Cùng Top lời giải trả lời chi tiết, chính xác câu hỏi: “Na2S là hóa học điện li mạnh mẽ hay yếu” và tìm hiểu thêm phần con kiến thức xem thêm giúp chúng ta học sinh ôn tập và tích lũy kiến thức và kỹ năng bộ môn chất hóa học 11.

Bạn đang xem: Na2s là chất điện li mạnh hay yếu

Câu hỏi: Na2S là hóa học điện li bạo phổi hay yếu?

Trả lời: 

Na2S là chất điện li mạnh.

Và tiếp theo sau đây, hãy thuộc Top lời giải đi kiếm hiểu và tò mò nhiều hơn những kỹ năng và kiến thức thú vị về chất điện li nhé!

Kiến thức không ngừng mở rộng về chất điện li


*

1. Hóa học điện ly là gì?

Một chất điện li (hay chất điện giải, chất năng lượng điện phân) là 1 trong chất được điện li khi hài hòa trong các dung môi điện li thích hợp như nước. Theo cách giải thích này, hóa học điện li bao hàm đa số các muối rã trừ những muối của Hg (HgCl2, Hg(CN)2,...), các axít và base. Một trong những khí, như hidrô chloride, dưới các điều kiện ánh sáng cao giỏi áp suất thấp cũng đều có thể chuyển động như những chất điện giải. Những dung dịch năng lượng điện giải cũng hoàn toàn có thể là kết quả từ sự hòa tan một trong những các polyme thiên nhiên (ví dụ như DNA, các polypeptide) và polyme nhân tạo (ví dụ như polystyrene sulfonate), được call là các polyelectrolyte, cất các nhóm chức tích điện thế.

2. Chất điện ly mạnh

Là hóa học khi chảy trong nước, những phân tử hòa tan đều phân li ra ion. Những chất điện li to gan lớn mật có α = 1

+ những bazo mạnh: KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,...

+ các axit mạnh: HNO3, HCl, HI, HBr, H2SO4, HClO4,...

+ phần đông các muối

+ Tính rã của muối

+ muối hạt của axit dạn dĩ (HCl, H2SO4, HNO3 …):

+ muối chloride tan không còn trừ AgCl↓, PbCl2 ít tan.

+ muối hạt sunfat tan hết trừ PbSO4↓, CaSO4↓, SrSO4↓, BaSO4↓ và Ag2SO4 ít tan.

+ muối hạt nitrat chảy hết.

+ muối hạt của axit yếu đuối (H3PO4, H2­SO3 …):

+ muối hạt của Na, K cùng muối axetat chảy hết. Còn lại hầu hết tan.

+ muối hạt axit (chứa H linh động trong phân tử): số đông đều tan.

- Phương trình năng lượng điện li:

+ Axit mạnh → Cation H+ + Anion nơi bắt đầu axit

+ Base táo tợn → Cation kim loại + Anion OH-

+ muối bột tan → Cation kim loại/NH4+ + Anion cội axit

- Thí dụ:

+ HNO3 → H+ + NO3-

+ Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

+ Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

3. Hóa học điện ly yếu

Là chất khi tan trong nước chỉ có một trong những phần số phân tử kết hợp phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. Gồm: Axit yếu, base yếu, một số trong những muối vì điện li phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ độ, dung môi, thực chất của chất điện li. Độ điện li của chất điện li yếu nằm trong khoảng 0 2S, HF, H2SO3, CH3COOH, H2CO3, ...

+ Base yếu: Bi(OH)3, Mg(OH)2, Cu(OH)2,...

+ một số muối: HgCl2, Hg(CN)2, CuCl ...

4. Vì sao của năng lượng điện li

Phân tử nước bị phân rất thành nhị đầu âm và dương do nguyên tử oxi có độ âm điện lớn hơn nguyên tử hydro, cặp electron dùng bình thường bị lệch về phía oxi. Chính vì thế khi một chất có liên kết ion hay link cộng hóa trị phân cực hòa rã vào nước thì phân tử các chất này đã bị phủ quanh và liên tưởng với phân tử nước, bóc các chất này ra thành các ion, ion dương bóc tách ra do nguyên tử oxi (mang điện âm) còn ion âm được bóc tách ra bởi vì nguyên tử hydro (mang năng lượng điện dương) của nước. Thừa trình này còn có giải phóng năng lượng do mạng tinh thể (hoặc liên kết giữa các nguyên tử) bị phá vỡ.

