PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP 3 (THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI) 1. Phân phối chương trình cho chiến lược 4 tiết/tuần. Số huyết thực dạy: 6 tiết/bài học x trăng tròn bài = 120 ngày tiết Số ngày tiết ôn tập: 2 tiết/bài x 4 bài bác ôn = 8 huyết Số ngày tiết kiểm tra: 2 tiết/bài x 4 bài xích kiểm tra = 8 huyết Số tiết dự trữ 4 huyết Tổng số huyết trong một năm học: 140 máu 1.1 học kì 1 tiết Đơn vị bài học kinh nghiệm Nội dung dạy dỗ học chú thích 1 làm quen với công tác và sách giáo khoa new 2 Unit 1 - Lesson 1 1. Look, listen & repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 3 4. Listen và tick. 5. Let’s write. 6. Let’s sing. 4 Unit 1 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point và say. 3. Let’s talk. 5 4. Listen and number. 6. Let’s write. 5. Read và complete. Đổi địa chỉ hai chuyển động 6 Unit 1 - Lesson 3 1. Listen & repeat. 2. Listen & write. 3. Let’s chant. 7 4. Read and match. 5. Read and write. 6. Project 8 Unit 2 - Lesson 1 1. Look, listen & repeat. 2. Point & say. 3. Let’s talk. 9 4. Listen và tick. 5. Look and write. 6. Let’s sing. 10 Unit 2 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point và say. 3. Let’s talk. 11 4. Listen and number. 5. Read and match. 6. Let’s write. 12 Unit 2 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen và write. 3. Let’s chant. 13 4. Read và match. 5. Read và complete. 6. Project 14 Unit 3 - Lesson 1 1. Look, listen & repeat. 2. Point và say. 3. Let’s talk. 15 4. Listen và tick. 5. Look và write. 6. Let’s sing. 16 Unit 3 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point & say. 3. Let’s talk. 17 4. Listen & number. 5. Look, read and answer. 6. Let’s play. 18 Unit 3 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen và write. 3. Let’s chant. 19 4. Read and complete. 5. Look, read and write. 6. Project đôi mươi Unit 4 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 21 4. Listen và tick. 5. Read and write. 6. Let’s write. 22 Unit 4 - Lesson 2 1. Look, listen & repeat. 2. Point và say. 3. Let’s talk. 23 4. Listen và write. 5. Read and tick. 6. Let’s sing. 24 Unit 4 - Lesson 3 1. Listen và repeat. 2. Listen và write. 3. Let’s chant. 25 4. Read and match. 5. Read và write. 6. Project 2 26 Unit 5 - Lesson 1 1. Look, listen & repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 27 4. Listen và tick. 5. Read và write. 6. Let’s sing. 28 Unit 5 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point và say. 3. Let’s talk. 29 4. Listen & number. 6. Read and complete. 5. Write about you và your friends. 30 Unit 5 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 31 4. Read và match. 5. Circle the correct words. 6. Project 32 review 1 1. Listen & tick. 2. Listen và number. 3. Read và complete. 4. Read and match. 5. Look and say. Rất có thể chọn 1. Listen and tick. Hoặc 2. Listen & number. Còn nếu không đủ thời gian. 33 Short story 1. Read and listen khổng lồ the story. 2. Complete the conversation. 3. Work in pairs. Have a similar conversation with a partner. 4. Match the questions with the answers. 34-35 thử nghiệm 1 (Kiểm tra thân học kì 1) 36 Unit 6 - Lesson 1 1. Look, listen và repeat. 2. Point, say & do the actions. 3. Let’s talk. 37 4. Listen và tick. 5. Look and write. 6. Let’s play. 38 Unit 6 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 39 4. Listen và number. 6. Read và match. 5. Let’s write. 40 Unit 6 - Lesson 3 1. Listen và repeat. 2. Listen và write. 3. Let’s sing. 3 41 4. Read và match. 5. Look, read và write. 6. Project 42 Unit 7 - Lesson 1 1. Look, listen và repeat. 2. Point và say. 3. Let’s talk. 43 4. Listen and tick. 5. Look, read and write. 6. Let’s sing. 44 Unit 7 - Lesson 2 1. Look, listen và repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 45 4. Listen & number. 5. Read và circle. 6. Write about your school. 46 Unit 7 - Lesson 3 1. Listen & repeat. 2. Listen & write. 3. Let’s chant. 47 4. Read & match. 5. Read và complete. 