1. Muối axit là gì?

Muối axit là muối nhưng mà hidro vào gốc axit vẫn còn khả năng phân li ra H+. Hóa trị của gốc axit bằng số nguyên tử H đã được cụ thế. Chẳng hạn như: NaHCO3, NaHSO4, Na2HPO4,…

Nếu anion gốc axit còn hidro có tính axit thì gốc này tiếp tục phân li yếu ra ion H+. Ví dụ:

NaHCO­3=> Na++ HCO3–

HCO3–=> H++ CO32-

Muối là một hợp chất hóa học gồm một tổ hợp ion của các cation với anion. Vào đó, cation là ion với điện tích dương, anion là ion mang điện tích âm.

Bạn đang xem: Phản ứng của muối axit

Công thức hóa học của muối axit gồm 2 phần: Kim loại cùng gốc axit.

Ví dụ: Muối Ba(HCO3­)­2gồm kim loại cha và 2 gốc axit –HCO3.

Đọc tên muối axit

Tên muối = thương hiệu kim loại (kèm theo hóa trị với kim loại nhiều hóa trị) + gốc axit

Muối axit luôn luôn có môi trường axit

Na+ trung tính ; HCO3− lưỡng tính →NaHCO3 lưỡng tính

Muối axit nào kết tủa

Hầu hết những muối axit đều tan

Muối axit bao gồm ph là bao nhiêu

– Muối HSO4- có môi trường axit ( pH4…

– Muối HCO3-, HSO3-, HS- với cation bazơ mạnh bao gồm môi trường bazơ VD: NaHCO3,…

*
Tính chất hóa học của muối axit" width="595">

2. Tính chất hóa học của muối axit


Tính chất hóa học của muối axit là gần như bao gồm đầy đủ tính chất của muối và axit. Muối axit vừa tác dụng được với axit mạnh hơn nó, vừa tác dụng với bazo tạo muối th-nc và tác dụng với muối.

Ngoài ra, còn có một số muối axit đặc biệt như muối photphat, nó tác dụng với axit photphoric và tạo muối photphat mới. Muối bao gồm tính axit sẽ làm cho quỳ tím hóa đỏ. Sau đây là phản ứng thể hiện tính chất của một axit:

a. Phản ứng trung hòa:

Thể hiện tính chất của một axit, muối axit tham gia phản ứng trung hòa với bazo tạo thành muối với nước.

NaHCO3+ NaOH → Na2CO3+ H2O

Chú ý: Khi muối axit bỏ vô môi trường kiềm, lập tức nó bị trung hòa, vị đó tạo thành muối th-nc ứng với axit ban đầu.

b. Phản ứng với muối:

Thể hiện tính chất của một muối, muối axit phản ứng với muối tạo ra muối mới (muối của axit mạnh) với axit mới, sản phẩm phải gồm một chất ít tan, ko bền, một chất bay hơi hoặc tạo thành một chất axit mới cơ mà gốc axit ít phân li (axit yếu).

NaHSO4+ Na2CO3 → Na2SO4+ NaHCO3

NaHCO3có gốc axit HCO3phân li yếu trong dung dịch, nếu Na2CO3dư.NaHSO4hết, Na2CO3vẫn dư chỉ có 1 nguyên tử kim loại trong muối của axit yếu ban đầu Na2CO3bị ráng thế.

c. Phản ứng giữa 2 muối axit:

2 muối axit phản ứng với nhau, 1 chất sẽ đóng phương châm axit, 1 chất đóng vai trò muối, lúc đó muối axit của axit mạnh đóng phương châm axit.

NaHSO4+ NaHCO­3 → Na2SO4+ H2O + CO2

NaHSO4đóng phương châm là axit, còn NaHCO­3là muối của axit yếu. Vị đó, sản phẩm là muối của axit mạnh cùng axit yếu cacbonic (không bền, bị phân hủy thành CO2).

d. Muối axit + axit:

Muối axit + chủ yếu axit tương ứng bao gồm thể mang lại sản phẩm là muối axit với nhiều H axit trong phân tử hơn.

Na2HPO4+ H3PO4 → 2NaH2PO4

Muối axit của axit yếu phản ứng với axit mạnh hơn mang lại muối mới với axit mới yếu hơn, đương nhiên chất kết tủa, ít phân li, hay cất cánh hơi. Từ bây giờ muối axit đóng mục đích là một muối.

e. Phản ứng nhiệt phân muối axit:

Đun rét dung dịch muối bicacbonat tất cả thể sinh ra muối cacbonat trung hòa:

Ca(HCO3)2→ CaCO3+ CO2+ H2O

3.Các muối axit thường gặp

Muối hidro sunfat:

Phân li hoàn toàn trong nước tạo H+ với SO42-và cation kim loại, có tính chất gần giống với H2SO4loãng.

Muối hidro cacbonat:

Phân li ra HCO3–(ion này lưỡng tính), dễ bị nhiệt phân tạo muối trung hòa.

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Hcd, Một Số Nét Chính Về

Muối Photphat:

Gồm bao gồm 3 loại là PO43-, HPO42-, H2PO4–, những muối này có tính chất tương tự nhau.