Câu 331176: Người ta điều chế khí N2 từ làm phản ứng nhiệt phân muối bột amoni nitrit theo phương trình

 NH4NO2 (xrightarrowt^0) N2+ 2H2O. Biết lúc nhiệt phân 32 gam muối bột thu được 10 gam chất rắn. Hiệu suất của làm phản ứng này là:

A.

Bạn đang xem: Nhiệt phân muối amoni nitrit

66,67%

B. 75,00%

C. 68,75%

D. 80%


Gọi số mol NH4NO2 làm phản ứng là x mol

NH4NO2 → N2+ 2H2O

x x 2x mol

Khối lượng chất rắn giảm bao gồm là khối lượng của N2 và H2O.

Xem thêm: Top 20 C2H5Oh Và C2H6O Là Gì Khác Nhau? Chất Hữu Cơ A Có Công Thức Phân Tử Là C2H6O

Từ đó tính được công suất phản ứng theo công thức:

( o H = fracn_NH_4NO_2,phan,ungn_NH_4NO_2,ban,dau.100\% = ?)


Giải bỏ ra tiết:

Gọi số mol NH4NO2 bội phản ứng là x mol

NH4NO2 → N2 + 2H2O

x x 2x mol

Khối lượng hóa học rắn giảm chính là trọng lượng của N2 với H2O.

Ta có: mchất rắn sút = mN2+ mH2O = 28x + 2. 18x = 32-10= 22

→ x = 0,34375 mol

( o H = fracn_NH_4NO_2,phan,ungn_NH_4NO_2,ban,dau.100\% = fracx0,5.100\% = 68,75\% )

Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát