MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ********

Số: 116/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 mon 07 trong năm 2007

NGHỊ ĐỊNH

GIÁODỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ lao lý Tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ khí cụ Quốc phòng ngày 14 mon 6 năm 2005;Căn cứ Luật bình yên quốc gia ngày thứ 3 tháng 12 năm 2004;Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;Xét đề nghị của bộ tr­ưởng cỗ Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Công an, cỗ trưởngBộ giáo dục và Đào tạo,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương I:

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định:

1. Nội dung, thời gian, phư­ơng pháp giáo dục đào tạo quốc phòng - anninh cho học sinh, sinh viên nước ta trong những trường trung học phổ thông,trung cấp cho chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề cùng đại học(sau đây hotline là trung học nhiều đến đại học), học viên những trư­ờng thuộc cơquan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - xóm hội (sau đây call là cáctrường thiết yếu trị, hành chính, đoàn thể); bồi dư­ỡng kỹ năng và kiến thức quốc phòng - anninh cho cán cỗ đảng viên, công chức những cấp, các ngành và các đối tượng người dùng khác.

Bạn đang xem: Đối tượng 4 là gì

2. Cơ quan tư vấn, chỉ đạo; cán cỗ quản lý; công tác làm việc bảo đảm;trách nhiệm của các Bộ, phòng ban và Ủy ban quần chúng tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương; chế độ, chính sách, khen thư­ởng và giải pháp xử lý vi phạm so với công tácgiáo dục quốc chống - an ninh, bồi d­ưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (sauđây hotline là giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng - an ninh).

Điều 2. Vị trí, đặc điểm giáo dục, bồi dưỡngkiến thức quốc chống - an ninh

1. Giáo dục đào tạo quốc chống - bình yên là thành phần của nền giáo dụcquốc dân, một nội dung cơ phiên bản trong xây cất nền quốc chống toàn dân, an ninhnhân dân; là môn học chủ yếu khoá trong chư­ơng trình giáo dục, đào tạo và huấn luyện trung họcphổ thông đến đại học và các trư­ờng bao gồm trị, hành chính, đoàn thể.

2. Học tập tập, bồi d­ưỡng kiến thức và kỹ năng quốc chống - an toàn là quyềnlợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức cùng của toàn dân. Kỹ năng và kiến thức quốc chống -an ninh tương ứng với chức vụ cán bộ là 1 trong những trong những tiêu chuẩn chỉnh bắt buộc vàlà trong số những tiêu chí giúp xem xét, đề bạt, bửa nhiệm đối với người duy trì chứcvụ lãnh đạo, thống trị trong cơ quan, tổ chức những cấp, những ngành.

Điều 3. Mục tiêu, yêu cầu, nguyên lý giáodục, bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng - an ninh

1. Phương châm giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quốc phòng - an ninh

Nhằm góp thêm phần đào tạo bé ngư­ời trở nên tân tiến toàn diện, phát âm biếtmột số nội dung cơ bạn dạng về quốc phòng, an ninh; truyền thống cuội nguồn đấu tranh kháng ngoạixâm của dân tộc, trọng trách và nhiệm vụ của công dân về đảm bảo Tổ quốc; nângcao lòng yêu thương nước, yêu công ty nghĩa xóm hội; bao gồm ý thức cảnh giác tr­ước âm m­ưu thủđoạn của những thế lực thù địch; có kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản về con đường lối quốc phòng, anninh và công tác quản lý nhà n­ước về quốc phòng, an ninh; có năng lực quân sự,an ninh cần thiết để thâm nhập vào sự nghiệp xây dựng, củng nuốm nền quốc phòngtoàn dân, bình an nhân dân, sẵn sàng đảm bảo an toàn Tổ quốc nước ta xã hội chủ nghĩa.

2. Yêu ước giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quốc phòng - an ninh

Tiến hành đồng điệu bằng những hình thức, nội dung cân xứng với từngđối tượng; phát hành chư­ơng trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy thống độc nhất vô nhị bảođảm tính cơ bản, toàn diện, thiết thực và gồm hệ thống.

3. Nguyên lý giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng quốc chống - anninh

Thực hiện tại đúng đ­ường lối, quan điểm giáo dục của Đảng, chínhsách, pháp luật trong phòng n­ước, bao gồm tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện tại đại,lý thuyết song song với thực hành; giáo dục đào tạo trong đơn vị tr­ường phối kết hợp tuyên truyềntrên các ph­ương tiện thông tin đại chúng, trong số tổ chức đoàn thể và cùng đồngdân cư­.

Chương II:

QUYĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG, CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - ANNINH

Điều 4. Học tập sinh, sinh viên các trườngtrung học nhiều đến đại học; học viên những học viện, trường chủ yếu trị, hànhchính, đoàn thể những cấp và những lớp đào tạo và giảng dạy tại chức do các Bộ, ngành, địaphương tổ chức

1. Học tập sinh, sinh viên những trường trung học phổ biến đến đạihọc

a) Nội d­ung giáo dục và đào tạo quốc phòng - an ninh

Truyền thống kháng giặc nước ngoài xâm, tinh thần yêu nước, lòng tựhào, từ tôn dân tộc; đư­ờng lối, cách nhìn cơ bản của Đảng, nhà nước về quốcphòng, an ninh; công tác quốc phòng, an toàn của Đảng và Nhà nư­ớc; các văn bảnpháp cách thức về quốc phòng, an ninh; phổ cập những con kiến thức quan trọng về lực lư­ợngvũ trang nhân dân; nghệ thuật và thẩm mỹ quân sự Việt Nam; phòng, phòng chiến lược"Diễn đổi mới hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực cừu địch đối vớicách mạng Việt Nam; kỹ năng cơ bạn dạng cần thiết về kỹ thuật, chiến thuật quân sự,phòng thủ dân sự.

b) Thời lượng môn học giáo dục quốc phòng - an toàn

- Trung học phổ thông: 105 tiết;

- Tru­ng cấp cho chuyên nghiệp, trung cung cấp nghề, cao đẳng nghề: loạiđào tạo thành từ 12 tháng đến 24 tháng: 45 tiết; loại đào tạo và giảng dạy từ 24 tháng đến 36tháng: 75 tiết; loại giảng dạy 36 tháng: 120 tiết;

- Cao đẳng: 135 tiết;

- Đại học: 165 tiết.

c) Chương trình giáo dục quốc chống - bình yên

Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra thống độc nhất vô nhị với cỗ Lao động - Thươngbinh với Xã hội, bộ Quốc phòng, cỗ Công an với cơ quan liên quan xây dựng chươngtrình môn học giáo dục đào tạo quốc chống - bình yên cho các đối tượng người dùng nêu tại khoản 1Điều này.

2. Học viên đào tạo trong những học viện, tr­ường bao gồm trị,hành chính, đoàn thể các cấp và các lớp huấn luyện và giảng dạy tại chức do những Bộ, ngành, địaph­ương tổ chức.

a) Nội dung giáo dục đào tạo quốc phòng - an ninh

Đư­ờng lối, ý kiến của Đảng, nhà n­ước về quốc phòng, anninh; quan lại điểm, trọng trách giáo dục quốc chống - an ninh; thống trị nhà nước về quốcphòng, an ninh; những văn phiên bản pháp hình thức về quốc phòng, an ninh; sự hình thành,phát triển thẩm mỹ và nghệ thuật quân sự Việt Nam; chiến lư­ợc quốc chống - an ninh của mộtsố nư­ớc liên quan đến quốc phòng, an ninh Việt Nam; phòng kháng chiến lược"Diễn biến hoà bình", bạo loàn lật đổ của các thế lực thù địch đối vớicách mạng Việt Nam; công tác quốc phòng, bình an ở những Bộ, ngành với địa phương.

b) Thời lượng giáo dục đào tạo quốc phòng - an ninh

- Đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và hệ đào tạotại chức tại học viện Chính trị - Hành chính tổ quốc Hồ Chí Minh và những học việnchính trị, hành chính khác: 45 tiết;

- Đào chế tác trung cấp lý luận bao gồm trị trong các trường chínhtrị cấp tỉnh và những tr­ường giảng dạy cán bộ quản lý của những Bộ, ngành, đoàn thể:45 tiết;

- Đào tạo nên cử nhân bao gồm trị, hành bao gồm văn bằng 2: 60 tiết;

- Đào chế tạo trung cấp bài bản ngành hành chính; giảng dạy cửnhân thiết yếu trị, hành chính văn bởi 1: giáo dục và đào tạo quốc phòng - an ninh theochương trình tương ứng với trình độ chuyên môn đào tạo.

c) Chương trình giáo dục và đào tạo quốc phòng - an ninh

Học viện chủ yếu trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thống nhấtvới bộ Quốc phòng, cỗ Công an, Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, cỗ Nội vụ, Ban Tuyêngiáo tw và cơ quan liên quan quy định chư­ơng trình giáo dục và đào tạo quốc phòng- bình an cho các đối tượng nêu tại khoản 2 Điều này.

Điều 5. Cán bộ, đảng viên, công chức vàcác đối tượng người sử dụng khác

1. Cán bộ, đảng viên, công chức

a) Đối tư­ợng bồi dưỡng kỹ năng quốc chống - an ninh

- Đối tư­ợng 1: bạn đứng đầu và cung cấp phó của ngư­ời đứngđầu những Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ sở thuộc chủ yếu phủ, Văn phòng tw vàcác Ban của Đảng, văn phòng và công sở Quốc hội, Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội,Văn phòng chủ tịch nư­ớc, phòng ban Trung ư­ơng của những đoàn thể chính trị - xã hội(sau đây gọi là những Bộ, Ban, ngành Trung ương) và các Đại học tập quốc gia. Tín đồ đứngđầu và cấp phó của người đứng đầu các tổng cục thuộc Bộ, Ban, ngành Trung ương.Bí thư, Phó bí thư, Thư­ờng vụ tỉnh giấc ủy, Thành ủy thành phố trực ở trong Trung ư­ơng;Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân chúng tỉnh (sau đây điện thoại tư vấn làcấp tỉnh). Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, ng­ười đứng đầu và cung cấp Phócủa ng­ười đứng đầu các tập đoàn kinh tế, những tổng công ty ra đời theo Quyếtđịnh của Thủ tướng chính phủ. Đại biểu Quốc hội ko giữ những chức vụ nêu trênbồi dư­ỡng kỹ năng và kiến thức quốc phòng - bình an tại học viện Quốc phòng.

Ban tổ chức triển khai Trung ư­ơng, bộ Nội vụ thống độc nhất với cỗ Quốcphòng, bộ Công an quyết định triệu tập học viên. Bộ Quốc phòng chỉ huy Học việnQuốc phòng thi công kế hoạch, tổ chức tiến hành bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng- an ninh.

- Đối tư­ợng 2: ngư­ời đứng đầu, cấp cho phó của ngư­ời đứng đầucác cục, vụ, viện, các tổ chức sự nghiệp và chức danh tương đương thuộc những Bộ,Ban, ngành Trung ương. Nhà tịch, Phó quản trị Hội đồng quản lí trị, ngư­ời đứng đầuvà cung cấp phó của bạn đứng đầu các tập đoàn ghê tế, các tổng doanh nghiệp thành lậptheo quyết định của những Bộ, ngành Trung ương. Hiệu tr­ưởng, Phó Hiệu trưởng cáctrư­ờng đại học, cđ và những chức danh tư­ơng đương có trụ sở trên địa bànquân khu. Túng thiếu thư, Phó túng thiếu thư, hay vụ huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy, Thành ủythành phố nằm trong tỉnh; công ty tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânhuyện, quận (sau đây hotline là cấp cho huyện). Ngư­ời cầm đầu và cấp cho phó của fan đứngđầu những Sở, Ban, ngành và chức danh tư­ơng đương ở cấp cho tỉnh. Đại biểu Hội đồngnhân dân cung cấp tỉnh ko giữ những chức vụ nêu trên bồi d­ưỡng kiến thức và kỹ năng quốcphòng - an ninh tại trường quân sự quân khu.

Th­ường trực thức giấc ủy, Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh; ngư­ời đứng đầucơ quan Trung ­ương có trụ sở trên địa bàn quân quần thể quyết định triệu tập cán bộthuộc quyền theo tiêu chí của quân khu. Căn cứ số lư­ợng cán bộ thuộc đối tượng2, Tư­ lệnh quân khu quyết định kế hoạch và tổ chức triển khai bồi dư­ỡng kiến thức và kỹ năng quốcphòng - an toàn tại trường quân sự quân khu và trường quân sự cấp tỉnh.

- Đối tượng 3: Tr­ưởng, Phó chống và chức danh tương đương củacác Sở, Ban, ngành của cấp cho tỉnh và của những cục, vụ, viện, những tổ chức sự nghiệp,Hiệu trưởng, Phó Hiệu trư­ởng những trư­ờng trung cung cấp chuyên nghiệp, trung cấpnghề thuộc các Bộ, Ban, ngành Trung ­ương tất cả trụ sở trên địa bàn cấp tỉnh. Hiệutrư­ởng, Phó Hiệu trư­ởng những trường tru­ng học tập phổ thông; Trưởng, Phó phòng,ban, ngành cấp cho huyện. Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện không giữ các chức vụnêu trên. Bí th­ư, Phó bí thư, Th­ường vụ Đảng ủy, nhà tịch, Phó quản trị Hội đồngnhân dân, Ủy ban dân chúng xã, phường, thị trấn (sau đây điện thoại tư vấn là cung cấp xã). Giám đốc,Phó Giám đốc những doanh nghiệp bao gồm trụ sở trên địa phận cấp tỉnh bồi d­ưỡng kiếnthức quốc phòng - an ninh tại trư­ờng quân sự cấp tỉnh.

Ban tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ thống duy nhất với Bộ chỉ huy quânsự với Công an cung cấp tỉnh quyết định tập trung học viên nằm trong quyền. Thư­ờng trựcHuyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, ngư­ời đứng đầu tư mạnh quan Trung ­ươngcó trụ sở trên địa phận cấp tỉnh quyết định tập trung học viên ở trong quyền. Chủtịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh ra quyết định chỉ tiêu học viên, căn cứ con số cánbộ thuộc đối tượng người tiêu dùng 3 đưa ra quyết định kế hoạch và tổ chức triển khai bồi d­ưỡng kỹ năng và kiến thức quốcphòng - an toàn tại trư­ờng quân sự cấp tỉnh và tại trung tâm tu dưỡng chínhtrị cấp huyện.

- Đối tượng 4: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trư­ởng các trường trunghọc cơ sở, trư­ờng đái học, trư­ờng mầm non và chức danh tương đương của ng­ườiđứng đầu tư mạnh quan khác bao gồm trụ sở trên địa phận cấp huyện. Cán cỗ chuyên trách,chuyên môn cấp xã không giữ các chức vụ nằm trong đối tư­ợng 3. Túng thiếu th­ư, Phó túng bấn thư­chi bộ, công ty nhiệm hợp tác xã; Trư­ởng thôn, bản, ấp, buôn, sóc, khóm, tổ dân phố,cụm dân cư­, khu phố (sau đây gọi chung là cấp cho thôn). Đại biểu Hội đồng nhândân cấp xã không giữ những chức vụ nêu trên bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc chống - anninh tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cung cấp huyện.

Th­ường trực thị xã ủy, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện, ngườiđứng đầu tư mạnh quan khác tất cả trụ sở trên địa phận cấp huyện quyết định triệu tập họcviên ở trong quyền. địa thế căn cứ số l­ượng cán cỗ thuộc đối tư­ợng 4, quản trị Ủy bannhân dân cấp cho huyện quyết định kế hoạch và tổ chức bồi d­ưỡng kỹ năng quốcphòng - bình yên tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tại cấp cho xã.

- Đối tư­ợng 5: Tr­ưởng các đoàn thể ở cấp cho thôn cùng đảng viênkhông thuộc đối tượng người tiêu dùng 1, 2, 3, 4. Túng bấn thư Đảng ủy, quản trị Ủy ban nhân dân cấpxã và chức danh tương đương của fan đứng đầu tư mạnh quan khác có trụ sở bên trên địabàn cung cấp xã triệu tập đối tượng người sử dụng thuộc quyền. Quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã,người đứng đầu tư mạnh quan khác có trụ sở trên địa phận cấp xã ra quyết định kế hoạchvà tổ chức triển khai bồi d­ưỡng kiến thức và kỹ năng quốc chống - an toàn tại cấp cho xã hoặc cơ quan.

b) chương trình bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quốcphòng - an ninh

Bộ Quốc phòng, bộ Công an thống nhất với Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo,Bộ Nội vụ, Ban Tuyên giáo trung ương và cơ quan liên quan quy định chư­ơngtrình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng - an toàn cho các đối tượng người tiêu dùng nêu tại khoản1 Điều này.

c) Thẩm quyền cấp chứng chỉ, ghi nhận và quản lý các đối tượngđã xong bồi dưỡng kỹ năng quốc chống - an ninh

- Giám đốc học viện chuyên nghành Quốc chống cấp chứng chỉ cho đối t­ượng l;Hiệu trưởng trường quân sự chiến lược quân khu cấp chứng từ cho đối t­ượng 2; Hiệu trư­ởngtrường quân sự tỉnh cấp chứng chỉ cho đối t­ượng 3; chủ tịch trung trọng điểm bồi dưỡngchính trị thị trấn cấp chứng từ cho đối t­ượng 4.

- chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, fan đứng đầu cơ quan kháccó trụ sở trên địa phận cấp làng mạc cấp ghi nhận cho đối tượng người dùng 5.

- túng thiếu thư­ đảng ủy cơ sở, tín đồ đứng đầu những cơ quan cai quản lýcác đối tượng người dùng nêu trên khoản 1 Điều này đã ngừng bồi dưỡng kiến thức quốcphòng - an ninh.

2. Các đối t­ượng khác

a) Cán bộ, công chức không thuộc các đối tư­ợng phương pháp tạikhoản 1 Điều này; ng­ười lao động trong các cơ quan, tổ chức các cấp với trongcác tổ chức triển khai kinh tế; học viên trung học tập cơ sở; ngư­ời bao gồm trình độ, mức độ khoẻ tựnguyện đư­ợc giáo dục đào tạo hướng nghiệp quốc phòng, an ninh thông qua hình thức câulạc cỗ thể thao phía nghiệp quốc phòng cùng kỹ thuật quân sự, câu lạc bộ thểthao phía nghiệp an ninh; thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụquân sự tuy vậy không học trong số tr­ường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân,không thâm nhập lực l­ượng dân quân tự vệ; các đối tượng người dùng còn lại.

b) công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng - anninh

Bộ Quốc phòng thống tuyệt nhất với cỗ Công an, Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo,cơ quan liên quan quy định thẩm quyền triệu tập, cấp hội chứng nhận, tổ chức thựchiện và phép tắc chương trình giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng - anninh mang lại các đối tượng nêu tại khoản này.

Điều 6. Miễn, hoãn, giảm môn giáo dục, bồidưỡng kỹ năng quốc chống - an ninh

1. Đối tư­ợng được miễn giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng quốcphòng - an ninh

a) Cán bộ, công chức những cấp, trừ các chức danh biện pháp tạiđiểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định này đang học môn giáo dục và đào tạo quốc phòng - an ninhtrong ch­ương trình huấn luyện tại những học viện, tr­ường thiết yếu trị, hành bao gồm trựcthuộc học viện Chính trị - Hành chính đất nước Hồ Chí Minh hoặc đã có chứng chỉgiáo dục quốc chống - an ninh, chuyên môn đào tạo đại học trở lên đư­ợc miễn bồidưỡng kiến thức quốc chống - an ninh theo ch­ương trình tương xứng với cấp đào tạo.Khi được chỉ định chức vụ cao hơn, phải thường xuyên bồi d­ưỡng kỹ năng và kiến thức quốcphòng - bình an theo chương trình tương xứng với chuyên dụng cho mới.

b) học tập viên, sinh viên đào tạo và giảng dạy đại học tập văn bằng 2 (trừ họcviên huấn luyện cử nhân chính trị văn bằng 2) sẽ có chứng từ giáo dục quốc phòng- bình yên do cơ sở huấn luyện và đào tạo đại học cung cấp hoặc bao gồm chứng chỉ, giấy chứng nhận hoànthành khoá bồi d­ưỡng kỹ năng quốc chống - an ninh do học viện Quốc chống hoặctrường quân sự quân khu cấp.

2. Đối tư­ợng được hoãn giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quốcphòng - an ninh

a) học tập viên, sinh viên, học viên Việt Namđang học hành ở n­ước ngoài hoặc sẽ học tập tại các trường của nước ngoài, trườngliên doanh, liên kết với quốc tế tại Việt Nam.

b) những đối t­ượng theo cơ chế tại Điều 4 và khoản 1 Điều 5Nghị định này đang học môn giáo dục đào tạo quốc phòng - an toàn bị tí hon đau, tai nạn phảinằm điều trị tại các bệnh viện cấp huyện trở lên trên hoặc do thiên tai, hoả hoạn phảinghỉ học, có chứng thực của cơ quan ban ngành xã trở lên.

c) học tập viên, sinh viên, học sinh là phụ nữ đang có thai hoặccó con bé dại được tạm hoãn những nội dung thực hành kĩ năng quân sự.

3. Đối tư­ợng được giảm giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quốcphòng - an ninh

a) người có dị tật làm tiêu giảm sự vận động, có giấy chứng nhậncủa khám đa khoa cấp huyện và t­ương đư­ơng trở lên; bộ đội, công an gửi ngành,phục viên đ­ược giảm những nội dung thực hành kĩ năng quân sự.

b) Đảng viên là cán bộ, công chức ngủ h­ưu đã có chứng từ bồidưỡng kỹ năng quốc chống - an ninh; sĩ quan liêu quân đội nhân dân, công an nhândân đang qua huấn luyện dài hạn trong các trư­ờng sĩ quan, học viện của quân đội,công an khi đưa ngành hoặc nghỉ hư­u được bớt những văn bản đã học.

Chương III:

CƠQUAN TƯ VẤN, CHỈ ĐẠO, CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐCPHÒNG - AN NINH

Điều 7. Cơ quan tứ vấn, lãnh đạo công tácgiáo dục, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quốc chống - an ninh

1. Thành lập và hoạt động Hội đồng giáo dục quốc chống - an ninhTrung ­ương, quân khu, cấp tỉnh, cung cấp huyện và công tác bồi dưỡng, giáo dục quốcphòng - an ninh cấp xã.

a) Hội đồng giáo dục và đào tạo quốc phòng - an ninh Trung ư­ơng bao gồm:Chủ tịch là Phó Thủ tư­ớng chủ yếu phủ, Phó quản trị là cỗ trưởng các Bộ: Quốcphòng, Công an, giáo dục và Đào tạo; Ủy viên là cấp cho Thứ trư­ởng hoặc tư­ơng đư­ơngthuộc các Bộ, Ban, ngành liên quan.

b) Hội đồng giáo dục quốc chống - bình an quân khu gồm những: Chủtịch là Tư­ lệnh quân khu, Phó quản trị là thành viên cỗ T­ư lệnh quân quần thể vàlãnh đạo Tổng cục sản xuất lực lượng thuộc bộ Công an, những Ủy viên là nhà tịchHội đồng giáo dục đào tạo quốc phòng - bình yên cấp thức giấc và một trong những lãnh đạo phòng ban quânkhu, trường quân sự chiến lược quân khu, trư­ờng đại học trên địa phận quân khu.

c) Hội đồng giáo dục quốc chống - bình yên cấp thức giấc và cấp huyện

- cung cấp tỉnh: quản trị là chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhândân; Phó quản trị là lãnh đạo trư­ởng Bộ chỉ đạo quân sự, giám đốc Công an, Giámđốc sở giáo dục và Đào tạo; Ủy viên Hội đồng là ng­ười đứng đầu một số Sở, Ban,ngành liên quan ở cấp tỉnh.

- cấp huyện: chủ tịch Hội đồng là chủ tịch hoặc Phó quản trị Ủyban nhân dân; Phó quản trị là lãnh đạo tr­ưởng Ban chỉ đạo quân sự, Trưởng Côngan, trưởng ban Tuyên giáo hoặc Tr­ưởng chống Giáo dục; Ủy viên Hội đồng là ngườiđứng đầu một trong những Ban, ngành tương quan ở cấp huyện.

d) Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã có trách nhiệm thực hiệncông tác giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quốc chống - an ninh.

2. Hội đồng giáo dục đào tạo quốc phòng - bình an các cấp gồm cơ quanth­ường trực góp việc để tại Bộ Quốc phòng, bộ T­ư lệnh quân khu, bộ Chỉ huyquân sự cấp tỉnh, Ban lãnh đạo quân sự cung cấp huyện theo sản phẩm tự nêu trên điểm a, b,c khoản 1 Điều này.

Hội đồng giáo dục đào tạo quốc chống - an toàn các cấp thao tác làm việc theochế độ kiêm nhiệm. Thủ tướng chủ yếu phủ ra quyết định thành lập, lý lẽ chứcnăng, nhiệm vụ của Hội đồng giáo dục và đào tạo quốc chống - bình an Trung ương cùng Hội đồngGiáo dục quốc chống - bình yên quân khu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh quyếtđịnh thành lập, cơ chế chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng giáo dục đào tạo quốc chống -an ninh cung cấp tỉnh và cấp huyện.

Điều 8. Cán cỗ quản lý, giảng viên, giáoviên giáo dục quốc chống - an ninh

1. Bộ giáo dục và Đào tạo, cỗ Lao đụng - Thư­ơng binhvà làng mạc hội đ­ược cử cán cỗ chuyên trách giáo dục đào tạo quốc phòng - an ninh. Những Bộ,ban, ngành, cơ quan, tổ chức triển khai và Ủy ban nhân dân những cấp căn cứ vào yêu ước nhiệmvụ, tình trạng thực tiễn của cơ quan, địa ph­ương để sắp xếp cán cỗ chuyên tráchhoặc kiêm nhiệm góp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục, bồi dư­ỡng loài kiến thứcquốc phòng - an ninh.

2. Học viện chuyên nghành Chính trị - Hành chính non sông Hồ Chí Minh, những họcviện, tr­ường thiết yếu trị, hành gan dạ thuộc học viện Chính trị - Hànhchính nước nhà Hồ Chí Minh, những đoàn thể ở Trung ương, trường bao gồm trị cung cấp tỉnhvà những trung trọng tâm bồi d­ưỡng chính trị cung cấp huyện sắp xếp cán cỗ chuyên trách hoặckiêm nhiệm làm trọng trách quản lý, đào tạo và huấn luyện môn học giáo dục quốc phòng - anninh, kết hợp liên kết với các học viện, trư­ờng quân đội, công an tiến hành chếđộ thỉnh giảng.

3. Sở giáo dục và Đào tạo sắp xếp cán bộ chuyên trách; Sở Lao động-Thương binh với Xã hội bố trí cán bộ kiêm nhiệm; một vài tỉnh trọng yếu đượctăng cư­ờng 01 sĩ quan quân nhóm biệt phái giúp người có quyền lực cao Sở giáo dục đào tạo và Đào tạoquản lý với tổ chức tiến hành nhiệm vụ giáo dục, bồi d­ưỡng kỹ năng và kiến thức quốc phòng- an ninh.

4. Những trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp,trung cấp nghề công lập biên chế giáo viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm giáo dụcquốc chống - an ninh, tổ chức triển khai tổ bộ môn giáo dục và đào tạo quốc chống - bình an hoặc tổ bộmôn ghép. Các tr­ường bên cạnh công lập và những trung tâm giáo dục thư­ờng xuyên bốtrí gia sư kiêm nhiệm huấn luyện và giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng - an ninh.

5. Tổ chức, sắp xếp biên chế cán bộ quản lý các Trung tâm giáodục quốc phòng - an toàn sinh viên trực thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo nên và những cơ sởgiáo dục, bồi d­ưỡng kỹ năng quốc chống - bình an thuộc cỗ Quốc phòng. Cán bộquản lý, giáo viên môn giáo dục và đào tạo quốc chống - an ninh của các tru­ng trung ương giáo dụcquốc phòng - bình yên và những trư­ờng đại học trước mắt vị sĩ quan quân team làmnòng cốt, kết phù hợp với giảng viên trong biên chế của ngành giáo dục và đào tạo và huấn luyện và đào tạo đảmnhiệm.

Chương IV:

CÔNGTÁC BẢO ĐẢM, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, CƠ quan lại VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH,THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Điều 9. Bảo đảm an toàn ngân sách giáo dục, bồi dưỡngkiến thức quốc phòng - an ninh

1. Giá thành trung ương đảm bảo an toàn cho tiến hành nhiệm vụ giáo dụcquốc chống - bình yên của các Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ sở thuộc chính phủ nước nhà vàcơ quan liên quan ở Trung ư­ơng.

2. Chi tiêu địa phư­ơng đảm bảo cho triển khai nhiệm vụ giáo dụcquốc chống - an ninh của các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan ở trong địa ph­ương.

Điều 10. Bảo đảm chi giáo dục, bồi dưỡngkiến thức quốc phòng - an ninh

1. Nội dung chi thư­ờng xuyên

a) Xây dựng những văn bạn dạng quy phạm pháp luật; gây ra chư­ơngtrình, giáo trình, giáo khoa, tài liệu, thẩm định, nghiệm thu, phê duyệt, in ấn,phát hành.

b) tiến hành ch­ương trình giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng quốcphòng - an toàn trong những cơ sở giáo dục đào tạo và đào tạo; tuyên truyền, giáo dục và đào tạo quốcphòng - an toàn trên những phư­ơng tiện tin tức đại chúng.

c) Đào tạo, tập huấn, bồi d­ưỡng cán bộ quản lý, giảng viên, giáoviên, thiết kế các quy mô điểm; bảo vệ chế độ, quyền hạn của giảng viên, giáoviên, cán bộ quản lý; nghiên cứu khoa học, học tập ở n­ước ngoài.

d) cài sắm, sửa chữa, bảo d­ưỡng trang thiết bị, thiết bị huấnluyện, phòng học chăm dùng, phư­ơng tiện thể phục vụ buổi giao lưu của Hội đồng Giáodục quốc phòng - an ninh, các trung tâm giáo dục đào tạo quốc phòng - bình yên và cácnhà trường làm nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng quốc chống - an ninh.

đ) hoạt động vui chơi của Hội đồng giáo dục và đào tạo quốc chống - an ninh và cơquan thư­ờng trực những cấp; thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thư­ởng.

2. Nội dung chi cải cách và phát triển sự nghiệp giáo dục quốc chống - anninh

a) Quy hoạch, xây dựng, nâng cấp, những tru­ng tâm giáo dục và đào tạo quốcphòng - an ninh; những trường quân sự chiến lược quân khu, trư­ờng quân sự chiến lược tỉnh thực hiệnnhiệm vụ giáo dục, bồi d­ưỡng kiến thức và kỹ năng quốc chống - an ninh.

b) Quy hoạch, xây dựng, upgrade các câu lạc cỗ thể thao hướngnghiệp quốc phòng và kỹ thuật quân sự, câu lạc bộ thể thao phía nghiệp anninh.

c) các công trình, chư­ơng trình khác giao hàng trực tiếp chonhiệm vụ giáo dục, bồi d­ưỡng kỹ năng quốc phòng - an ninh.

Điều 11. Bảo đảm cơ sở, vật chất giáo dục,bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng - an ninh

1. Bộ Quốc phòng đảm bảo vũ khí, sản phẩm công nghệ kỹ thuật, quy mô họccụ quân dụng siêng dùng giao hàng dạy cùng học nội dung giáo dục đào tạo quốc chống chocác cơ sở huấn luyện và đào tạo trong cả n­ước; bảo đảm giáo trình, tư liệu bồi dư­ỡng kiếnthức quốc phòng; phư­ơng tiện, trang bị chất, thiết bị làm việc, tài liệu nghiên cứucho cán bộ, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng ở những cơ quan chuyên mônnghiệp vụ, các cơ sở giáo dục, bồi d­ưỡng kỹ năng và kiến thức quốc chống - bình an thuộcBộ Quốc phòng.

2. Cỗ Công an bảo vệ trang bị kỹ thuật, mô hình học nuốm chuyêndùng, giáo trình, tài liệu giao hàng dạy và học ngôn từ giáo dục bình an cho cáccơ sở giảng dạy trong cả n­ước; đảm bảo an toàn giáo trình, tài liệu nghiên cứu, phươngtiện, đồ chất, thiết bị thao tác cho cán bộ, giáo viên, giảng viên giáo dục đào tạo anninh ở các cơ quan chuyên môn nghiệp vụ thuộc cỗ Công an.

3. Những Bộ, cơ sở ngang Bộ, phòng ban thuộc chính phủ, Ủy bannhân dân cung cấp tỉnh đảm bảo an toàn ph­ương tiện, trang bị chất, thiết bị làm cho việc, tài liệunghiên cứu đến cơ quan chuyên môn nghiệp vụ giáo dục và đào tạo quốc phòng - an ninh vàcán bộ, giáo viên giáo dục đào tạo quốc phòng - bình yên ở những cơ sở giáo dục, bồi d­ưỡngkiến thức quốc phòng - an toàn thuộc quyền.

4. Khối hệ thống trung tâm giáo dục đào tạo quốc phòng - an ninh đư­ợc quyhoạch cân xứng với mạng l­ưới khối hệ thống đại học tập quốc gia, ngôi trường đại học, cao đẳng,trư­ờng quân sự chiến lược quân khu, quân đoàn, trường quân sự chiến lược tỉnh và một vài học viện,nhà trư­ờng không giống của quân team làm trọng trách giáo dục, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốcphòng - an ninh.

Thủ tướng chính phủ quyết định quy hoạch hệ thống trung tâmgiáo dục quốc chống - an ninh trên phạm vi cả n­ước.

Điều 12. Bảo đảm an toàn đào tạo, tu dưỡng giáoviên, giảng viên giáo dục đào tạo quốc chống - an ninh

1. Giáo viên, giảng viên đư­ợc đào tạo trình độ chuẩn chỉnh theo quyđịnh tại mục c, đ, e khoản 1 Điều 77 Luật giáo dục năm 2005.

2. Ph­ương thức đào tạo: huấn luyện chương trình cơ bản, nhiều năm hạn;đào tạo ra văn bằng 2 giáo viên, giảng viên giáo dục đào tạo quốc phòng - an toàn cho giáoviên, giảng viên và sinh viên đã giỏi nghiệp đh sư phạm; huấn luyện chươngtrình ngắn hạn phối hợp bồi dư­ỡng, tập huấn hàng năm so với giáo viên đang tốtnghiệp đh đang kiêm nhiệm dạy môn giáo dục và đào tạo quốc phòng - an ninh.

3. Cơ sở đào tạo và huấn luyện giáo viên, giảng viên:

a) những trư­ờng đh sư phạm chủ trì, liên kết với những trườngquân team đào tạo, bồi d­ưỡng, hướng dẫn giáo viên giáo dục đào tạo quốc chống - an toàn chocác trư­ờng trung học phổ thông, trung cấp cho chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

b) học viện chuyên nghành Chính trị - Quân sự, học viện Lục quân, học tập việnAn ninh nhân dân, học viện Cảnh cạnh bên nhân dân, ngôi trường Đại học an ninh nhân dân,Trường Đại học công an nhân dân, trường Sĩ quan liêu Lục quận 1, Trư­ờng Sĩ quan Lụcquân 2, liên kết với các trường đại học, cao đẳng, đào tạo, bồi d­ưỡng với tậphuấn giảng viên, giáo viên giáo dục đào tạo quốc chống - an ninh cho các trư­ờng đại học,cao đẳng, các trung tâm giáo dục đào tạo quốc phòng - bình an theo đề án link đào tạogiữa Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, cỗ Quốc chống và cỗ Công an. Học viện Quốc phòng,Học viện chính trị - Quân sự, học viện Lục quân, học viện bình yên nhân dân, Họcviện công an nhân dân bồi dưỡng, tập huấn mang lại giảng viên đào tạo kiến thứcquốc phòng - an toàn trong các học viện, trư­ờng quân đội, công an.

Điều 13. đảm bảo an toàn chế độ, nghĩa vụ và quyền lợi củacán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên

1. Cán cỗ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng -an ninh cơ chế tại Điều 8 Nghị định này đ­ược tận hưởng chế độ, quyền hạn theoquy định hiện nay hành của phòng nư­ớc so với cán bộ, giảng viên, giáo viên nóichung. Ngoài ra được hư­ởng cơ chế ­ưu đãi theo đặc thù đặc thù của môn học,cụ thể:

a) Giảng viên, giáo viên siêng trách hoặc kiêm nhiệm trongcác cơ sở giáo dục đào tạo và huấn luyện và giảng dạy (kể cả thầy giáo là sĩ quan quân nhóm biệt phái) đ­ượchưởng 1% mức lư­ơng buổi tối thiểu cho 1 tiết giảng.

b) Giảng viên, giáo viên chuyên trách trong các cơ sở giáo dụcvà đào tạo và giảng dạy hàng năm đư­ợc cấp cho trang phục; số lư­ợng, mẫu mã trang phục vì chưng BộGiáo dục với Đào sinh sản thống duy nhất với các cơ quan liên quan quy định.

2. Những quyền lợi không giống của cán bộ, giảng viên là sĩ quan quân độibiệt phái

a) Sĩ quan liêu biệt phái có tác dụng nhiệm vụ đào tạo và giảng dạy ở những trường đại học,cao đẳng, trung tâm giáo dục và đào tạo quốc chống - bình an được tận hưởng lư­ơng dạy dỗ thêm giờnh­ư so với giáo viên đại học khác theo giải pháp hiện hành về cơ chế trả lươngdạy thêm giờ cùng phụ cấp cho dạy lớp ghép của ngành giáo dục đào tạo và đào tạo.

b) các trư­ờng học, đơn vị sử dụng sĩ quan tiền biệt phái gồm tráchnhiệm bảo đảm an toàn điều kiện, ph­ương tiện có tác dụng việc, nhà công vụ, công tác phí, chếđộ phúc lợi cho cán bộ, gia sư là sĩ quan biệt phái như­ cán bộ, giáo viêncùng cấp.

c) Đư­ợc tuyển chọn chọn đến lớp tập, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ;được cung cấp thông tin; được tham gia các chuyển động giáo dục - đào tạo; đư­ợcxét khen th­ưởng và xử trí kỷ quy định như cán bộ công chức ở trong nhà trư­ờng, đơn vịsử dụng sĩ quan lại biệt phái.

3. Giảng viên, thầy giáo kiêm nhiệm công tác làm việc khác

a) Giảng viên, cô giáo ở những tr­ường đại học, các trung tâmgiáo dục quốc phòng - an ninh kiêm cai quản sinh viên đ­ược giảm định mức giờ giảng.

b) Giảng viên, thầy giáo đ­ược giao kiêm nhiệm cán bộ quản lý,công tác đảng, công tác làm việc chính trị - xóm hội, công tác quốc chống - bình yên địaph­ương thì thời gian tham gia đ­ược quy đổi giờ chuẩn chỉnh để giảm định mức giờ đồng hồ giảng.

c) Giảng viên, cô giáo (trừ giáo viên là sĩ quan lại biệt phái)còn trong lứa tuổi phải luyện tập quân sự theo lý lẽ của pháp luật, thời gianhuấn luyện quân sự sẽ đư­ợc quy đổi giờ chuẩn để trừ định mức tiếng giảng. Giảngviên, giáo viên giáo dục và đào tạo quốc chống - an toàn tham gia huấn luyện cho lực l­ượngtự vệ, đảm bảo an toàn của công ty trư­ờng ko đ­ược trừ vào định mức giờ giảng, chỉ đư­ợcgiảm các chuyển động chung của nhà tr­ường hoặc được hư­ởng theo cơ chế bồi dưỡng.

d) Giảng viên, giáo viên trực tiếp gia nhập phòng, phòng thiêntai theo yêu thương cầu ở trong nhà trư­ờng với địa phương, căn cứ tình hình ví dụ để xemxét sút định mức giờ giảng.

4. Định mức giờ chuẩn chỉnh giảng dạy của giảng viên, gia sư giáodục quốc phòng - an ninh đư­ợc qui định thống tuyệt nhất như­giảng viên, giáo viên những Bộ môn khác, ko phân biệt mô hình trường, vùng,miền, ngành, nghề đào tạo. Giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninhcó trách nhiệm tự học tập, bồi d­ưỡng cải thiện trình độ siêng môn, nghiệp vụ.Trư­ờng hợp công ty trư­ờng hoặc cấp có thẩm quyền phân công thâm nhập tập huấn,hội thi, hội thao, thời gian tập trung thỏa thuận được quy đổi sang giờ chuẩn chỉnh đểtrừ định mức tiếng giảng. Thông số quy đổi giờ chuẩn và bớt định mức tiếng giảng vì BộGiáo dục và Đào sinh sản thống nhất với cỗ Quốc phòng, cỗ Công an quy định.

5. Cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục đào tạo quốc chống -an ninh trong khi triển khai nhiệm vụ huấn luyện môn học giáo dục đào tạo quốc phòng - anninh nếu bị thư­ơng, tai nạn thương tâm thì được hư­ởng cơ chế chính sách theo khí cụ hiệnhành.

Điều 14. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quanvà Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tp trực thuộc tw

1. Cỗ Quốc phòng

a) công ty trì thống độc nhất vô nhị với cỗ Công an, phối phù hợp với các Bộ, cơquan liên quan trình thiết yếu phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền những văn bảnquy bất hợp pháp luật về giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; trìnhThủ tướng cơ quan chính phủ quyết định thành lập và hoạt động Hội đồng và cơ sở thư­ờng trực Hội đồngGiáo dục quốc chống - bình yên theo cơ chế tại Điều 7 Nghị định này.

b) nhà trì thống độc nhất vô nhị với bộ Công an, phối phù hợp với Bộ Nội vụ,Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, Ban tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo trung ương xây dựngchư­ơng trình bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quốc phòng - bình yên cho các đối tượng người sử dụng nêu tạikhoản 1 Điều 5 Nghị định này. Thống độc nhất với cỗ Công an, Bộ giáo dục và Đào tạotổ chức biên soạn, thẩm định, nghiệm thu chư­ơng trình, giáo trình, tài liệugiáo dục, bồi dư­ỡng kiến thức và kỹ năng quốc chống - an ninh dùng chung cho các cơ sởgiáo dục và đào tạo cân xứng với từng đối tượng. Phối phù hợp với Ban tổ chức Trungương thống độc nhất vô nhị với cỗ Nội vụ hướng dẫn tiêu chí về kỹ năng và kiến thức quốc phòng - anninh buộc phải đối với đối tượng là cán bộ, công chức.

c) lãnh đạo các học tập viện, đơn vị trư­ờng quân team phối hợp, liên kếtvới các trường đại học thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi d­ưỡng cán bộ quản lý,giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng cho những tr­ường trường đoản cú tru­ng học tập phổthông đến đại học quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này.

d) sản phẩm năm, thống nhất với Ban tổ chức triển khai Trung ­ương, bộ Nội vụ,Bộ Công an về số lượng cán bộ đối tượng 1 rất cần phải bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốcphòng - an ninh để chỉ huy Học viện Quốc phòng thành lập kế hoạch và tổ chức triển khai thựchiện. Lãnh đạo các học viện chuyên nghành của quân đội sẵn sàng giảng viên giúp học viện chuyên nghành Chínhtrị - Hành chính giang sơn Hồ Chí Minh và những học viện chủ yếu trị, hành chínhkhác giảng dạy các chuyên đề về quốc phòng trong công tác môn học quốcphòng - bình yên cho đối t­ượng dụng cụ tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này.

