toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

(n_Zn=dfrac1365=0.2left(mol ight))

Số nguyên tử Zn : 

(0.2cdot6cdot10^23=1.2cdot10^23left(nt ight))


*

Bài 2. Tính số mol của không ít lượng hóa học sau:

a, 13 gam Zn; 5,4 gam H2O ; 13,2 gam CO2

b, 0,6.1023 phân tử NaCl ; 12.1023 nguyên tử Ca.

Bạn đang xem: Khối lượng mol của zn


Bài 1. Ngừng các PTHH sau và cho thấy thêm tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của những chất trong những phản ứng:

a, K2O + H2O --> KOH

b, Cu + O2 --> CuO

c, Al2(SO4)3 + BaCl2 --> BaSO4 + AlCl3

Bài 2. Tính số mol của những lượng chất sau:

a, 13 gam Zn; 5,4 gam H2O ; 13,2 gam CO2

b, 0,6.1023 phân tử NaCl ; 12.1023 nguyên tử Ca.

Bài 3. Tính khối lượng của phần đông lượng chất sau:

a, 0,5 mol H2SO4 ; 0,2 mol NaOH ; 0,1 mol Ag.

Xem thêm: Soạn Văn 10 Trang 131 - Soạn Bài Các Thao Tác Nghị Luận Ngắn Nhất

b*, Tính khối lượng của 15.1023 phân tử SO2

 


31. Biết công thức hóa học của chất X là NaHCO3. A/ Hỏi có bao nhiêu mol nguyên tử Na, H, C với O vào 1,5 mol chất X? b/ Tính cân nặng của 0,05 mol chất X? c/ Tính cân nặng của từng nguyên tố bao gồm trong 0,36 mol hóa học X? d/ Tính số nguyên tử của từng nguyên tố trong 0,25 mol chất X?


Cho 4,8 gam khí oxi (oxygen)

a. Tính số mol của O2

b. Tính số phân tử O2

c. Nên lấy bao nhiêu gam Kẽm (Zinc) để sở hữu số nguyên tử thông qua số phân tử bao gồm trong 4,8 g O2

( Zn = 65 , O = 16 )


a) trong 0,5 mol HNO3 có bao nhiêu mol phân tử H, N, O?

b) Tính cân nặng mol nguyên tử của những nguyên tố đó

 


a) hãy tính trọng lượng bằng gam của những nguyên tử K,Zn,Cu,Mg 

b) Tính khối lượng bằng gam của những phân tử Na2O,CaO,FeCl2,Al2O


Cho 13 gam Zn tính năng với dung dịch có chứa 18,25 gam HCl.

a)  Tính xem chất nào còn dư sau phản ứng và trọng lượng dư là từng nào ?

b)  Tính trọng lượng ZnCl2 chế tạo thành sau phản nghịch ứng.

c)  Tính thể tích khí H2 thu được sinh hoạt đktc. (Cho Zn = 65; H = 1; O = 16; Cl = 35,5)

d) Nếu dùng thể tích khí H2 trên để khử 19,2g fe (III) oxit thì thu được bao nhiêu gam sắt ?


Cho 13 g hỗn hợp tất cả Fe, Mg, Zn tan hết trong HCl a.Nếu tổng thể mol 3 sắt kẽm kim loại trong A là 0,3 mol, tỉ trọng số mol giữa Fe cùng Mg là 1:1 Tính % khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong A b.Dẫn toàn cục H2 qua 80 g CuO nung nóng. Tính trọng lượng chất rắn thu được sau bội nghịch ứng


Lớp học tập trực con đường

trang bị lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Lớp học tập trực con đường

đồ dùng lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh