Sử dụng công thức $ an x =dfracsin xcos x$ cùng ( an dfracx2 = dfracsin dfracx2cos dfracx2) 

$cos x e 0 Leftrightarrow x e dfracpi 2 + kpi$

Bước 2: Giải phương trình lượng giác cơ bản: ( an x = an alpha Leftrightarrow x = alpha + kpi ,,left( k in Z ight)) với kết hợp với điều kiện xác định để loại nghiệm.

Bạn đang xem: Phương pháp và thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm toán đại số 11


Bước 1:

Điều kiện:(left{ eginarraylcos x e 0\cos dfracx2 e 0endarray ight. ) ( Leftrightarrow left{ eginarraylx e dfracpi 2 + kpi \dfracx2 e dfracpi 2 + kpi endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx e dfracpi 2 + kpi \x e pi + k2pi endarray ight.)

Bước 2:

Ta có: ( an dfracx2 = an x Leftrightarrow dfracx2 = x + kpi ) (Leftrightarrow - dfracx2 = kpi Leftrightarrow - x = 2kpi ) (Leftrightarrow x = - k2pi left( k in Z ight)) (*)

Đặt (k = - l) nên:

(*)(Leftrightarrow x = l2pi left( l in Z ight)) (TMĐK)


Đáp án bắt buộc chọn là: a


*


Các em rất có thể nhận xét nhanh, vì điều kiện là (x e pi + k2pi ) nên có thể loại này các đáp án B và C, D nên chỉ từ đáp án A là đúng.


...

Xem thêm: Lịch Sử Toán Học - Lịch Sử Viện Toán Học


Bài tập có liên quan


Phương trình lượng giác cơ bạn dạng Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Với giá trị nào của (m) tiếp sau đây thì phương trình (sin x = m) có nghiệm?


Cho phương trình (sin x = sin alpha ). Chọn kết luận đúng.


Nghiệm của phương trình (sin x = - 1) là:


Chọn mệnh đề sai:


Nghiệm của phương trình (sin x = dfrac12) thỏa mãn $ - dfracpi 2 le x le dfracpi 2$ là:


Số nghiệm của phương trình (2sin left( x + dfracpi 4 ight) - 2 = 0) cùng với (pi le x le 5pi ) là:


Nghiệm của phương trình (sin x.cos x = 0) là:


Phương trình (cos 2x = 1) gồm nghiệm là:


Chọn mệnh đề đúng:


Nghiệm của phương trình (2cos x - 1 = 0) là:


Số nghiệm của phương trình (sqrt 2 cos left( x + dfracpi 3 ight) = 1) với (0 le x le 2pi ) là:


Nghiệm của phương trình (cos 3x = cos x) là:


Nghiệm của phương trình (sin ^2x-sin x = 0) thỏa điều kiện: (0


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát