A20. C
21. B22. B23. C24. B25. D26. D27. B28. A29. A30. C
31. C32. B33. D34. D35. C36. B37. A38. A39. B40. B
41. A42. B43. B44. D45. B46. A47. B48. A49. A50. D

Mã đề: 107

1. A2. C3. C4. A5. D6. B7. C8. D9. C10. C
11. D12. D13. B14. B15. D16. B17. C18. B19. C20. A
21. C22. D23. C24. A25. D26. B27. D28. A29. B30. C
31. C32. D33. C34. C35. D36. D37. D38. A39. A40. B
41. C42. B43. A44. A45. B46. C47. D48. A49. A50. B

Mã đề: 108

1. C2. C3. B4. C5. D6. A7. A8. B9. C10. C
11. D12. A13. B14. A15. B16. D17. D18. D19. B20. A
21. B22. B23. A24. D25. A26. B27. A28. A29. B30. A
31. A32. D33. B34. A35. B36. D37. A38. D39. B40. D
41. C42. B43. D44. A45. D46. B47. A48. D49. B50. D

Mã đề: 109

1. A2. A3. D4. A5. A6. C7. B8. C9. B10. B
11. B12. C13. B14. A15. B16. A17. B18. A19. D20. B
21. B22. C23. C24. D25. D26. C27. D28. A29. B30. A
31. A32. D33. C34. D35. A36. C37. D38. C39. D40. D
41. C42. C43. A44. A45. C46. D47. B48. A49. A50. C

Mã đề: 110

1. A2. A3. A4. D5. D6. B7. A8. A9. C10. D
11. D12. C13. C14. B15. B16. C17. B18. B19. A20. A
21. B22. B23. A24. B25. B26. A27. B28. C29. D30. C
31. B32. D33. A34. D35. C36. D37. C38. A39. C40. A
41. D42. D43. C44. C45. D46. D47. C48. D49. C50. A

Mã đề: 111

1. A2. B3. C4. C5. D6. D7. C8. C9. D10. D
11. D12. B13. B14. B15. C16. D17. A18. C19. C20. D
21. C22. B23. A24. C25. D26. A27. B28. C29. B30. D
31. A32. C33. B34. D35. D36. D37. B38. D39. C40. B
41. D42. C43. B44. B45. C46. B47. D48. B49. C50. C

Mã đề: 112

1. C2. C3. B4. D5. A6. D7. C8. A9. B10. B
11. D12. C13. A14. D15. B16. B17. C18. A19. C20. C
21. D22. B23. C24. D25. B26. D27. D28. A29. D30. A
31. C32. D33. A34. C35. D36. B37. A38. B39. D40. B
41. C42. C43. C44. A45. A46. B47. C48. D49. B50. A

Mã đề: 113

1. D2. B3. B4. A5. B6. C7. D8. D9. B10. A
11. A12. B13. C14. D15. A16. D17. C18. A19. B20. B
21. A22. B23. C24. A25. A26. B27. C28. C29. C30. A
31. A32. C33. C34. A35. C36. C37. C38. B39. B40. B
41. A42. C43. A44. C45. C46. B47. C48. B49. A50. B

Mã đề: 114

1. B2. C3. A4. D5. C6. D7. B8. D9. B10. B
11. C12. D13. B14. A15. D16. D17. C18. B19. D20. C
21. A22. A23. D24. A25. A26. B27. D28. B29. B30. A
31. D32. A33. B34. D35. D36. A37. A38. D39. D40. A
41. A42. A43. B44. A45. B46. B47. D48. B49. B50. A

Mã đề: 115

1. A2. C3. A4. D5. D6. D7. A8. A9. D10. B
11. A12. A13. D14. C15. B16. C17. A18. A19. A20. B
21. D22. B23. C24. B25. A26. A27. B28. B29. A30. C
31. C32. B33. C34. C35. B36. B37. A38. C39. A40. D
41. B42. C43. C44. A45. C46. C47. B48. A49. C50. C

Mã đề: 116

1. B2. A3. C4. D5. C6. C7. A8. A9. C10. D
11. B12. B13. A14. B15. B16. D17. C18. C19. A20. C
21. D22. D23. C24. D25. C26. D27. C28. D29. A30. C
31. C32. C33. A34. A35. A36. C37. D38. C39. A40. A
41. D42. A43. D44. A45. D46. D47. C48. A49. A50. D

Mã đề: 117

1. D2. C3. B4. B5. A6. D7. C8. A9. B10. C
11. A12. A13. A14. C15. B16. A17. C18. C19. D20. A
21. B22. A23. C24. D25. C26. D27. C28. A29. D30. C
31. D32. A33. A34. C35. D36. D37. C38. C39. D40. D
41. A42. C43. D44. D45. A46. D47. B48. D49. D50. A

Mã đề: 118

1. C2. A3. D4. C5. C6. D7. A8. A9. B10. A
11. A12. D13. B14. D15. C16. B17. B18. A19. C20. C
21. D22. B23. D24. A25. B26. C27. B28. A29. B30. C
31. B32. B33. A34. D35. A36. C37. A38. B39. A40. D
41. D42. D43. C44. B45. A46. C47. D48. B49. B50. C

Mã đề: 119

1. D2. C3. C4. D5. D6. C7. A8. C9. B10. B
11. B12. A13. D14. C15. C16. A17. B18. D19. A20. D
21. D22. B23. B24. B25. C26. A27. D28. A29. C30. C
31. B32. B33. D34. C35. A36. B37. A38. D39. A40. B
41. C42. D43. D44. B45. C46. A47. D48. B49. A50. B

Mã đề: 120

1. B2. A3. A4. B5. D6. B7. A8. A9. D10. D
11. C12. B13. A14. A15. D16. D17. C18. C19. D20. D
21. C22. C23. D24. C25. A26. D27. B28. D29. A30. A
31. B32. D33. D34. C35. C36. D37. B38. A39. A40. C
41. C42. B43. C44. A45. C46. D47. B48. A49. C50. C

Mã đề: 121

1. A2. D3. A4. A5. C6. D7. C8. C9. A10. C
11. B12. C13. B14. D15. D16. D17. B18. D19. A20. B
21. C22. B23. C24. C25. B26. D27. B28. D29. A30. D
31. C32. D33. C34. D35. A36. D37. C38. B39. B40. A
41. A42. C43. A44. B45. B46. A47. A48. D49. B50. A

Mã đề: 122

1. A2. A3. C4. A5. C6. C7. B8. D9. C10. D
11. D12. C13. B14. A15. B16. A17. C18. B19. B20. D
21. B22. B23. D24. D25. C26. C27. D28. B29. D30. B
31. D32. D33. B34. C35. B36. B37. C38. D39. D40. A
41. B42. D43. B44. B45. C46. D47. B48. C49. D50. D

Mã đề: 123

1. B2. A3. D4. C5. B6. D7. D8. B9. A10. C
11. B12. A13. C14. B15. B16. C17. D18. C19. D20. A
21. B22. A23. B24. A25. D26. B27. D28. A29. A30. C
31. D32. A33. C34. D35. C36. D37. B38. C39. D40. B
41. D42. A43. A44. D45. C46. A47. B48. D49. C50. D

Mã đề: 124

1. C2. D3. A4. C5. B6. D7. B8. A9. C10. B
11. B12. D13. A14. A15. B16. C17. C18. B19. B20. D
21. D22. C23. D24. D25. C26. D27. B28. C29. B30. A
31. A32. B33. C34. B35. C36. D37. C38. C39. A40. A
41. A42. D43. A44. D45. B46. D47. B48. A49. D50. A

Trước đó, sáng sủa 7/7, các thí sinh dự thi xuất sắc nghiệp Trung học nhiều năm 2021 đã dứt môn thi thứ nhất là Ngữ văn với thời gian 120 phút.