toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Viết những phương trình làm phản ứng theo những sơ thiết bị sau ( viết dạng CTCT ghi rõ điều kiện phản ứng)

a, natri axetat -> metan -> axetilen -> benzen -> brombenzen -> natri phenolat -> phenol -> axit picric

b, axetilen -> etilen -> ancol etylic -> dietyl ete

c, Tinh bột -> glucozơ -> ancoletylic -> etilen -> etylclorua -> ancoletylic -> etilena/ CH3COONa + NaOH => (to,CaO) CH4 + Na2CO3

2CH4 => (làm rét nhanh,1500oC) C2H2 + 3H2

3C2H2 => (than hoạt tính, 600oC) C6H6

C6H6 + Br2 => C6H5Br + HBr

C6H5Br + NaOH => C6H5ONa + HBr

C6H5ONa + HCl => C6H5OH + NaCl

C6H5OH + 3HNO3 => C6H3N3O7 + 3H2Oc/ (-C6H10O5-)n + nH2O => nC6H12O6

C6H12O6 => (men rượu,to) 2CO2 + 2C2H5OH

C2H5OH => (170oC,H2SO4đ) C2H4 + H2O

C2H4 + HCl => C2H5Cl

C2H5Cl + NaOH => (to) C2H5OH + NaCl

C2H5OH => (170oC, H2SO4đ) C2H4 + H2O


(1) thoái hóa không hoàn toàn etilen là cách thức hiện đại hiện nay để cung ứng anđehit axetic.

Bạn đang xem: Câu 1

(3) những chất metylamin, ancol etylic với natri hiđrocacbonat phần nhiều cho bội nghịch ứng cùng với axit fomic.

(5) Khi đun nóng hỗn hợp có phenol với axit axetic cùng với H2SO4 đặc làm cho xúc tác chiếm được phenyl axetat.

Số tuyên bố đúng là

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4


Đáp án C

Các phân phát biểu khác sai vì:

(5) Để điều chế este của phenol không dùng axit cacboxylic mà đề nghị dùng anhiđrit axit hoặc clorua axit chức năng với phenol.


(1) oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại bây giờ để cung ứng anđehit axetic.

(3) những chất metylamin, ancol etylic cùng natri hiđrocacbonat mọi cho làm phản ứng cùng với axit fomic.

(5) Khi nấu nóng hỗn hợp tất cả phenol với axit axetic cùng với H2SO4 đặc làm xúc tác chiếm được phenyl axetat.


Đáp án C

Các phát biểu không giống sai vì:

(5) Để pha trộn este của phenol không cần sử dụng axit cacboxylic mà phải dùng anhiđrit axit hoặc clorua axit tác dụng với phenol.

(6) Phenol ko phản ứng với NaHCO3.


1.Nêu tchh của : metan , etilen , axetilen , benzen , rượu etylic , axit axetic cùng glucozo ?

2.Viết CTPT của CTCT của : metan , metyl clorua , etilen , dibrometan , axetilen , benzen , brombenzen ,rượu etylic , natri etylat, axit axetat, C4H10,C2H6O,C3H7Cl?


1.

Tên chất

Công thức hóa học

MêtanCH4
EtilenC2H4
AxetilenC2H2
BenzenC6H6
Rượu etylicC2H5OH
Axit axeticCH3COOH
GlucozoC6H12O6


a. Tự tinh bột và các chất vô cơ cần thiết khác, đk có đủ, hãy viết các phương trình hóa học điều chế etanol, axit axetic, etyl axetat.

b. Bằng cách thức hóa học, hãy nhận ra các khí sau đựng trong số lọ riêng biệt biệt: cacbonic, etilen, metan, hiđro. Viết những phương trình hóa học


b.

+ CO2: phân biệt bằng dung dịch nước vôi vào (Rightarrow) vẩn đục.

+ Etilen làm mất đi màu đá quý của dung dịch brom.

Đốt cháy nhị khí còn lại, đem thành phầm qua dung dịch nước vôi trong thấy vẩn đục (Rightarrow) Nhận biết được metan, còn lại là H2.

CH2 = CH2 + Br2 ( ightarrow) BrCH2 – CH2Br

CH4 + 2O2 (underrightarrowt^o)CO2 + 2H2O

CO2 + Ca(OH)2 ( ightarrow) CaCO3(downarrow) + H2O

2H2 + O2 ( ightarrow) 2H2O


a. Phương trình hóa học:

(left(C_6H_10O_5 ight)_n+n_H_2Ounderrightarrowaxit,t^on_C_6H_12O_6)

(C_6H_12O_6xrightarrow<30-32^oC>men.rượu2C_2H_5OH+2CO_2)

(C_2H_5OH+O_2underrightarrowmen.giấmCH_3COOH+H_2O)

(CH_3COOH+C_2H_5OHxrightarrowH_2SO_4đCH_3COOC_2H_5+H_2O)

 

 


Điều chế vật liệu bằng nhựa phenol-fomanđehit (1), các chất đầu và hóa học trung gian trong quy trình điều chế là: metan (2), benzen (3), anđehit fomic (4), phenol (5), benzyl clorua (6), natri phenolat (7), axetilen (8), etilen (9), phenyl clorua (10). Các chất phù hợp cho sơ vật đó là

A. (2), (8), (9), (3), (5), (6), (1)

B. (2), (8), (4), (3), (10), (7), (5), (1)

C. (2), (3), (4), (5), (6), (7), (1)

D. (3), (5), (7), (9), (6), (2), (4), (1)


Phân loại những hợp hóa học sau thành 2 team :

Nước, amoniac, metan, etilen, axit axetic, etan, axetilen, etanol, metanol, natri clorua, stronti clorua, Clorofom, natri hipoclorit, canxi monohiđrua, Mangan(II) oxit, axit cacbonic, cacbon monoxit, cacbon đioxit, nitrometan, iot, propan, benzen, đimetyl ete, metoxietan, hiđro, clotriflometan, glucozơ, vật liệu bằng nhựa PE, vật liệu bằng nhựa PVC.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Bài 37: Tìm 2 Số Khi Biết Tổng Và Hiệu Của Hai Số Đó Lớp 4

Hợp chất vô cơHợp chất hữu cơ
  

Hợp chất vô cơHợp chất hữu cơ
Nước,amoniac,natri clorua,stronti clorua,natri hipoclorit,canxi monodirua,mangan II oxit,axit cacbonic, cacbon monoxit, cacbon dioxit, iot,hidrometan, etilen, axit axetic, etan, axetilen, etanol, metanol,Clorofom,nitrometan,propan, benzen, đimetyl ete, metoxietan,clotriflometan, glucozơ, nhựa PE, nhựa PVC.

 


(C_2H_4+H_2Ounderrightarrow^170^oC,H_2SO_4C_2H_5OH)

(C_2H_5OH+O_2underrightarrow^ extmen giấmCH_3COOH+H_2O)


Cho dãy những chất sau: phenol, etanol axit axetic, natri phenolat, natri hidroxit. Số cặp chất công dụng được cùng với nhau sống điều kiện phù hợp là:

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1


Cho láo lếu hợp bao gồm etanol cùng phenol tính năng với natri (dư) chiếm được 3,36 lít khí hidro ngơi nghỉ đktc. Ví như cho tất cả hổn hợp trên tính năng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa white của 2,4,6-tribromphenol