*

*

Lý thuyết Hóa 10 bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học

I. Quan HỆ GIỮA VỊ TRÍ NGUYÊN TỐ VÀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ CỦA NÓ

1. Ví dụ 1:

- Nguyên tố có số thứ tự 20, chu kì 4, đội IIA. Hãy mang lại biết:

+ Số proton, số electron trong nguyên tử?

+ Số lớp electron vào nguyên tử?

+ Số eletron phần bên ngoài cùng trong nguyên tử?

- Trả lời:

+ Nguyên tử có 20p, 20e

+ Nguyên tử có 4 lớp electron

+ Số electron phần bên ngoài cùng là 2

+ Đó là nguyên tố Ca

2. Ví dụ 2:

- thông số kỹ thuật electron nguyên tử của một yếu tố là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. Hãy cho thấy thêm vị trí của nguyên tố kia trong bảng tuần hoàn?

- Trả lời:

+ Ô nhân tố thứ 19 vì có 19e (=19p)

+ Chu kì 4 vì có 4 lớp electron.

Bạn đang xem: Hóa 10 bài 10

+ nhóm IA do có 1e lớp kế bên cùng.

+ Đó là Kali.

3. Kết luận:

- Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn, có thể suy ra cấu tạo của nguyên tố đó cùng ngược lại.

+ Số máy tự của nguyên tố ⟷ Số proton, số electron.

+ Số thứ tự của chu kì ⟷ Số lớp electron.

+ Số thiết bị tự của group A ⟷ Số electron phần bên ngoài cùng.

II. Quan liêu HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ

Biết vị trí một thành phần trong bảng tuần hoàn, ta rất có thể suy ra những đặc thù hóa học tập cơ bản của nó:

- Tính kim loại, tính phi kim:

+ các nguyên tố ở những nhóm IA, IIA, IIIA (trừ H và B) tất cả tính kim loại.

+ những nguyên tố ở những nhóm VA, VIA, VIIA (trừ antimon, bitmut và poloni) gồm tính phi kim.

- Hóa trị tối đa của thành phần trong hợp chất với oxi, hóa trị của thành phần trong hợp hóa học với hiđro.

- cách làm oxit cao nhất.

- cách làm hợp hóa học khí với hiđro (nếu có)

- phương pháp hiđroxit khớp ứng (nếu có) với tính axit giỏi bazơ của chúng.

Xem thêm: Top 6 Trang Web Học Toán 6 (Chương Trình Cũ), Toán Lớp 6 (Chương Trình Cũ)

III. SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT NGUYÊN TỐ VỚI CÁC NGUYÊN TỐ LÂN CẬN

- phụ thuộc vào quy luật đổi khác tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn hoàn toàn có thể so sánh đặc thù hóa học tập của một yếu tắc với các nguyên tố lấn cận.

- Thí dụ:

+ So sánh: P (Z=15) với Si (Z=14)và S (Z=16)

⟶Si, P, S thuộc cùng một chu kì ⇒ theo chiều tăng của Z ⇒ tính phi kim tăng dần Si Giải Hóa 10: bài xích 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học