I. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LÀ GÌ?

1. Định nghĩa

Nguyên tố hóa học là tập hợp gần như nguyên tử thuộc loại, có cùng số proton trong phân tử nhân.Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học đều phải sở hữu tính hóa chất như nhau.

Như vậy, số p là số đặc trưng của một thành phần hóa học. Các nguyên tử và một nguyên tố hóa học đều phải có tính chất hóa học như nhau.

-->