Sau khi thi đậu tú tài (tốt nghiệp phổ thông), học viên không được ghi danh thoải mái để học đh ở bất cứ đại học nào trong nước, của cả công hay tư, mà phải qua một kỳ thi tuyển chọn vào đại học. Để thi tuyển vào những ngành khoa học tự nhiên, thì học sinh phải thi bố môn là toán, lý, hóa hoặc toán, sinh, hóa. Hội thi tuyển này hơi gay go, tạo thành căng thẳng, áp lực lớn so với người học, cũng như phụ huynh, vì tỉ lệ và để được vào học ở ĐH chỉ tầm 20-30% số học sinh đã đậu tú tài. Hy vọng làm bài xích được môn hóa học (cũng như các môn khác), học sinh phải thế vững các kiến thức mà mình đã học ở rộng rãi (môn chất hóa học được dạy dỗ từ lớp 8 đến lớp 12). Tôi sẽ soạn và hệ thống hóa những kiến thức chất hóa học này nhằm mục đích giúp cho mục tiêu ôn tập cho các em. Vì giao hàng cho những em học viên phổ thông, đề xuất từ ngữ mà tôi sử dụng cũng phải y như sách giáo khoa sống VN.

Chương trình Hóa học

Chuần bị thi vô Đại học: Số oxi hóa khử bội nghịch ứng oxi hóa khử cố điện hóa chuẩn Các phương thức cân bằng phản ứng thoái hóa khử Quy hiện tượng chung về việc hòa tung trong nước các muối cùng hydroxyd 1 Quy luật chung về sự việc hòa chảy trong nước các muối và hydroxyd 2 các phản ứng vô sinh thường chạm chán khác những phản ứng lão hóa khử thường chạm mặt khác

========A- vấn đề 1 hóa vô cơI. Số thoái hóa (Số OXID HÓA)

Số oxi hóa là 1 trong đại lượng qui ước. Tính được số oxi hóa góp ta dấn diện nhanh chất oxi hóa, chất khử, viết được những phản ứng thoái hóa khử và cân bằng được những phản ứng lão hóa khử

I.1. Định nghĩa

Số lão hóa của một nguyên tố là một đại lượng cho thấy thêm khả năng mang lại hoặc nhấn điện tử của nguyên tử nguyên tố đó trong một phân tử. Nó bởi điện tích lộ diện trên nguyên tử nguyên tố kia với mang thiết tất cả phân tử các hợp chất hồ hết gồm các ion - một - nguyên - tử chế tác nên. Fan ta qui ước, một liên kết cộng hóa trị phân rất (có cực) coi như một liên kết ion, với những đôi điện tử góp thông thường bị kéo hẳn về phía yếu tắc nào gồm có độ âm điện mập hơn.Như vậy, số oxi hóa bởi điện tích thật nếu như đó là một trong những liên kết ion, bởi điện tích qui mong (biểu kiến) giả dụ đó là một trong những liên kết cùng hóa trị phân cực.Thí dụ:

NaCl Na+ Cl-( ion thiệt sự) Þ xNa = +1 ; xCl = -1 (x: số oxi hóa)

CaO Ca2+ O2- (ion thiệt sự) Þ xCa = +2 ; xO = -2

HCl (khí)

*
(ion biểu kiến) Þ xH = +1 ; xCl = -1

H2O

*
(ion biểu kiến) Þ xH = +1 ; xO = -2

NH3 (Amoniac)

*

(ion biểu kiến) Þ xH = +1 ; xN = -3

(ion qui ước)

CH4 (Metan)

*

(ion biểu kiến) Þ xH = +1 ; xC = -4

(ion qui ước)

I.2. Các qui cầu (qui tắc) nhằm tính số oxi hóa I.2.1. Trong solo chất

Số oxi hóa của những nguyên tử trong đối chọi chất bằng không (0).

