Khối lượng nguyên tử mức độ vừa phải của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi gồm 94 nguyên tử (_5^10B) là
Bạn đang xem: Nguyên tử khối của bo

Ta có: (ar M = fracx_1.A_1 + x_2.A_2100 )

=> tỷ lệ số lượng của (_5^11B)

+) Tính tỉ lệ số nguyên tử (frac_5^11B_5^10B)

=> số nguyên tử (_5^11B) khi tất cả 94 nguyên tử


Ta có: (ar M = fracx_1.A_1 + x_2.A_2100 = fracx_1.10 + (100 - x_1).11100 = 10,812,, = > ,,x_1 = 18,8\% )

=> tỷ lệ số lượng của (_5^11B) là: 100% - 18,8% = 81,2%

=> tỉ lệ số nguyên tử (frac_5^11B_5^10B = frac81,218,8)

=> số nguyên tử (_5^11B) khi gồm 94 nguyên tử (_5^10B) là: (94.frac81,218,8 = 406) nguyên tử


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong những dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ thuộc 1 nguyên tố hóa học ?


Biết cân nặng của nguyên tử cacbon 12 cấp 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi cân nặng của nguyên tử hiđro bằng bao nhiêu u?


Cho biết trọng lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; khối lượng nguyên tử của Be là 9,012u. Cân nặng của Be là bao nhiêu gam?


Agon tách bóc ra từ không gian là tất cả hổn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở đk tiêu chuẩn.


Đồng có 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối vừa đủ của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị là


Khối lượng nguyên tử mức độ vừa phải của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi có 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị bao gồm số khối vừa đủ 40,08 đvC. Nhị đồng vị này còn có số nơtron hơn kém nhau là 2. Đồng vị tất cả số khối nhỏ chiếm 96%. Số khối từng đồng vị là


Hiđro tất cả nguyên tử khối là 1,008. Hỏi tất cả bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng nội địa chỉ bao gồm 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), cho M = 18, khối lượng riêng của nước là một trong g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B gồm 2 đồng vị 10B và 11B. Xác suất đồng vị 11B trong H3BO3 (biết MH = 1 cùng MO = 16) là


Một láo hợp có hai đồng vị bao gồm số khối mức độ vừa phải 31,1 và bao gồm tỉ lệ xác suất các đồng vị là 90% và 10%. Tổng số hạt trong nhị đồng vị là 93 và tổng số phân tử không có điện bằng 0,55 lần toàn bô hạt sở hữu điện. Số nơtron của đồng vị tất cả số khối to hơn là
Xem thêm: Tính Diện Tích Xung Quanh Hình Hộp Chữ Nhật, Công Thức Tính Diện Tích Hình Hộp Chữ Nhật

Nguyên tố X gồm 3 đồng vị là X1 chỉ chiếm 92,23%, X2 chỉ chiếm 4,67% cùng X3 chỉ chiếm 3,1%. Tổng thể khối của 3 đồng vị bởi 87. Số nơtron vào X2 nhiều hơn thế nữa X1 1 hạt. Nguyên tử khối vừa phải của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong từ nhiên, thành phần Clo gồm 2 đồng vị 35Cl và 37Cl có tỷ lệ số lượng tương xứng là 75% cùng 25%. Yếu tố Cu bao gồm 2 đồng vị trong những số đó 63Cu chiếm phần 73% số lượng. Biết Cu và Cl tạo nên hợp chất CuCl2 trong những số ấy Cu chỉ chiếm 47,228% khối lượng. Đồng vị còn lại của Cu là