tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Giải phương trình x 2 2x 3 0

*

*

x2 - 2x - 3 = 0

x2 + x - 3x - 3 = 0

x.(x + 1) - 3.(x + 1)

(x + 1).(x - 3)

x + 1 = 0 hoặc x - 3 = 0

x = -1 hoặc x = 3


*

Bài 1: Giải những phương trình

 

 

a/

*
c/
*

 b/

*
d/
*

e/ (x +

*
)(x-
*
) = 0 g/ (3x-1)(2x-3)(x+5) = 0

 

h/ x2 – x = 0 

 

f/ x2 – 2x = 0 i/ x2 – 3x = 0 k/ (x+1)(x+2) =(2-x)(x+2)

 

Bài 4: Giải các phương trình sau:

g)

*
h)
*

n)

*
m)
*

i/

*
= 8 – x k)
*
= – 4x +7

 

f.

*

 

Bài 6: Giải những bất phương trình sau và màn biểu diễn nghiệm bên trên trục số:

j/ 3x - (2x + 5 ) £ (2x – 3 ) k/ (x – 3)(x + 3)

1 trong số phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm:A. X2 – 2x + 2 = 0 B. X2 – 2x + 1 = 0C. X2 – 2x = 0 D. 2x – 10 = 2x – 10

2 Phương trình làm sao sau đây có 1 nghiệm :A. X2 – 3 x = 0 B. 2x + 1 =1 +2xC. X ( x – 1 ) = 0 D. (x + 2)(x2 + 1) = 0 


Hãy giải những phương trình sau đây :

1, x2 - 4x + 4 = 0

2, 2x - y = 5

3, x + 5y = - 3

4, x2 - 2x - 8 = 0 

5, 6x2 - 5x - 6 = 0

6,( x2 - 2x )2 - 6 (x2 - 2x ) + 5 = 0 

7, x2 - 20x + 96 = 0

8, 2x - y = 3

9, 3x + 2y = 8 

10, 2x2 + 5x - 3 = 0 

11, 3x - 6 = 0


a) x 2 –l0x = -25; b) 4 x 2 - 4x = -1;

c) ( 1 - 2 x ) 2 = ( 3 x - 2 ) 2 ; d) ( x - 2 ) 3 + ( 5 - 2 x ) 3 =0.


Lớp học trực đường

đồ vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh


Xem thêm: Ước Của Một Số - Cách Tìm Ước Chung Và Ước Chung Lớn Nhất

Lớp học trực đường

thiết bị lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh