Bài 1. So sánh chất bự và este về thành phần nguyên tố, sệt điểm kết cấu phân tử và tính chất hóa học.

Bạn đang xem: Giải bt hóa 12

Hướng dẫn:

Chất béoEste
Thành phần nguyên tốChứa C, H, O
Đặc điểm cấu trúc phân tửLà hợp hóa học este
Trieste của glixerol cùng với axit béoLà este của ancol với axit
Tính hóa học hóa họcPhản ứng thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit
Phản ứng xà chống hóa

Bài 2. Khi đun hỗn hợp 2 axit cacboxylic với glixerol ( axit H2SO4 làm cho xúc tác ) có thể thu được mấy Trieste ? Viết công thức cấu trúc của các chất này.

Có thể thu được 6 trieste.

*

Bài 3. Khi thủy phân (xúc tác axit) một este chiếm được một glixerol và các thành phần hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOh) theo tỉ trọng 2 : 1.

Este hoàn toàn có thể có công thức kết cấu nào sau đây?

Đáp án B.

Bài 4. Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, 1-1 chức thu được tiện thể tích hơi bởi thể tích của 3,2 gam khí oxi sinh hoạt cùng đk nhiệt độ, áp suất.

a) Tìm phương pháp phân tử của A.

b) tiến hành phản ứng xà chống hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH lúc tới phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Kiếm tìm công thức cấu trúc và tên gọi của A.

Giải bài bác 4:

a) vì A là este no, đối kháng chức nên gồm công thức phân tử là Cn­H2nO2.

Ta gồm : nA = nO2 = 3,2/32 =0,1 (mol)

⇒ MA = 74 g/mol =>14n+32 = 74 => n = 3.

⇒ cách làm phân tử của A là C3H6O2.

b) nRCOONa = 0,1 (mol) => MRCOONa = 68 g/mol =>R là H

Công thức cấu tạo của A là HCOOC2H5 (etyl fomat).

Bài 5. Khi thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam natri linoleat C17H33COONa.


Quảng cáo


Tính cực hiếm của a, m. Viết công thức cấu trúc có thể tất cả của X.

Giải bài 5:

nC3H5(OH)3 = 0,01 (mol) ;

nC17H33COONa= 0,02 (mol).(mol) ⇒ m = 0,02.304 = 6,08 (gam).

X là C17H31COOC3H5(C17H33COO)2 ; nX = nglixerol = 0,01 mol

⇒ a = 0,01.882 = 8,82 (gam).

Bài 6. Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X cùng với 100ml hỗn hợp KOH 1M (vừa đủ) nhận được 4,6 gam một ancol Y. Tên thường gọi của X là

A. Etyl fomat.

B. Etyl propionate.

C. Etyl axetat.

D. Propyl axetat.

Đáp án C

Hướng dẫn giải cụ thể bài 6


Quảng cáo


Gọi CTPT của este là RCOOR1

Số mol KOH nKOH = 0,1.1 = 0,1 (mol)

RCOOR1 + KOH → RCOOK + R1OH

nRCOOR1 = 0,1 mol.

MRCOOR1 = 8,8/0,1 = 88

MR1OH = 4,6/0,1 = 46

Có R1 + 44 + R = 88.

R1 + 17 = 46.

=> R1 = 29, R2 = 15.

=> R1 = C2H5.

=> R2 = CH3.

Công thức cấu tạo là : CH3COOC2H5: etyl axetat

Bài 7. Đốt cháy trọn vẹn 3,7 gam một este đơn chức X chiếm được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam nước. Cách làm phân tử của X là :

A. C2H4O2 B. C3H6O2.

C. C4H8O2. D. C5H8O2.

Đáp án B.

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Giải Bài Tập Sgk Giải Tích 12 Cơ Bản Chương 1 0 Sgk Giải Tích 12

Giải cụ thể bài 7:

mC = 3,36 / 22,4 . 12 = 1,8(g)

mH = 2,7 / 18 . 2 = 0,3(g)

mO = 3,7 – 1,8 – 0,3 = 1,6 (g)

CT: CxHyOz

x : y : z = 1,8/12 : 0,3/1 : 1,6/16 = 0,15 : 0,3 : 0,1 = 1,5 : 3 : 1 = 3 : 6 : 2

CTPT : (C3H6O2)n vị este 1-1 chức gồm 2 oxi phải n=1 => CTPT C3H6O2

Bài 8 Trang 18 Hóa: 0,4 gam tất cả hổn hợp X có axit axetic và etyl axetat chức năng vừa đầy đủ với 150 gam hỗn hợp Natri hiđroxit 4% . Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng.