Làm nạm nào để bạn có thể kết nối các ý tưởng, thể hiện những mối quan hệ giữa các phần cùng với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tư duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ bốn duy cân xứng với bạn

Những mẹo này là điểm bước đầu để tạo ra một sơ đồ tư duy.

Cuối cùng, các lựa chọn thi công mà các bạn chọn nên dựa vào vào thông tin bạn muốn hình dung và mục tiêu của sơ đồ tư duy của bạn.

Điều đặc biệt quan trọng nhất là, hãy nghĩ về về khán giả của bạn khi tạo nên sơ đồ tứ duy:

Họ cần thông tin gì để hiểu sơ đồ bốn duy của bạn?Nó buộc phải phải chi tiết đến nút nào?Bạn có thể làm gì nhằm sơ đồ tứ duy của người tiêu dùng hấp dẫn hơn?