Chương 2 với nội dung kỹ năng về Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ cùng hàm lôgarit. Dựa vào cấu tạo SGK toán lớp 12, firmitebg.com đã tóm tắt lại hệ thống kim chỉ nan và hướng dẫn giải những bài tập một cách chi tiết, dễ dàng hiểu. Mong muốn rằng, đây vẫn là tài liệu bổ ích giúp những em học tập giỏi hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Tổng hợp kiến thức

I. Hàm số lũy thừa

Lũy thừa với số mũ hữu tỉ

Cho số thực a dương với số hữu tỉ $r=fracmn$, trong số đó $m in Z$, $n in N^*$. Lũy thừa của a cùng với số nón r là số $a^r$ khẳng định bởi:

$a^r=a^fracmn=sqrta^m$

Lũy quá với số nón vô tỉ

Ta gọi số lượng giới hạn của hàng số $a^r_n$ là lũy quá của a với số nón $alpha$.Ký hiệu: $a^alpha$
$a^alpha =lim_n o +infty a^r_n$ với $alpha =lim_n o +infty r_n$

Chú ý:  $1^alpha=1, (alpha in R)$

II. Hàm số mũ

Định lí 1

Hàm số $y=e^x$ có đạo hàm tại phần nhiều x .

Bạn đang xem: Ôn tập chương 2 toán 12

$(e^x)"=e^x$
Với hàm hợp, ta gồm công thức đạo hàm tương tự:
$(e^u)"=u"e^u$

Định lí 2

Hàm số $y=a^x$, $a>0,a eq 1$ bao gồm đạo hàm tại gần như x.
$(a^x)"=a^xln a$
Với hàm hợp, ta có:
$(a^u)"=a^uln a.u"$

III. Hàm số Lôgarit

Định lí 3

Hàm số $y=log_ax$ ($a>0,a eq 1$) tất cả đạo hàm tại những $x>0$
$(log_ax)"=frac1x ln a$
Đặc biệt: $(ln x)"=frac1x$Với hàm hợp, ta gồm công thức tương tự:
$(log_au)"=fracu"u ln a$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu 1: Trang 90 - sgk giải tích 12

Hãy nêu các tính chất của lũy vượt với số nón thực.


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 2:Trang 90 - sgk giải tích 12

Hãy nêu các đặc điểm của hàm lũy thừa.


=> Xem lí giải giải

Câu 3:Trang 90 - sgk giải tích 12

Hãy nêu các đặc thù của hàm số mũ cùng hàm số lôgarit.

Xem thêm: Ngày Sinh Của Jin - Ngày Sinh Của Các Thành Viên Bts


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 4:Trang 90 - sgk giải tích 12

Tìm tập xác minh của những hàm số:

a) $y=frac13^x-3$

b) $y=logfracx-12x-3$

c) $y=logsqrtx^2-x-12$

d) $y=sqrt25^x-5^x$


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 5:Trang 90 - sgk giải tích 12

Biết $4^4+ 4^-x = 23$.

Hãy tính: $2^x + 2^-x$


=> Xem gợi ý giải

Câu 6:Trang 90 - sgk giải tích 12

Cho $log_ab=3$,$log_ac=-2$ . Hãy tính $log_ax$ với:

a) $x=a^3b^2sqrtc$

b) $x=fraca^4sqrt<3>bc^3$


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 7:Trang 90 - sgk giải tích 12

Giải các phương trình sau:

a) $3^x+4 + 3.5^x+3 = 5^x+4 + 3^x+3$

b) $25^x– 6.5^x + 5 = 0$

c) $4.9^x + 12^x – 3.16^x = 0$

d) $log_7(x-1)log_7x = log_7x$

e) $log_3x+log_sqrt3x+log_frac13x=6$

g) $log_fracx+8x-1=log x$


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 8: Trang 90 - sgk giải tích 12

Giải các bất phương trình:

a) $2^2x-1+ 2x^2x-2 + 2^2x-3 geq 448$

b) $(0,4)^x – (2,5)^x+1 > 1,5$

 

c) $log_3left < log_frac12(x^2-1) ight >=> Xem chỉ dẫn giảiSoạn văn 12 tập 2
Soạn văn 12 tập 1 giản lược
Soạn văn 12 tập 2 giản lược
Giải tích lớp 12
Hình học lớp 12
Hoá học 12
Giải GDCD 12
Giải sgk sinh học 12
Lịch sử 12
Giải sgk thứ lí 12
Địa lí 12
Sgk tiếng Anh 12
Tiếng Anh 12 - sách mới

Trắc nghiệm toán 12
Trắc nghiệm đồ dùng lý 12


Trắc nghiệm ngữ văn 12
Trắc nghiệm địa lý 12
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12
Trắc nghiệm GDCD 12

Chuyên đề lớp 12


Chuyên đề Văn 12
Chuyên đề Toán 12
Chuyên đề Sinh 12

Đề ôn thi lớp 12

Đề thi Sinh 12


Đề ôn thi GDCD 12
Đề thi lịch sử hào hùng 12
Đề thi Địa lí 12
Văn chủng loại 12
Tập phiên bản đồ địa lí 12
CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG


CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC
*Liên hệ | tuyển chọn Dụng
Facebook| Youtube