Lũy thừa một phép toán hai ngôi của toán học triển khai trên nhị số a với b, tác dụng của phép toán lũy thừa là tích số của phép nhân có b quá số a nhân cùng với nhau. Lũy thừa ký hiệu là
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
a^m}}">định nghĩa này rất có thể mở rộng cho các số thực âm mỗi khi căn thức là bao gồm nghĩa.