5. Thắc mắc trắc nghiệm

Câu 1: Dung dịch hay hóa học lỏng nào dưới đây không dẫn năng lượng điện được? 

A. NAOH vào nước

B. AgNO3 trong C2H5OH

C. CH3OCH3 trong benzen

D. KCl lạnh chảy

Câu 2: Dung dịch gồm nồng độ ion NO−3 lớn nhất 

A. Hỗn hợp Ba(NO3)2 0,1 M; α= 57%

B. Hỗn hợp Ca(NO3)2 0,2 M; α= 70%

C. Hỗn hợp KNO3 0,5M; α= 98%

D. Dung dịch HNO3 0, 45 M; α= 99%

Câu 3: Dung dịch X gồm: 0,09 mol Cl−, 0,04 mol Na+, a mol Fe3+ và b mol SO2−4. Lúc cô cạn X chiếm được 7,715 gam muối khan. Quý hiếm của a cùng b theo thứ tự là? 

A. 0,05 và 0,05

B. 0,03 và 0,02

C. 0,07 cùng 0,08

D. 0,018 cùng 0,027

Câu 4: Một hỗn hợp chứa những ion: Cu2+ ( 0,02 mol), K+ ( 0,03 mol), NO−3 (0,05 mol) cùng SO2−4 ( x mol). Giá trị của x là? 

A. 0,05

B. 0,07

C. 0,01

D. 0,045

Câu 5: Nếu trộn 150 ml hỗn hợp HCl 0,2M với 350 ml dung dịch HCl 0,4M thì dung dịch thu được tất cả nồng độ mol/l là bao nhiêu? Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

Xem thêm: Phân Tích Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên (12 Mẫu), Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên

A. 0,25 mol/l

B. 0,34 mol/l

C. 0,43 mol/l

D. 0,17 mol/l

Câu 6: Biết độ điện li của dung dịch axit CH3COOH 1,2M là 1,5%. Mật độ mol/l của của ion CH3COO− trong hỗn hợp trên là? 

A. 0,018 mol/l

B. 0,015 mol/l

C. 0,012 mol/l

D. 0,014 mol/l

Câu 7: Nếu trộn 150 ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 50ml dung dịch KCl 1M thì độ đậm đặc của ion Cl− trong dung dịch mới là?

A. 1,25M

B. 1M

C. 1,5M

D. 0,75M

Câu 8: Trộn 200 ml dung dịch đựng 12 gam MgSO4 với 300 ml dung dịch cất 34,2 gam Al2(SO4)3 thu được hỗn hợp X. độ đậm đặc ion SO2−4 trong X là?

A. 0,2 M

B. 0,8M

C. 0,6M

D. 0,4M

Câu 9: Dãy các chất đều là chất điện li táo tợn là? 

A. KOH, NaCl, H2CO3

B. Na2S, Mg(OH)2, HCl

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)2

D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2

Câu 10: Phương trình điện li nào sau đây viết đúng? 

A. H2SO4 ⇌ H+ + HSO−4

B. H2SO3 ⇌ 2H++ HCO−3

C. H2SO3 ⇌ 2H+ + SO2−3

D. Na2S ⇌ 2Na+ + S2−

Câu 11: Cần thêm bao nhiêu gam axit axetic vào 1 lit hỗn hợp CH3COOH 0,1M nhằm độ năng lượng điện li α giảm một nửa? mang sử thể tích dung dịch vẫn bằng 1 lit.

A. 1,8

B. 18

C. 6

D. 36

Câu 12: Cho 1 lít dung dịch axit yếu ớt HA gồm độ điện li α, hằng số cân bằng Ka và nồng độ ban sơ C0 mol/l. Cần pha loãng dung dịch từng nào lần nhằm độ năng lượng điện li α của axit tăng gấp đôi?