tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho bội phản ứng: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O. Phương trình ion thu gọn của bội nghịch ứng trên là

B.

Bạn đang xem: Cho mg(oh)2 tác dụng với dung dịch hcl

2H+ + Mg(OH)2 → Mg2+ + 2H2O.

D. 2HCl + Mg(OH)2 → Mg2+ + 2Cl – + 2H2O.


*

Đáp án B

Û PT ion là: Mg(OH)2 + 2H+ + 2Cl– → Mg2+ + 2Cl– + 2H2O.

⇒ PT ion thu gọn gàng là: Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + 2H2O.1. NaOH + HClO → NaClO + H2O

  3. 3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O

5. Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O


Cho làm phản ứng: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O. Phương trình ion thu gọn gàng của phản bội ứng bên trên là

A. HCl + OH – → H2O + Cl –.

B. 2H+ + Mg(OH)2 → Mg2+ + 2H2O.

C. H+ + OH – → H2O.

D. 2HCl + Mg(OH)2 → Mg2+ + 2Cl – + 2H2O.


Cho bội phản ứng: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O.

Phương trình ion thu gọn gàng của bội phản ứng bên trên là

A. HCl + OH – → H2O + Cl –.

B. 2H+ + Mg(OH)2 → Mg2+ + 2H2O.

C. H+ + OH – → H2O.

D. 2HCl + Mg(OH)2 → Mg2+ + 2Cl – + 2H2O.


(a) NaOH + HCl → NaCl + H2O

(c) 3KOH + H3PO4 →K3PO4 +3H2O

Số bội nghịch ứng có phương trình ion rút gọn: H+ + OH- →H2O là:

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1


Phương trình ion gọn sau: H+ + OH─→H2O gồm phương trình phân tử là:A. 3HNO3+ Fe(OH)3→Fe(NO3)3 + 3H2 B. 2HNO3+ Cu(OH)2→Cu(NO3)2 + 2H2OC. H2SO4+ Ba(OH)2→BaSO4 + 2H2O D. 2HCl + Ba(OH)2→BaCl2 + 2H2O 

 


1. Cho các phản ứng sau

(1) NaOH + HCl →

 

(2) Ba(OH)2 + HNO3 →

 

(3) Mg(OH)2 + HCl →

(4) Fe(OH)3 + H2SO4 →

 

(5) NaHCO3 + HCl →

(6) KOH + H2SO4 →

 

Có buổi tối đa bao nhiêu phản ứng gồm cùng phương trình ion thu gọn là:

OH- + H+

→ H2O

 

 

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

 

2. Trộn 200ml hỗn hợp H2SO4 0,1M với 300ml dung dịch HCl 0,2 M thu được dung dịch Y.

pH của dung dịch Y là :

 

A. 1,7

B. 1

C. 0,7

D. 3

 

 

 

 

 

3. Trộn 200 ml dung dịch NaOH 0,01M với 300 ml hỗn hợp KOH 0,01M chiếm được dung dịch

 

Y. PH của dung dịchY là :

A. 12

B. 3

C. 2

D. 13

Đa A

 

 

 

4. Trộn 100 ml dd HCl bao gồm pH=1 tính năng với 100 ml dd Ba(OH)2 0,1 M , pH của dung dịch

sau phản nghịch ứng là

 

 

 

A l2,7

B 11

C 8

D 11,7

 

 

 

 

 

5. Cho 40ml dd cất đồng thời H2SO4 0,25M và HNO3 0,25M vào 160ml dd KOH 0,2M thu được 200ml dd tất cả pH là

 

A. 2. B. 3. C. 11. D.

Xem thêm: Fda Là Gì? Tiêu Chuẩn Fda Là Gì ? Tại Sao Nên Chọn Sản Phẩm Đạt Chuẩn Fda?

12.

 

 

 

 

6. Một dung dịch chứa 0,3 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,05 mol Ca2+; 0,15 mol HCO3-; và x mol

Cl-. Vậy x có giá trị là:

A 0,3 mol B 0,35 mol C 0,45 mol D 0,15 mol

 

 

 

 

 

 

7. Dung dịch X chứa a mol Mg2+, b mol Al3+ , 0,05 mol SO42- , 0,3 mol NO3-. Cô cạn X thì chiếm được 27,3 g hóa học rắn khan. Vậy a, b thứu tự là :