Bài tập: Khảo giáp và vẽ đồ thị hàm số $y=dfrac116x^2$ (y=x^2/16) Giải: Khảo sát: Tập xác định: $ D=mathbbR$ $ a=dfrac116>0$, hàm số đồng biến nếu $ x>0$, hàm số nghịch biến nếu $ x

*
Toán lớp 9


Bạn đang xem: Học toán cấp 2

Khảo sát và vẽ đồ dùng thị hàm số y=1/3x^2

Bài tập: Khảo tiếp giáp và vẽ đồ thị hàm số $y=dfrac13x^2$ (y=x^2/3) Giải: Khảo sát: Tập xác định: $ D=mathbbR$ $ a=dfrac13>0$, hàm số đồng biến nếu $ x>0$, hàm số nghịch biến nếu $ x

*
Toán lớp 9

Khảo sát và vẽ thứ thị hàm số y=x^2/4

Bài toán: Khảo tiếp giáp và vẽ đồ thị hàm số $ y=dfrac 14x^2$ (y = -x^2) Giải: Khảo sát: Tập xác định: $D=mathbbR$ $ a= dfrac 14>0$, hàm số đồng biến nếu $ x>0$, hàm số nghịch biến nếu $ x

*
Toán lớp 9

Khảo sát và vẽ vật thị hàm số y = -x^2

Bài toán: Khảo gần kề và vẽ đồ thị hàm số y = -x^2 Giải: Khảo sát: Tập xác định: $D=mathbbR$ $ a= -10$ Vẽ đồ thị hàm số: Bảng giá chỉ trị $ x$ $-2$ $-1$ $0$ $1$ $2$ $ y=-x^2$ $-4$ <…>


*
Toán lớp 9

Khảo gần kề và vẽ đồ thị hàm số y = 2x +3

Bài toán: Khảo tiếp giáp và vẽ đồ thị hàm số y = 2x +3 Giải: Khảo sát: Tập xác định: $D=mathbbR$ $ a= 2>0$ cần hàm số đồng biến trên $mathbbR$ Vẽ đồ thị hàm số: y = 2x +3 x = 0 ⇒ y = 3 x = -1 ⇒ y = 1 Đồ <…>


*
Toán lớp 9

Khảo gần kề và vẽ thiết bị thị hàm số y = 2x – 4

Bài toán: Khảo liền kề và vẽ đồ thị hàm số y = 2x – 4 Giải: Khảo sát: Tập xác định: $D=mathbbR$ $ a= 2>0$ cần hàm số đồng biến trên $mathbbR$ Vẽ đồ thị hàm số: y = 2x – 4 x = 0 ⇒ y = -4 x = 1 ⇒ y = <…>


*
Toán lớp 9

Khảo gần cạnh và vẽ thiết bị thị hàm số y = -2x + 5

Bài toán: Khảo gần kề và vẽ đồ thị hàm số y = -2x + 5 Giải: Khảo sát: Tập xác định: $D=mathbbR$ $ a= -2

*
Toán lớp 7
Xem thêm: Hãy Tưởng Tượng Bạn Là Một Lá Thư Du Hành Xuyên Thời Gian, Please Wait


Liên hệ