Khi làm đề thi để có cảm hứng như thi thật. Bạn hãy sử dụng đồng hồ đeo tay báo thức online nhé. Báo thức online này giúp đỡ bạn đếm ngược thời gian thi và rung chuông khi không còn giờ thi. Chúc chúng ta thi đạt kết quả tốt!!!

I. Odd one out.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 học kỳ 2

1. A. Dog B. Sunny C. Windy D. Cloudy

2. A. Six B. Seven C. School D. Ten

3. A. Cat B. Fish C. Bird D. Pet

4. A. Bedroom B. She C. Bathroom D. Kitchen

5. A. She B. That C. He D. I

6. A. Book B. Pen C. TV D. Ruler

 

II. Circle the right answer.

1. _______ am ten.

A. He B. I C.She

2. ________ is the weather today?

A. What B. Where C. How

3. I have a _______.

A. Cát B. Cats C. Cates

4. How old _______ you?

A. Is B. Are C. Am

5. _________ rainy in Hanoi today.

A. They’re B. She’s C. It’s

6. ________ is your name?

A. Where B. What C. When

 

III. Fill in the table.

Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue, the weather is very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in domain authority Nang today. There are many clouds. It’s sunny in Ho chi Minh City. There are no clouds.

 

CitiesWeather
Ha Noi 
Hue 
Da Nang 
Ho chi Minh city 

 

IV. Look & reorder the words.

*

*

*

 

V. Look and read. Put a tick (√ : TRUE) or cross (x: FASLE) in the box.


Example:

*

1234
*
Nam has got a goldfish.
*
Jack is playing football.
*
It is cloudy today.
*
My brother is cooking.

 

 

VI. Read the passage and select the correct answers.

It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls & boys are chatting.

 

1. The students are playing in ______________.

A. Classroom B. Schoolyard C. Playground

2. __________ are playing football.

A. Boys B. Girls C. Boys and girls

3. __________ girls are sitting on a bench.

A. Three B. Some C. Two

4. Some __________ are chatting.

A. Girls B. Boys C. Boys & girls

 

ĐÁP ÁN

I.

1. A2. C3. D4. B5. B6. C

 

 

II.

1. B2. A3. A4. B5. C6. B

 

 

III.

CitiesWeather
Ha NoiRainy
HueWindy
Da NangCloudy
Ho đưa ra Minh citySunny

 

 

IV.

1. Windy2. Bedroom3. Cooking4. Cat

 

 

V.

Xem thêm: Lịch Sử 10 Bài 24: Tình Hình Văn Hóa Ở Các Thế Kỉ Xvi-Xviii, Tình Hình Văn Hóa Ở Các Thế Kỉ Xvi

1. X2. V3. X4. X

 

 

VI.

1. B2. A3. C4. C

 

 

TẢI XUỐNG

Các đề kiểm tra, đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 gồm đáp án khác:


một trong những đề HOT - new cập nhật!!!


1Đề 1- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 1 ( gồm đáp án)
2Đề 2- Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 1 ( tất cả đáp án)
3Đề 3- Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 1 ( bao gồm đáp án)
4Đề 4 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 ( gồm đáp án)
5Đề 5 – Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 1 ( có đáp án)
6Đề 5 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 2 ( có đáp án)
7Đề 3 – Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 ( bao gồm đáp án)
8Đề 2- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 2 ( bao gồm đáp án)
9Đề 1- Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 ( gồm đáp án)
Khi làm cho đề thi để có xúc cảm như thi thật. Bạn hãy sử dụng đồng hồ báo thức online nhé. Báo thức online này giúp cho bạn đếm ngược thời hạn thi cùng rung chuông khi hết giờ thi. Chúc các bạn thi đạt hiệu quả tốt!!!