Cập nhật đồng ý Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 8 học kì 2 năm 2021 - Đề số 3 từ khối hệ thống đề thi, đề soát sổ của trường trên cả nước. Cung ứng các em lớp 8 ôn luyện giải đề hiệu quả. Gồm file mua về PDF miễn phí.

Bạn đang xem: De thi tiếng anh lớp 8 học kì 2 có đáp an


Chuẩn bị đến kì thi học kì 2 sắp tới tới, cửa hàng chúng tôi xin ra mắt đến những em bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn giờ đồng hồ Anh năm 2021 - Đề số 3 có giải thuật chi tiết. Nội dung bám đít theo công tác học trong bên trường. Giúp chúng ta học sinh ôn tập và rèn luyện làm quen với rất nhiều dạng đề, bên cạnh đó cũng sẵn sàng tốt mang đến kì thi tới đây của mình. Mời chúng ta tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Đề thi giờ Anh học kì 2 lớp 8 năm 2021 - Đề số 3

A. Phonetics

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A. Slope B. Bother

C. Volcano D. Pottery

2. A. Separate B. Shelter

C. Rescue D. Require

Choose the word which has the MAIN căng thẳng different from others.

3. A. Bulletin B. Computer

C. Requirement D. Departure

4. A. Install B. Message

C. Fiber D. Sample

B. Vocabulary và Grammar 

Choose the best answer A, B, C, or D lớn complete the following sentences.

1. The weather .................. Nice yesterday.

A. Is B. Was

C. Will be D. Has been

2. It's difficult ................ Your direction.

A. Lớn follow B. Following

C. Khổng lồ following D. Followed

3. Would you mind .............. In the front of the Taxi, Mark?

A. Sit B. To sit

C. Sitting D. Siting

4. The boy ................. Over there is my brother.

A. Stand B. Stood

C. Standing D. Being stood

5. I was cooking for dinner ...........................................

A. Then the phone rang B. Then the phone was ringing

C. When the phone rang D. When the phone was ringing.

6. The leader said that ................... To lớn award the prize khổng lồ you.

A. He is pleasing B. He was pleasing

C. He is pleased D. He was pleased

7. At Christmas, people often ...................... Their house.

A. Are decorated B. Were decorated

C. Decorating D. Decorate

8. He asked me ..................................

A. Where I lượt thích coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What's was wrong with your printer?

A. It didn't work B. It doesn't work.

C. It hasn't work D. It won't work.

10. The Statue of Liberty was ................. To the USA by the French.

A. Constructed B. Designed

C. Completed D. Presented

11. He had his father..................... His bicycle yesterday.

A. Fixed B. Fixing

C. To fix D. Fix

12. She asked me ............... A driving license

A. If I have B. Whether I have

C. If I had D. Whether I have had

C. Reading 

Complete the passage with the suitable words in the box


Christmas is the biggest ................(1) of the year in the most of Britain. Celebrations start on 24 December, Christmas eve, ................(2) there have been several weeks of ..................(3) beforehand. The Christmas trees, presents, food, drinks & decorations have been ...............(4). Christmas cards have already been sent to friends and................(5). About a week before Christmas, people usually.............(6) up their decorations & an angel on the .................(7) of the Christmas tree. Family presents .............(8) usually put under the tree.

Your answer:


Read the following passage and answer the questions

Viet is a student and he lives in a bed-sit in a suburb of Hanoi. It’s a part of an old house. He has one room và a kitchen & share a bathroom with three other people. In his room, there is a bed on the left-hand side. There is an armchair beside the bed. The desk is opposite the bed and there is a closet on the right side of the room. Above the desk, there is a bookshelf & above the bed, there is a clock. He has a TV and a hi-fi, too. In the kitchen, there is a cooker on the right-hand side. The sink is near the cooker. There’s a small table và two chairs in the center. The kitchen is small, but it’s ok. Viet like his room very much.

1. Where does Viet live?

....................................................................................................

2. How many people chia sẻ the bathroom with Viet?

....................................................................................................

3. What is there on the right side of the room?

....................................................................................................

4. Where is the cooker?

....................................................................................................

D. Writing

Complete the second sentence so that it has the same meaning lớn the first

1. To go swimming is interesting

It's ..............................................................................................................

2. I kicked the ball into the goal yesterday.

The ball ......................................................................................................

Đề thi Anh lớp 8 học kì 2 năm 2021 - Đề số 3

Đáp án đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 8 - Đề số 3

A. Phonetics 

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A 2. D 3. A 4. A

B. Vocabulary và Grammar 

1. B 2. A 3. C 4. C 5. C

6. D 7. D 8. A 9. A 10. D

C. Reading 

Complete the passage with the suitable words in the box

1. Holiday 2. Although 3. Preparations 4. Bought

5. Relatives 6. Put 7. Vị trí cao nhất 8. Are

Read the following passage và answer the questions.

1. He lives in a bed-sit in a suburb of Hanoi,

2. Three other people.

3. There is a closet on the right side of the room.

4. It’s near the sink.

D. Writing 

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. It’s interesting to lớn go swimming.

2. The ball was kicked into the goal yesterday.

File download miễn phí đề Tiếng Anh lớp 8 học kì 2 - Đề số 3

CLICK ngay vào con đường dẫn dưới đây để cài đặt đề thi học tập kì 2 tiếng anh lớp 8 (Đề số 3) năm 2021 file word, pdf trọn vẹn miễn phí.

Xem thêm: Những Đặc Điểm Nào Của Bộ Xương Người Thích Nghi Với Tư Thế Đứng Thẳng Và Đi Bằng Hai Chân

Tham khảo đề thi học kì 2 lớp 8 khác:

Ngoài câu chữ trên, các em coi và bài viết liên quan các môn học tập khác: Toán, Anh, Hóa, Lí, Sinh, Sử, Địa, GDCD,... được update liên tục tiên tiến nhất tại chăm trang của chúng tôi.