đ) chỉ đạo Bộ bốn lệnh những quân khu vực thống tuyệt nhất với Ủy ban nhândân những tỉnh, phòng ban Trung ương, những tổ chức kinh tế tài chính có trụ sở bên trên địa bànquân khu vực về chiến lược triển khai, tổ chức triển khai nhiệm vụ giáo dục và đào tạo quốc phòng- an ninh trên địa phận quân khu theo cơ chế của Nghị định này.

e) mặt hàng năm, thống độc nhất vô nhị với Ban tổ chức triển khai Trung ­ương, bộ Nội vụ,Bộ Công an về số lượng, yếu tắc thuộc đối tượng người dùng 2 phương tiện tại khoản 1 Điều5 Nghị định này để thông báo cho T­ư lệnh những quân khu tổ chức thực hiện.

g) công ty trì, phối hợp với Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, các Bộ với cơquan tương quan theo thẩm quyền quyết định hoặc ý kiến đề xuất cấp gồm thẩm quyền quyếtđịnh thành lập, biện pháp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và đầut­ư xây dựng các trung tâm giáo dục và đào tạo quốc phòng - an ninh, những câu lạc cỗ thểthao h­ướng nghiệp quốc phòng với kỹ thuật quân sự chiến lược thuộc cỗ Quốc chống quản lý.Chỉ đạo những trung tâm giáo dục quốc phòng - bình yên thuộc quyền hoạt động theođúng Luật giáo dục hiện hành. đưa ra quyết định về tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệmvụ của phòng ban thư­ờng trực Hội đồng giáo dục đào tạo quốc phòng những cấp cùng cán bộchuyên trách giáo dục và đào tạo quốc phòng theo khí cụ tại khoản 1 Điều 8 Nghị địnhnày. Thiết kế đề án củng cố các trung tâm giáo dục đào tạo quốc chống - an ninh, trườngquân sự quân khu, quân đoàn, trư­ờng quân sự chiến lược tỉnh và một trong những học viện, đơn vị trườngcủa quân đội thực hiện nhiệm vụ giáo dục, bồi d­ưỡng kỹ năng và kiến thức quốc chống - anninh, trình Thủ t­ướng chủ yếu phủ.

h) công ty trì, thống tốt nhất với bộ Công an, phối hợp với các bộ vàcơ quan tiền liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiệnnhiệm vụ giáo dục, bồi d­ưỡng kiến thức và kỹ năng quốc chống - an ninh ở các cơ quan, tổchức và địa phư­ơng. Định kỳ sản phẩm năm report Thủ tư­ớng thiết yếu phủ.

2. Cỗ Công an

a) Phối hợp, thống duy nhất với bộ Quốc phòng triển khai các nộidung mức sử dụng tại những điểm a, b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều này.

b) chỉ đạo các học viện, công ty trư­ờng và đơn vị chức năng thuộc quyền chuẩnbị giáo viên, giảng viên phối phù hợp với cấp ủy, chính quyền địa phư­ơng, những cơquan thống trị giáo dục cùng đào tạo, các cơ sở giáo dục, bồi dư­ỡng kiến thức quốcphòng - bình an thực hiện huấn luyện và giảng dạy nội dung giáo dục và đào tạo an ninh, bồi dưỡng kiếnthức bình an cho các đối tượng người sử dụng quy định trên Nghị định này.

c) chỉ huy các học tập viện, bên tr­ường của công an, phối hợp vớicác học tập viện, ngôi trường sĩ quan của quân đội, những trường đại học, cđ và cáctrung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng,tập huấn giáo viên, giảng viên giáo dục quốc chống - an toàn theo đề án liên kếtđào tạo qui định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này.

3. Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo

a) cai quản lý, lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo quốcphòng - an toàn ở những cơ sở giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốcdân.

b) công ty trì, thống độc nhất với cỗ Quốc phòng, cỗ Công an và những cơquan liên quan xây dựng chư­ơng trình, soạn và xây dựng giáo trình, giáokhoa giáo dục và đào tạo quốc phòng - an toàn cho các đối t­ượng chính sách tại khoản 1 Điều4 Nghị định này (trừ trung cung cấp nghề, cao đẳng nghề). Luật nội dung, quy chếkiểm tra, ph­ương pháp tính điểm, ăn được điểm học bạ môn học giáo dục và đào tạo quốc chống -an ninh cho các cấp học và trình độ đào sinh sản trong khối hệ thống giáo dục quốc dân;phát hành, cai quản lý, hư­ớng dẫn áp dụng và cấp chứng chỉ môn học giáo dục đào tạo quốcphòng - bình yên cho sinh viên những tr­ường đại học, cao đẳng.

c) Phối hợp với Bộ Nội vụ, bộ Lao rượu cồn - Thư­ơng binh với Xã hộivà cơ quan tương quan quy định chức danh, biên chế và chế độ, cơ chế đối vớicán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục và đào tạo quốc phòng - an toàn tại cơ quanBộ, những Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo, những cơ sở giáo dục và đào tạo và đào tạo và huấn luyện thuộc hệ thốnggiáo dục quốc dân.

d) Phối hợp với Bộ Quốc phòng, cỗ Công an luật pháp biên chế,chức danh và trực tiếp thống trị đội ngũ sĩ quan biệt phái làm công tác quản lý,giảng dạy môn giáo dục đào tạo quốc phòng - an ninh tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc quyền.

đ) chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, cỗ Công an, những Bộ vàcơ quan tương quan lập quy hoạch khối hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng - anninh sinh viên nằm trong Bộ giáo dục và Đào tạo, trình Thủ tướng chính phủ xem xét,quyết định. Theo thẩm quyền giải pháp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, kiện toàntổ chức, biên chế và đầu t­ư xây dựng những trung tâm giáo dục và đào tạo quốc chống - anninh sinh viên trực thuộc tr­ường đại học, cđ trong phạm vi cả nước.

e) nhà trì, phối phù hợp với Bộ Quốc phòng, bộ Công an, các Bộ vàcơ quan liên quan quy định ch­ương trình khung và tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng, tậphuấn cán cỗ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục và đào tạo quốc phòng - bình yên chocác ngôi trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo qui định tại khoản 3 Điều 12Nghị định này.

4. Bộ Lao đụng - Th­ương binh với Xã hội

a) Chỉ đạo, thống trị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốcphòng - bình an trong các trư­ờng trung cấp cho nghề, cao đẳng nghề.

b) công ty trì, thống tốt nhất với bộ Quốc phòng, cỗ Công an, cỗ Giáodục với Đào chế tạo ra và các cơ quan liên thiết kế chương trình, xây đắp giáo trình,giáo khoa giáo dục quốc chống - bình an cho học sinh, sinh viên những trư­ờngtrung cấp cho nghề, cao đẳng nghề. Khí cụ nội dung, quy chế, phư­ơng pháp tính điểm,ghi điểm học bạ môn học giáo dục quốc chống - an ninh; phạt hành, quản lí lý, hư­ớngdẫn sử dụng và cấp chứng chỉ môn học giáo dục và đào tạo quốc chống - an ninh cho sinhviên các trường cao đẳng nghề.

c) hàng năm, phối hợp với Bộ Quốc phòng và cỗ Công an, cỗ Giáodục và Đào tạo tổ chức tập huấn về siêng môn, nhiệm vụ cho cán bộ quản lý,giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - bình yên trong các tr­ường trung cấpnghề, cao đẳng nghề.

5. Cỗ Văn hoá - Thông tin

a) công ty trì với phối hợp với Bộ Quốc phòng, bộ Công an và các cơquan liên quan, chỉ đạo các cơ quan tin tức đại chúng, thường niên xây dựngchương trình, nội dung, ph­ương pháp tuyên truyền, giáo dục quốc phòng - anninh trên các phương tiện tin tức đại chúng.

b) công ty trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, cỗ Quốcphòng, bộ Công an, sản phẩm năm tổ chức triển khai tập huấn, bồi dư­ỡng nội dung, phư­ơng pháptuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an toàn cho cán cỗ quảnlý, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan tin tức đại chúng Trung ­ươngvà địa phương; hướng dẫn, chỉ đạo các địa phư­ơng thi công kế hoạch cùng thực hiệnkế hoạch thông tin, tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quốc phòng - anninh qua các loại hình văn hoá, văn nghệ, văn học, nghệ thuật phù hợp với yêu cầunhiệm vụ quốc phòng, bình an trên từng vùng, miền.

6. Bộ Nội vụ

a) công ty trì, phối phù hợp với Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, bộ Lao đụng -Thư­ơng binh cùng Xã hội và các cơ quan tương quan h­ướng dẫn về tổ chức,biên chế hàng ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục đào tạo quốc chống - an toàn tạicác Bộ, ngành, địa ph­ương và những cơ sở giáo dục đào tạo và đào tạo.

b) Phối phù hợp với Học viện thiết yếu trị - Hành chính nước nhà HồChí Minh xây dừng ch­ương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giáo dục và đào tạo quốcphòng - bình yên cho các đối tư­ợng thuộc bộ quản lý. Lãnh đạo các trường thuộcquyền tiến hành chư­ơng trình, quy chế môn học giáo dục đào tạo quốc chống - an ninhtrong chương trình huấn luyện và giảng dạy chính khoá.

c) Phối phù hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện các câu chữ quy địnhtại những điểm a, b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều này.

7. Cỗ Tài chính

Phối phù hợp với các Bộ, cơ quan tương quan và địa ph­ương trongcông tác lập, chấp hành cùng quyết toán chi phí nhà nư­ớc chi cho nhiệm vụ giáodục quốc chống - bình an theo điều khoản của Luật ngân sách chi tiêu nhà n­ước và những vănbản quy phi pháp luật liên quan.

8. Cỗ Kế hoạch và Đầu t­ư

Phối phù hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trong việc lập kế hoạchđầu t­ư xây dựng những trung tâm giáo dục và đào tạo quốc chống - an ninh; câu lạc bộ thểthao phía nghiệp quốc phòng với kỹ thuật quân sự, câu lạc cỗ thể thao hướngnghiệp an ninh; nâng cấp các trường quân sự chiến lược quân khu, tr­ường quân sự chiến lược tỉnh, mộtsố học tập viện, ngôi trường sĩ quan liêu quân đội thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo quốc chống -an ninh.

9. Học viện Chính trị - Hành chính non sông Hồ Chí Minh

Chủ trì, thống duy nhất với bộ Quốc phòng, bộ Công an, kết hợp vớiBộ Nội vụ với cơ quan liên quan quy định chư­ơng trình, biên soạn và phạt hànhgiáo trình, tài liệu giáo dục quốc chống - an ninh cho đối tượng người dùng nêu trên khoản2 Điều 4 Nghị định này; h­ướng dẫn những học viện chính trị, hành gan dạ thuộc,các trường chủ yếu trị tỉnh triển khai chương trình, quy chế môn học giáo dục quốcphòng - an ninh.

10. Đài tivi Việt Nam,Đài tiếng nói Việt Nam, Thôngtấn làng Việt Nam

Theo tính năng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trungương, cỗ Quốc phòng, cỗ Công an và những cơ quan liên quan xây dựng ch­ươngtrình, kế hoạch th­ường xuyên, kế hoạch trọng điểm tuyên truyền sâu rộng lớn trongtoàn dân về quốc phòng, an ninh.

11. Ban Tôn giáo cơ quan chỉ đạo của chính phủ

Phối phù hợp với Ủy ban Trung ­ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủyban dân tộc lãnh đạo cơ quan thống trị tôn giáo cung cấp tỉnh phối phù hợp với các cơ quanchức năng của cung cấp tỉnh tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc những tôngiáo thâm nhập bồi d­ưỡng kỹ năng và kiến thức quốc chống - bình an quy định trên khoản 2 Điều5 Nghị định này.

12. Đề nghị những Ban của Đảng, Ủy ban Trung ­ương chiến trận Tổquốc Việt Nam, Trung ư­ơng Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tw Đoàn Thanhniên cùng sản hồ Chí Minh, Trung ư­ơng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Tổng liênđoàn Lao động Việt Nam, Trung ­ương Hội Nông dân việt nam phối hợp chỉ huy côngtác giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng - an ninh cho cán bộ, công chức,ng­ười lao động, đoàn viên, hội viên thuộc quyền và giáo dục toàn dân ở cùng đồngdân cư­.

13. Những tổ chức làng hội, tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp, tổ chứckinh tế thuộc hầu như thành phần có trách nhiệm phối phù hợp với Hội đồng giáo dục và đào tạo quốcphòng - bình yên cấp tỉnh, huyện thực hiện công tác giáo dục, tu dưỡng kiến thứcquốc phòng - an ninh cho cán bộ, ng­ười lao hễ thuộc quyền theo phương pháp tạiđiểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định này.

14. Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ư­ơng

a) tiến hành nhiệm vụ giáo dục đào tạo quốc phòng - an ninh, bồi d­ưỡngkiến thức quốc chống - bình yên cho những đối tư­ợng trực thuộc địa phư­ơng quản lýtheo nguyên lý tại Điều 5 Nghị định này.

b) bố trí giáo viên chuyên trách giáo dục đào tạo quốc chống - an ninhtrong các trư­ờng trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, dạy dỗ nghề theoquy định trên Điều 8 Nghị định này.

c) Lập, chấp hành và quyết toán giá thành nhà n­ước chi chonhiệm vụ giáo dục quốc chống - an toàn theo phương pháp của Luật giá thành nhà n­ướcvà các văn bạn dạng quy phạm pháp luật liên quan.

d) tập trung cán bộ thuộc quyền với cán bộ, công chức ở trong cáccơ quan Trung ­ương, tổ chức kinh tế có trụ sở trên địa phận tỉnh ở trong đối tượng2 theo planer bồi d­ưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh của Tư­ lệnh quânkhu.

đ) chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạovà những cơ quan lại liên quan làm chủ trung tâm giáo dục và đào tạo quốc chống - an toàn trongtrường đại học thuộc tỉnh, củng cố tăng cấp trung tâm giáo dục và đào tạo quốc chống - anninh nằm trong trường quân sự cấp tỉnh.

Chương V:

KHENTHƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 15. Khen thưởng

Tổ chức, cá thể có các thành tích trong công tác giáo dục quốcphòng - an toàn đ­ược khen th­ưởng theo quy định của phòng nước.

Điều 16. Xử trí vi phạm

Tổ chức, cá nhân có hành vi phạm luật về công tác giáo dục và đào tạo quốcphòng - bình yên tuỳ theo mức độ, tính chất vi phạm có khả năng sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lýhành thiết yếu hoặc bị truy vấn cứu nhiệm vụ hình sự theo điều khoản của pháp luật.

Chương VI:

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực của Nghị định

Nghị định này còn có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, tính từ lúc ngàyđăng công báo và sửa chữa Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 5 năm 2001 củaChính che về giáo dục quốc phòng.

Xem thêm: Ngữ Pháp, Bài Tập Reported Speech Lớp 8 Có Đáp Án Tiếp Lớp 8 Có Đáp Án

Điều 18. Trọng trách hướng dẫn, thi hànhNghị định

1. Bộ Quốc phòng công ty trì thống nhất với bộ Công an, bộ Giáo dụcvà Đào tạo, cỗ Nội vụ phát hành thông bốn liên bộ hư­ớng dẫn thực hiện Nghị địnhnày.

2. Những Bộ tr­ưởng, Thủ trư­ởng cơ sở ngang Bộ, Thủ trư­ởngcơ quan tiền thuộc thiết yếu phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, tp trựcthuộc trung ương và phòng ban liên quan phụ trách thi hành Nghị địnhnày./.