6. Project 48 Unit 8 - Lesson 1 1. Look, listen và repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 49 4. Listen và tick. 5. Look, read and write. 6. Let’s play. 50 Unit 8 - Lesson 2 1. Look, listen & repeat. 2. Point và say. 3. Let’s talk. 51 4. Listen and number. 5. Read and write. 6. Let’s write. 52 Unit 8 - Lesson 3 1. Listen & repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 53 4. Read & match. 5. Read and write. 6. Project 54 Unit 9 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point và say. 3. Let’s talk. 55 4. Listen và tick. 5. Look, read and write. 6. Let’s write. 56 Unit 9 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 4 2. Point và say. 3. Let’s talk. 57 4. Listen and number. 5. Read & match. 6. Let’s sing. 58 Unit 9 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen & write. 3. Let’s chant. 59 4. Read và match. 5. Read and complete. 6. Project 60 Unit 10 - Lesson 1 1. Look, listen & repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 61 4. Listen và tick. 5. Read & write. 6. Write about you. 62 Unit 10 - Lesson 2 1. Look, listen & repeat. 2. Point và say. 3. Let’s talk. 63 4. Listen and number. 6. Read and write. 5. Let’s sing. 64 Unit 10 - Lesson 3 1. Listen và repeat. 2. Listen và write. 3. Let’s chant. 65 4. Read and match. 5. Write about you. 6. Project 66 đánh giá 2 1. Listen và tick. 2. Listen & number. 3. Read và complete. 4. Read and match. 5. Look và say. Có thể chọn 1. Listen & tick. Hoặc 2. Listen và number. Còn nếu như không đủ thời gian. 67 Short story 1. Fill the gaps. Then listen & check. 2. Ask và answer the questions. 3. Number the sentences. Then act out in pairs. 4. Put the words in the correct order. 68-69 thử nghiệm 2 (Kiểm tra cuối học tập kì 1) 70 Tổng kết học kì 1 5 1.2 học kì 2 tiết Đơn vị bài học Nội dung dạy dỗ học chú giải 71 Unit 11 - Lesson 1 1. Look, listen & repeat. 2. Point và say. 3. Let’s talk. 72 4. Listen & tick. 5. Read và complete. 6. Let’s sing. 73 Unit 11 - Lesson 2 1. Look, listen và repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 74 4. Listen & number. 6. Read và complete. 5. Write about your family. Đổi địa điểm hai vận động 75 Unit 11 - Lesson 3 1. Listen & repeat. 2. Listen & write. 3. Let’s chant. 76 4. Read và match. 5. Look, read & write. 6. Project 77 Unit 12 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point & say. 3. Let’s talk. 78 4. Listen and tick. 5. Look và write. 6. Let’s sing. 79 Unit 12 - Lesson 2 1. Look, listen và repeat. 2. Point & say. 3. Let’s talk. 80 4. Listen và number. 5. Read and complete. 6. Write about your house. 81 Unit 12 - Lesson 3 1. Listen và repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 82 4. Read & write. 5. Read again and write the answers. 6. Project 83 Unit 13 - Lesson 1 1. Look, listen và repeat. 2. Point và say. 3. Let’s talk. 84 4. Listen và tick. 5. Read và complete. 6. Let’s sing. 6 85 Unit 13 - Lesson 2 1. Look, listen & repeat. 2. Point và say. 3. Let’s talk. 86 4. Listen và number. 5. Read và complete. 6. Write about your bedroom. 87 Unit 13 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen & write. 3. Let’s chant. 88 4. Read và tick. 5. Read & write. 6. Project 89 Unit 14 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 90 4. Listen & tick. 5. Look, read và write. 6. Let’s write. 91 Unit 14 - Lesson 2 1. Look, listen và repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 92 4. Listen and number. 5. Read & write. 6. Let’s play. 93 Unit 14 - Lesson 3 1. Listen và repeat. 2. Listen và write. 3. Let’s chant. 94 4. Read và circle. 5. Read and write. 6. Project 95 Unit 15 - Lesson 1 1. Look, listen & repeat. 2. Point & say. 3. Let’s talk. 96 4. Listen and number. 6. Read and write. 5. Let’s write. 97 Unit 15 - Lesson 2 1. Look, listen & repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 98 4. Listen và tick. 6. Read & write. 5. Let’s sing. 99 Unit 15 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen và write. 