Bạn đang xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và download ngay bạn dạng khá khá đầy đủ của tài liệu tại phía trên ( 903.87 KB, 39 trang )

Bạn đang xem:

Bạn vẫn xem: Số oxi hóa của natri trong nacl là
Bạn đang xem: Điện hóa trị của natri trong nacl là

T. 2 BAØI HOÏC HOÂM NAY Hóa trị của một yếu tố trong hợp hóa học ion call là năng lượng điện hóa trị và bằng điện tích của ion đó.TD:I. HÓA TRỊ :1. Hóa trị vào hợp hóa học ion:Điện hóa trị = Điện tích ion.Phân tử NaClĐiện hóa trị của Natri:Điện hóa trị của Clo:1+1−Na+ + Cl- → NaCl  Trị số điện hóa trị của một nguyên tố ngay số electron mà nguyên tử của nguyên tố đó nhường hoặc thu để chế tạo ra thành ion.Trị số năng lượng điện hóa trị = Số e nhịn nhường hoặc thu.Phân tử NaClĐiện hóa trị của Natri:Điện hóa trị của Clo:1+1− bí quyết ghi:Số năng lượng điện trước, lốt của năng lượng điện sau+−trướcsauTD:TD KHÁC  Hóa trị của một nhân tố trong hợp chất cộng hóa trị hotline là cộng hóa trị và bằng số links cộng hóa trị mà nguyên tử của nhân tố đó tạo thành được với những nguyên tử khác trong phân tử.TD1:2. Hóa trị trong hợp chất cộng hóa trị:Cộng hóa trị = Số link cộng hóa trị.Phân tử H2O :Cộng hóa trị của Hidro:Cộng hóa trị của Oxi:12HOH− −(Cộng hóa trị = Số cặp e chung tạo liên kết)− −12hay: TD2:Phân tử NH3 :Cộng hóa trị của Hidro:Cộng hóa trị của Nitơ:13HNH− −HTD3: Phân tử CH4 :Cộng hóa trị của Hidro:Cộng hóa trị của Cacbon:14HCH− −HHLưu ý: cùng hóa trị không với dấu.TD KHÁC− −13− −14 Số oxi hóa được đặt bên trên kí hiệu của nguyên tố. Ghi dấu ấn trước, số sau.II. SỐ OXI HÓA :Khái niệm:Số thoái hóa của một nguyên tố trong phân tử là năng lượng điện của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử, nếu mang định rằng links giữa những nguyên tử vào phân tử là link ion.Cách ghi số oxi hóa:TD : SO2AlCl3N,,.+4-2+3-1+5O3–2 Số lão hóa của nguyên tố trong đơn chất bằng 0.Các quy tắc xác minh số oxi hóa:Quy tắc 1: TD : Cu Zn H2N2O2, ,, ,.0 0 0 0 0 trong một phân tử, tổng số số oxi hóa của những nguyên tố bằng 0.Quy tắc 2: TD : HCl H2SO4NaOH KCl KMnO4, ,, ,.0 0 0 0 0  Số oxi hóa của những ion solo nguyên tử bởi điện tích ion đó.Các quy tắc khẳng định số oxi hóa:Quy tắc 3: TD : Na+Cu2+Al3+Cl-S2-, ,, ,.+1 +2 +3 -1 -2  trong ion nhiều nguyên tử, toàn bô số oxi hóa của những nguyên tố bởi điện tích ion. TD : SO42-HCO3-NH4+ MnO4-,, ,.-2 -1+1-1== Các quy tắc xác định số oxi hóa: Trong hầu hết các hợp hóa học :Quy tắc 4: TD : O H2Na2K, ,,, …-1 -1 -1 +1 Số lão hóa của hidro bởi +1, trừ hidrua sắt kẽm kim loại . Số oxi hóa của oxi bởi -2, trừ trường hợp OF2, những peoxit và supeoxit. TD : NaH CaH2,, …+1-1 +2 -1+2F2O2+1 +11-2O2O2 bên cạnh đó : vào phân tử giỏi ion nhiều nguyên tử: Số lão hóa của sắt kẽm kim loại nhóm IA bằng +1. Số lão hóa của sắt kẽm kim loại nhóm IIA bằng +2. Số lão hóa của sắt kẽm kim loại nhóm IIIA bởi +3.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 18 Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 5, Toán Lớp 5 Trang 19

TD : NaClMgSO4Al2S3,+1+2+3,, … CÁCH TÍNH SỐ OXI HÓA CỦA CÁC NGUYÊN TỬ CHƯA BIẾT vào MỘT PHÂN TỬ hay ION ĐA NGUYÊN TỬ : Đặt x là số lão hóa của nguyên tố bắt buộc tìm trong số hợp chất hay ion đa nguyên tử. TD1:Al2+3(SxO4)3-2: 2(+3)+x+3(4)>0x = +6 ⇒ Giải phương trình nhằm tìm x. xác minh số oxi hóa những nguyên tố khác. TD2:NxO3-2: x+-2=()3-1x = +5 ⇒- CỦNG CỐ BÀI abcdKHÔNG ĐÚNGĐÚNG0123456789101112131415161718192021222324252627282930BẮT ĐẦU1 ,1 ,2 ,1 ,3, 2 .− + − + − +1 ,1 ,2 ,1 ,3, 2 .+ − + − + −1 ,3, 2 ,1 ,1 ,2 .− + − + − +a, b, c sai.CÂU 1 : Điện hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất KF, CaCl2, Al2O3 theo thứ tự là:1 ,1 ,2 ,1 ,3, 2 .+ − + − + − abdcKHÔNG ĐÚNGĐÚNG0123456789101112131415161718192021222324252627282930BẮT ĐẦU

1, 2, 4, 1, 3, 1.+ − + + + +1, 2, 4, 1, 3, 1.1, 3, 1, 1, 2, 4.1, 2, 4, 1, 3, 1.+ − − + − +CÂU 2: cùng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất H2O, CH4, NH3 theo thứ tự là1, 2, 4, 1, 3, 1. AcbdKHÔNG ĐÚNGĐÚNG0123456789101112131415161718192021222324252627282930BẮT ĐẦU5, 3, 3.+ − +3, 3, 5.− + +3, 3, 5.+ − +3, 5, 3.+ + −CÂU 3 : Số lão hóa của nitơ trong, , và lần lượt là (chọn đáp án đúng):