I. NƯỚC LÀ CHẤT ĐIỆN LI RẤT YẾU

1. Sự năng lượng điện li của nước

Nước năng lượng điện li rất yếu: H2O⇌ H+ + OH-

Do nước điện li khôn cùng yếu đề xuất nước cũng dẫn năng lượng điện nhưng cực kỳ yếu. Thực nghiệm đã xác định rằng, ở ánh nắng mặt trời thường cứ 555 triệu phân tử H2O thì chỉ có 1 phân tử phân li ra ion.

-->