3. Let’s chant. 100 4. Read và complete. 7 5. Write about you. 6. Project 101 review 3 1. Listen & tick. 2. Listen & number. 3. Read and complete. 4. Read and match. 5. Look và say. Có thể chọn 1. Listen và tick. Hoặc 2. Listen and number. Nếu như không đủ thời gian. 102 Short story 1. Read the story. Then put the lines in the correct bubbles. 2. Correct the answers. 3. Unscramble these words from the conversation. 4. Complete the conversation between Miu và Mimi. 103-104 test 3 (Kiểm tra thân học kì 2) 105 Unit 16 - Lesson 1 1. Look, listen & repeat. 2. Point và say. 3. Let’s talk. 106 4. Listen và tick. 5. Look và write. 6. Let’s write. 107 Unit 16 - Lesson 2 1. Look, listen & repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 108 4. Listen and number. 6. Read and write. 5. Let’s sing. 109 Unit 16 - Lesson 3 1. Listen & repeat. 2. Listen và write. 3. Let’s chant. 110 4. Read & match. 5. Read và write. 6. Project 111 Unit 17 - Lesson 1 1. Look, listen & repeat. 2. Point và say. 3. Let’s talk. 112 4. Listen và tick. 5. Read and write. 6. Let’s write. 113 Unit 17 - Lesson 2 1. Look, listen & repeat. 2. Point & say. 3. Let’s talk. 114 4. Listen and number. 5. Read & complete. 6. Let’s write. 115 Unit 17 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 8 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 116 4. Read and match. 5. Read và complete. 6. Project 117 Unit 18 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 118 4. Listen & tick. 5. Read and write. 6. Let’s write. 119 Unit 18 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point & say. 3. Let’s talk. 120 4. Listen and number. 5. Read and match. 6. Let’s sing. 121 Unit 18 - Lesson 3 1. Listen & repeat. 2. Listen và write. 3. Let’s chant. 122 4. Read and complete. 5. Let’s write. 6. Project 123 Unit 19 - Lesson 1 1. Look, listen và repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 124 4. Listen and tick. 5. Read & write. 6. Let’s write. 125 Unit 19 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point & say. 3. Let’s talk. 126 4. Listen and number. 5. Look, read & write. 6. Let’s sing. 127 Unit 19 - Lesson 3 1. Listen & repeat. 2. Listen và write. 3. Let’s chant. 128 4. Read & match. 5. Read và complete. 6. Project 129 Unit đôi mươi - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point và say. 3. Let’s talk. 130 4. Listen và tick. 5. Look and write. 9 6. Let’s write. 131 Unit đôi mươi - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point và say. 3. Let’s talk. 132 4. Listen và number. 6. Read & complete. 5. Let’s play. 133 Unit trăng tròn - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 134 4. Read and write. 5. Let’s write. 6. Project 135 reviews 4 1. Listen and tick. 2. Listen and number. 3. Read & complete. 4. Read và match. 5. Look and say. Có thể chọn 1. Listen & tick. Hoặc 2. Listen và number. Còn nếu như không đủ thời gian. 136 Short story 1. Read & listen to the story. 2. Put the words in the correct order. 3. Match the rhyming words 4. Read and write. 137-138 demo 4 (Kiểm tra cuối học kì 2) 139-140 Tổng kết năm học 10 <...>... Say 3 Let’s talk Unit 8 - Lesson 2 1 Look, listen & repeat 2 Point và say 3 Let’s talk Unit 8 - Lesson 3 1 Listen và repeat 2 Listen và write 3 Let’s chant Unit 9 - Lesson 1 1 Look, listen and repeat 2 Point & say 3 Let’s talk 12 gồm thể lựa chọn một Listen and tick hoặc 2 Listen & number còn nếu không đủ thời hạn 28 29 30 31 32 33 34 35 Unit 9 - Lesson 2 1 Look, listen and repeat 2 Point & say 3 Let’s... Conversation 3 Work in pairs Have a 17 Hoặc 4 Listen và number (L2) Hoặc 4 Listen and number (L2) Hoặc 4 Listen & number (L2) bao gồm thể lựa chọn 1 Listen and tick hoặc 2 Listen & number còn nếu như không đủ thời gian 25-26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 similar conversation 4 Match the questions with the answers kiểm tra 1 (Kiểm tra giữ lại học kì 1) Unit 6 - Lesson 1 1 Look, listen and repeat 2 Point và say 3 Let’s... & say 3 Let’s talk 1 Listen and repeat 2 Listen and write 3 Let’s chant 1 Look, listen & repeat 2 Point và say 13 chú giải 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 3 Let’s talk Unit 13 - Lesson 2 1 Look, listen và repeat 2 Point & say 3 Let’s talk Unit 13 - Lesson 3 1 Listen & repeat 2 Listen & write 3 Let’s chant Unit 14 - Lesson 1 1 Look, listen & repeat 2 Point và say 3 Let’s talk... Say 3 Let’s talk Unit 2 - Lesson 3 1 Listen and repeat 2 Listen and write 3 Let’s chant 4 Listen & tick (L1) 5 Read and match (L2) 5 Read and complete (L3) Unit 3 - Lesson 1 1 Look, listen & repeat 2 Point và say 3 Let’s talk Unit 3 - Lesson 2 1 Look, listen and repeat 2 Point and say 3 Let’s talk 16 chú thích Hoặc 4 Listen and number (L2) Hoặc 4 Listen và number (L2) 12 Unit 3 - Lesson 3 13 14... Máu 36 Đơn vị bài học kinh nghiệm Unit 11 - Lesson 1 37 Unit 11 - Lesson 2 38 Unit 11 - Lesson 3 39 Unit 12 - Lesson 1 40 Unit 12 - Lesson 2 41 Unit 12 - Lesson 3 42 Unit 13 - Lesson 1 nội dung dạy học 1 Look, listen & repeat 2 Point và say 3 Let’s talk 1 Look, listen và repeat 2 Point và say 3 Let’s talk 1 Listen and repeat 2 Listen & write 3 Let’s chant 1 Look, listen & repeat 2 Point and say 3 Let’s... Lesson 2 6 Unit 2 - Lesson 3 7 Unit 3 - Lesson 1 8 Unit 3 - Lesson 2 9 Unit 3 - Lesson 3 10 Unit 4 - Lesson 1 11 Unit 4 - Lesson 2 12 Unit 4 - Lesson 3 ngôn từ dạy học tập 1 Look, listen and repeat 2 Point and say 3 Let’s talk 1 Look, listen and repeat 2 Point and say 3 Let’s talk 1 Listen & repeat 2 Listen & write 3 Let’s chant 1 Look, listen & repeat 2 Point and say 3 Let’s talk 1 Look, listen... Gian 1.2 học tập kì 2 ngày tiết 53 Đơn vị bài học kinh nghiệm Unit 11 - Lesson 1 câu chữ dạy học tập 1 Look, listen and repeat 2 Point và say 19 chú thích 54 Unit 11 - Lesson 2 55 Unit 11 - Lesson 3 56 57 Unit 12 - Lesson 1 58 Unit 12 - Lesson 2 59 Unit 12 - Lesson 3 60 61 Unit 13 - Lesson 1 62 Unit 13 - Lesson 2 63 Unit 13 - Lesson 3 64 65 Unit 14 - Lesson 1 66 Unit 14 - Lesson 2 67 Unit 14 - Lesson 3 3 Let’s talk 1 Look, listen... And repeat 2 Point and say 3 Let’s talk Unit 14 - Lesson 3 1 Listen và repeat 2 Listen và write 3 Let’s chant Unit 15 - Lesson 1 1 Look, listen và repeat 2 Point & say 3 Let’s talk Unit 15 - Lesson 2 1 Look, listen and repeat 2 Point & say 3 Let’s talk Unit 15 - Lesson 3 1 Listen & repeat 2 Listen & write 3 Let’s chant reviews 3 1 Listen & tick 2 Listen & number 3 Read and complete 4 Read... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50-51 52 3 Let’s talk Unit 9 - Lesson 3 1 Listen và repeat 2 Listen and write 3 Let’s chant 4 Listen & tick (L1) 5 Read & match (L2) 5 Read và complete (L3) Unit 10 - Lesson 1 1 Look, listen and repeat 2 Point & say 3 Let’s talk Unit 10 - Lesson 2 1 Look, listen và repeat 2 Point and say 3 Let’s talk Unit 10 - Lesson 3 1 Listen and repeat 2 Listen and write 3 Let’s... (L3) 1 Look, listen & repeat 2 Point & say 3 Let’s talk 1 Look, listen & repeat 2 Point and say 3 Let’s talk 1 Listen và repeat 2 Listen & write 3 Let’s chant 4 Listen và tick (L1) 5 Read and complete (L2) 6 Write about you & your friends (L2) 4 Read and match (U1, L3) 4 Read & match (U2, L3) 4 Read and match (U4, L3) 4 Read và match (U5, L3) 1 Listen và tick 2 Listen và number 3 Read . PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP 3 (THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI) 1. Bày bán chương trình cho chiến lược 4 tiết/tuần. Số tiết. Say. 3. Let’s talk. 31 Unit 10 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point và say. 3. Let’s talk. 32 Unit 10 - Lesson 3 1. Listen & repeat. 2. Listen và write. 3. Let’s chant. 33 Review. Play. 133 Unit đôi mươi - Lesson 3 1. Listen và repeat. 2. Listen & write. 3. Let’s chant. 134 4. Read và write. 5. Let’s write. 6. Project 135 review 4 1. Listen & tick. 2. Listen & number.


Bạn đang xem: Phân phối chương trình tiếng anh lớp 3


Xem thêm: Bài Toán Liên Quan Đến Rút Về Đơn Vị Lớp 3 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

3.