Thí dụ:

Na

H2

N2 (Nitơ, Nitrogen)

O2 (oxi, oxygen)

O3 (ozon)

(oxi nguyên tử)

(hiđro nguyên tử, hydrogen nguyên tử)

He

Cl2

FexNa = 0

xH = 0

xN = 0

xO = 0

xO = 0

xO = 0

xH = 0

xHe = 0

xCl = 0

xFe = 0

I.2.2. Trong hòa hợp chất

Tổng đại số số oxi hóa của những nguyên tử trong hòa hợp chất bằng không (0).Thí dụ:

H2SO4

KMnO4

K2Cr2O7

C12H22O11

HNO3

2xH + xS + 4xO = 0xK + xMn + 4xO = 0

2xK + 2xCr +7xO = 0

12xC + 22xH + 11xO = 0

xH + xN + 3xO = 0

_ kim loại kiềm

< Liti (Litium, Li), Natri (Natrium, Na), Kali (Kalium, K), Rubiđi (Rubidium, Rb), Xezi (Cesium, Cs), Franxi (Francium, Fr) > trong thích hợp chất luôn luôn gồm số oxi hóa bởi +1.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của h

Thí dụ:

NaCl

KOH

Li2O

CH3COONa

K2SO4

Na

K

Li

xNa = +1xK = +1

xLi = +1

xNa = +1

xK = +1

xNa = 0

xK = 0

xLi = 0

- sắt kẽm kim loại kiềm thổ Canxi (Calcium, Ca), Stronti (Strontium, Sr), Bari (Barium, Ba), Rađi (Radium, Ra) > cũng tương tự Berili (Berilium, Be), Magie (Magnesium, Mg) trong hòa hợp chất luôn luôn luôn tất cả số oxi hóa bằng +2.Thí dụ:

CaO

BaSO4

Mg(NO3)2

Ba(OH)2

Ca(HCOO)2

Mg

Ca

Ba

xCa = +2xBa = +2

xMg = +2

xBa = +2

xCa = +2

xMg = 0

xCa = 0

xBa = 0

- Hiđro
(Hidrogen, H)

trong phù hợp chất phần đông có số oxi hóa bởi +1. Nhưng mà H trong những hiđrua (hidrur) sắt kẽm kim loại có số oxi hóa bằng -1.Thí dụ:

HNO3

H2SO4

C2H5OH

C6H12O6

H2O2

NaH (Natri hiđrua, Hidrur natrium)

CaH2 (Canxi hidrua, Hidrur calcium)

H2

xH = +1xH = +1

xH = +1

xH = +1

xH = +1

xH = -1

xH = -1

xH = 0

xH = 0

- Oxi (Oxigen, O)

trong vừa lòng chất hầu hết có số oxi hóa bởi -2. Nhưng mà O trong số peoxit (peroxid, -O-O-) có số oxi hóa bởi -1. O vào hợp chất với Flo (Fluor, OF2) có số oxi hóa bằng +2.Thí dụ:

HNO3

KMnO4

H2SO4

C6H5NO2

K2Cr2O7

H2O

H2O2 (H-O-O-H, Hiđro peoxit, Peroxid hidrogen)

Na2O2 (Na-O-O-Na, Natri peoxit, Peroxid natrium)

CaO2(Canxi peoxit, Peroxid calcium)

OF2 (F-O-F, oxi florua, Fluorur oxigen)

O2 (Oxi)

O3 (ozon)

(Oxi nguyên tử)

xO = -2

xO = -2

xO = -2

xO = -2

xO = -2

xO = -2

xO = - 1

xO = -1

xO = -1

xO = +2

xO = 0

xO = 0

xO = 0

I.2.3. Vào ion

Tổng đại số số oxi hóa của những nguyên tử vào ion bởi điện tích của ion.Thí dụ:

Na+

O2 -

NH4+

Fe3+

MnO4-

MnO42-

SO32-

Ag+

Cr2O72-

Cu2+

xNa = +1xO = -2

xN + 4xH = +1

xFe = +3

xMn + 4xO = -1

xMn + 4xO = -2

xS + 3xO = -2

xAg = +1

2xCr + 7xO = -2

xCu = +2

bài xích tập 1

Tính số oxi hóa của các nguyên tố bao gồm gạch dưới trong các chất sau:

KMnO4, K2MnO4,MnO2, Mn2+, MnO4-, MnO42-,Mn, MnSO4, MnCl2, HNO3, HNO2, NO3-,NO2, NO2-,N2, NH4+,NH4NO3, N2O,NO, N2O3, N2O5, KNO3, N2O4, (NH4)2SO4,CuO, Cu, Cu2O, Cu2+,CuSO4, CuCl, CuCl2,Cu(OH)2, FeO, Fe2O3,Fe3O4, Fe, Fe(OH)2,Fe(OH)3, FeS2,FeCO3, Fe3+, FeSO4, Fe2(SO4)3,Fe(NO3)3, CaC2, Al4C3, C, CO,CO2.

Bài tập 1'

Tính số oxi hóa của những nguyên tố gồm gạch dưới trong những phân tử cùng ion sau đây:

K2Cr2O7,Cr, Cr3+, K2CrO4,Cr2O72-, Cr2(SO4)3, Cr2O3, CrO42-,CrCl3, CrO2-,CrO, Cr2O3, CrO3, Cr(OH)3, Na2Cr2O7,CrBr3, NaCrO2, H2SO4, H2SO3, FeSO4,SO3, SO32-, Na2S2O3, Na2S4O6,S, S8, SO42-,SO2, H2S, SF6, FeS2, FeS, K2S, KHS, H3PO4, P4,P, P2O5, P2O3,PH3, PO43-,AlO2-, KAlO2, HCl, Cl2, Cl-, KClO3, NaClO, ClO-.

Ghi chúG1.

Hầu hết những nguyên tố chất hóa học trong bảng hệ thống tuần hoàn là kim loại, chỉ có một số ít là phi kim (không kim loại).

Sau đấy là 11 phi kim thườnggặp:

H
CNOF
SiPSCl
Br
I

Dạng solo chất của 11 phi kim bên trên là:

F2, Cl2, Br2, I2, O2, S, N2, P, C, Si, H2.

G2.

Kim loại không tồn tại số thoái hóa âm. Sắt kẽm kim loại có số oxi hóa bằng 0 trong 1-1 chất, bao gồm số thoái hóa dương trong những hợp chất (Bởi vì sắt kẽm kim loại chỉ đến điện tử, thể hiện tính khử, chứ không nhận điện tử). Thành phần nào bao gồm số thoái hóa âm (trong thích hợp chất) thì đó là nguyên tố phi kim.

G3. Độ âm điện

Độ âm điện của một nguyên tố là 1 đại lượng cho thấy khả năng thu hút các điện tử góp thông thường trong một links cộng hóa trị của nguyên tử yếu tắc đó. Độ âm năng lượng điện càng phệ thì sự thu hút những điện tử góp bình thường càng nhiều. Flo (F, Fluor) gồm độ âm điện mập nhất, bằng 4, các kim các loại kiềm có độ âm điện bé dại nhất, nhỏ dại hơn 1.Sau đây là trị số độ âm điện của một số trong những nguyên tố hay gặp:

Nguyên tốCHONClBrFSCaNaK
Độ âm điện2,52,13,53,02,82,74,02,41,041,00,9

G4.

Liên kết thân hai nguyên tử của và một nguyên tố thì kế bên số oxi hóa. Nói biện pháp khác, số thoái hóa của links này bằng 0. (Vì độ âm năng lượng điện hai nguyên tử của và một nguyên tố bằng nhau, nên các điện tử góp chung được cung cấp đều giữa hai nguyên tử, link cộng hóa trị ko cực, không lộ diện điện tích, yêu cầu số oxi hóa bởi không).

H-HCl-Cl O=O NºN H3C-CH3H2C=CH2HCºCHH2N-NH2
xH = 0

xCl = 0

xO = 0xN = 03xH + xC = 02xH + xC = 0xH + xC = 02xH + xN = 0

G5.

Cacbon (Carbon, C) trong hợp chất hữu cơ chỉ bao gồm hóa trị 4 duy nhất, nhưng mà C có thể có các số oxi hóa: -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4. Để tính số thoái hóa của từng nguyên tử C vào phân tử một hóa học hữu cơ thì ta bắt buộc viết công thức kết cấu (CTCT) của hóa học đó ra, với số lão hóa của mỗi nguyên tử C bởi tổng số số oxi hóa của những liên kết quanh nguyên tử C này, trong số đó số lão hóa của links giữa C với C thì bên cạnh (bằng 0). Số thoái hóa trung bình của C bằng trung bình cùng số oxi hóa của những nguyên tử C xuất hiện trong phân tử. Số lão hóa trung bình hoàn toàn có thể không nguyên. Rất có thể tính số oxi hóa trung bình nhanh hơn bằng phương pháp chỉ cần địa thế căn cứ vào công thức phân tử (CTPT).Khi thăng bằng phản ứng oxi hóa, có thể chỉ việc căn cứ vào số thoái hóa trung bình.Thí dụ: Tính số lão hóa của từng nguyên tử cacbon, số lão hóa trung bình của C trong những phân tử hợp chất hữu cơ sau đây:

Propan (CH3CH2CH3), Axit axetic (CH3COOH), Acrolein (CH2=CH-CHO), Glucozơ (mạch hở) (HOCH2CHOHCHOHCHOHCHOHCHO).

Bài tập 2Tính số thoái hóa của từng nguyên tử C, O, N, Cl trong số phân tử chất hữu cơ sau đây:

*

*

*

*

Bài tập 2

Tính số lão hóa của từng nguyên tử C, H, N, O trong những phân tử hữu cơ sau:

Glixin (Glicin, H2N-CH2-COOH); Axit lactic (Acid lactic, CH3-CHOH-COOH); Axit cloaxetic (Acid cloroacetic, Cl-CH2-COOH); Anilin (C6H5-NH2); Nitrobenzen (C6H5-NO2); đietylete (Dietyl eter, C2H5-O-C2H5); Rượu benzylic (C6H5-CH2-OH); Lizin (Lysin, H2N-CH2-CH2-CH2-CH2-CHNH2-COOH); Cloropren (2-Clobuta đien-1,3 CH2=CH-CCl=CH2); Metylamin (CH3-NH2); Axit acrilic (CH2=CH-COOH).

Bài tập 2’

Tính số lão hóa của từng nguyên tử C, H, N, O trong những phân tử hữu cơ sau:

Benzanđehit (Benzaldehid, C6H5-CHO); Phenol (C6H5-OH); Glixerin (Glicerin, CH2OH-CHOH-CH2OH); p-Cresol (p-CH3-C6H4-OH); Axit fomic (Acid formic, HCOOH); Axit picric (2,4,6-Trinitrophenol); TNT (2,4,6-Trinitrotoluen); Axit glutamic (HOOC-CH2-CH2-CHNH2-COOH); Alanin (CH3-CHNH2-COOH); Isopren (CH2=CH-CCH3=CH2); Axit w-aminoenantoic (H2N-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH); Axit ađipic < Acid adipic, HOOC-(CH2)4-COOH >.

Cho biết:

Nguyên tố:CHONCl
Độ âm điện2,52,1 3,53,02,8

G.6. Riêng biệt khái niệm hóa trị cùng với số oxi hóaĐịnh nghĩa hóa trị:

Hóa trị của một nguyên tố là 1 đại lượng cho thấy khả năng phối hợp của một nguyên tử nguyên tố đó với từng nào nguyên tử khác để tạo thành thành phân tử một chất.Người ta chọn nguyên tử hiđro làm đơn vị chức năng hóa trị (H có hóa trị 1). Do đó, hóa trị của một yếu tắc là thông qua số nguyên tử H (hay số nguyên tử hóa trị 1 tương đương) cơ mà một nguyên tử của nguyên tố đó hoàn toàn có thể kết hợp để chế tác thành phân tử một chất.Với phân tửAHn thì A có hóa trị n.Thí dụ:

HCl Þ Cl tất cả hóa trị 1

H2O Þ O bao gồm hóa trị 2

NH3Þ N bao gồm hóa trị 3

CH4Þ C gồm hóa trị 4

PCl5 Þ p có hóa trị 5

SO2Þ S tất cả hóa trị 4

SO3Þ S bao gồm hóa trị 6

Mn2O7 Þ Mn gồm hóa trị 7

Như vậy, hóa trị là một vài nguyên dương, còn số thoái hóa là điện tích, nên hoàn toàn có thể âm hoặc dương.Khi nói hóa trị âm, hóa trị dương (hóa trị ion), thực chất là nói tới số oxi hóa.

G.7.

H gồm hóa trị 1 nhất trong phần đa chất; O bao gồm hóa trị 2 độc nhất vô nhị trong các chất. Nhưng mà H rất có thể có các số oxi hóa +1, 0, -1. O hoàn toàn có thể có những số lão hóa -2; -1; 0; +2.

G.8. Hóa trị ion

Hóa trị ion của một yếu tắc là bằng điện tích xuất hiện trên nguyên tử của nguyên tố kia khi nó hiện diện ở dạng ion. Hóa trị ion cho thấy thêm số năng lượng điện tử mà một nguyên tử của nguyên tố này đã cho hoặc nhấn để tạo ra thành ion tương ứng. Do vậy hóa trị ion cũng chính là số oxi hóa cơ mà hóa trị ion là bằng điện tích thật, còn số oxi hóa có thể chỉ là năng lượng điện biểu loài kiến (qui ước).Thí dụ:

NaClNa+ Cl-Na bao gồm hóa trị ion là +1 (Natri đã nhận 1 năng lượng điện tử) Cl có hóa trị ion là -1 (Clo đã nhận được 1 điện tử)
MgF2 Mg2+ 2F-Mg gồm hóa trị ion là +2 (Mg đã mang lại 2 điện tử) F có hóa trị ion là -1 (F dấn 1 năng lượng điện tử)
CaOCa2+ O2Ca bao gồm hóa trị ion là +2 (Ca cho 2 electron)O có hóa trị ion là -2 (O nhận 2 electron)
Al2S32Al3+ 3S2-Al bao gồm hóa trị ion là +3S gồm hóa trị ion là -2
G.9. Cùng hóa trị (Hóa trị cộng hóa trị)

Cộng hóa trị của một nhân tố là ngay số điện tử hóa trị mà lại một nguyên tử của nguyên tố này đã đưa ra góp chung để tạo links cộng hóa trị. Cùng hóa trị của một nguyên tố bằng số liên kết cộng hóa trị bắt nguồn từ nguyên tử đó rời khỏi trong công thức cấu tạo.Cộng hóa trị cũng đó là hóa trị của yếu tắc đó, mà lại khái niệm hóa trị tổng quát hơn (Cũng giống hệt như khái niệm số oxi hóa bao quát hơn hóa trị ion).

Thí dụ:

H - Cl H có cộng hóa trị 1 (H đưa ra 1 năng lượng điện tử góp phần để tạo links cộng hóa trị)Cl gồm cộng hóa trị là một (Cl đưa ra 1 năng lượng điện tử đóng góp để tạo liên kết cộng htrị)

*
H gồm cộng hóa trị 1N gồm cộng hóa trị 3

*
H tất cả cộng hóa trị 1C có cộng hóa trị 4

Bài tập 3

Hãy cho biết thêm hóa trị, số oxi hóa của những nguyên tử trong các phân tử, ion sau đây:Nước

(H2O); Hiđropeoxit (Peroxid hidrogen, H2O2); fe (II) sunfua (Sulfur fe (II), FeS); Pirit fe (FeS2); canxi cacbua (Carbur calcium, CaC2); Nhôm cacbua (Al4C3); Kali pemanganat (Permanganat kalium, KMnO4); Axit sunfuric (Acid sulfuric, H2SO4); Kali sunfat (K2SO4); Etilen (C2H4); Axetilen (Acetilen, C2H2); Mesitilen (1,3,5- Trimetylbenzen); Kali ñicromat (K2Cr2O7); Kali cromat (K2CrO4); Axit picric (2,4,6- Trinitrophenol); Oxi (O2); Ozon (O3, mang sử coi ozon có cấu tạo vòng); NO3-; NH4+; SO42-; Cu2+; MnO42; Fe2+; Fe3+; CrO42-; Cr2O72-; NO2-. O2-, O22-; Axit nitrô (HNO2).

Xem thêm: Các Gói Cước Internet Rẻ Nhất Hiện Nay ? Giá Cước Nhà Mạng Internet Nào Rẻ Nhất Hiện Nay

Bài tập 3'

Hãy khẳng định hóa trị, số oxi hóa, hóa trị ion, cộng hóa trị (nếu có) của các nguyên tố trong các chất sau đây:

Benzen (C6H6); Natri oxit (Na2O); Natri peoxit (Na2O2); Axit photphoric (Acid phosphoric, H3PO4); đồng (II) clorua (Clorur đồng (II)); đồng (I) clorua: Amoniac; Axit nitric; Bari nitrat; Axit hipoclorô (HClO); Axit clorơ (HClO2); Axit cloric (HClO3); Axit pecloric (HClO4); canxi peoxit (CaO2); Hidro sunfua (Sulfur hidrogen, H2S); Hidro pesunfua (Persulfur hidrogen, H2S2); o - Cresol (o - Metyl phenol); Vinyl clorua (CH2=CH-Cl); Iot (Iod, I2); I-; S2-; S22-; N3-; Vinylaxetilen (CH2=CH-CºCH).

Chuần bị thi vô Đại học: Số thoái hóa khửPhản ứng lão hóa khửThế năng lượng điện hóa chuẩnCác cách thức cân bởi phản ứng oxi hóa khửQuy cơ chế chung về sự hòa tung trong nước các muối và hydroxyd 1Quy phương tiện chung về sự việc hòa chảy trong nước các muối và hydroxyd 2Các bội phản ứng vô cơ thường chạm mặt khácCác phản bội ứng oxi hóa khử thường gặp mặt khác