100+ tính trường đoản cú chỉ tính cách trong giờ đồng hồ Anh

Tổng thích hợp và chia sẻ đến các bạn 100+ tính tự chỉ tính bí quyết trong tiếng Anh rất cần thiết để bổ sung cập nhật từ vựng, danh sách dưới đây được liệt kê tính phương pháp theo từng đặc điểm riêng, các bạn có thể nhấn vào mục lục nhằm tìm kiếm các tính từ miêu tả tính giải pháp một phương pháp dễ dàng.


*


Tổng vừa lòng tính tự chỉ tính cách

Tính từ chỉ tính giải pháp vui vẻTính tự chỉ tính giải pháp thân thiệnTính tự chỉ tính cách tích cực và lành mạnh khácTính tự chỉ tính bí quyết hướng nộiTính tự chỉ tính biện pháp hướng ngoạiTính từ chỉ tính phương pháp kiêu ngạo

Tổng phù hợp tính trường đoản cú chỉ tính cách

Tính từ bỏ chỉ tính bí quyết vui vẻ

Amused /əˈmjuːzd/: thích thú, vui, bi thảm cười

Cheerful /’t∫iəful/: vui mừng, hớn hở, tươi cười, phấn khởi

Funny /’fʌni/: Vui vẻ

Happy /’hæpi/: vui vẻ

Humorous /’hju:mərəs/: Hài hước

Optimistic /,ɒpti’mistik/: Lạc quan

Witty /ˈwɪti/: dí dỏm

Tính trường đoản cú chỉ tính giải pháp thân thiện

Adaptable /ə’dæptəbl/: có thể mê thích nghi, hoàn toàn có thể thích ứng

Adorable /ə’dɔ:rəbl/: đáng yêu, xứng đáng quý mến

Affectionate /ə’fek∫nit/: thân mật, trìu mến

Gentle /ˈdʒentl/: thánh thiện hòa, nhẹ dàng

Friendly /frendli/: thân thiện

Tính từ chỉ tính cách tích cực và lành mạnh khác

Brave /breɪv/: dũng cảm, can đảm

Brilliant /ˈbrɪliənt/: tài ba, xuất chúng

Boundless /’baundlis/: vô hạn, bao la, ko bờ bến

Bright /braɪt/: sáng sủa dạ, thông minh, nhanh trí, sáng sủa, rực rỡ, sáng sủa ngời,

rạng rỡ

Calm /kɑːm/: điềm tĩnh

Cautious /ˈkɔːʃəs/: cẩn trọng

Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: mê hoặc, quyến rũ

Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/: trẻ con

Clever /ˈklevər/: khôn ngoan

Considerate /kənˈsɪdərət/: chu đáo

Cooperative /kəʊˈɒpərətɪv/: có niềm tin hợp tác

Courageous /kəˈreɪdʒəs/: gan dạ

Creative /kriˈeɪtɪv/: sáng tạo

Daring /ˈdeərɪŋ/: táo bị cắn bạo

Generous /’dʒenərəs/: rộng lượng, hào phóng, thịnh soạn, khoan hồng

Gentle /’dʒentl/: hiền hậu lành, vơi dàng, nhẹ nhàng, hòa nhã

Glib /glib/: lém lỉnh, lau láu thoắng

Good /gʊd/: cừ, tốt, giỏi, đảm đang, được việc

Gorgeous /’gɔ:dʒəs/: giỏi đẹp, đẹp nhất đẽ, xuất xắc vời

Faithful /ˈfeɪθfl/: tầm thường thủy

Hardworking /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/: siêng chỉ

Honest /ˈɒnɪst/: trung thực

Humble /ˈhʌmbl/: khiêm tốn, nhún mình nhường

Imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/: gồm trí tưởng tượng phong phú

Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh

Impartial /im’pɑ:∫əl/: công bằng, không thiên vị, vô tư

Industrious /in’dʌstriəs/: buộc phải cù, siêng năng

Instinctive /in’stiηktiv/: theo bản năng, do bạn dạng năng

Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

Mature /məˈtʃʊər/: trưởng thành

Merciful /’mə:siful/: nhân từ, khoan dung

Modern /’mɔdən/: hiện nay đại, tân thời

Naive /naɪˈiːv/: ngây thơ

Patriotic /ˌpeɪtriˈɒtɪk/: yêu thương nước

Polite /pəˈlaɪt/: kế hoạch thiệp

Responsible /rɪˈspɒnsəbl/: bao gồm trách nhiệm

Romantic /rəʊˈmæntɪk/: lãng mạn

Serious /ˈsɪəriəs/: đứng đắn, nghiêm túc

Skilful /ˈskɪlfl/: thành thục, khéo léo

Smart /smɑːt/: sáng sủa, gọn gàng

Soft /’sɒfti/: dịu dàng

Studious /ˈstjuːdiəs/: chăm học

Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

Strong /strɒŋ/: dạn dĩ mẽ

Vulnerable /ˈvʌlnərəbl/: ý muốn manh, dễ bị tổn thương

Weak /wiːk/: yếu ớt đuổi

Wise /waɪz/: thông thái

Tolerant /ˈtɒlərənt/: khoan dung

Trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/: đáng tin cậy

Tính trường đoản cú chỉ tính biện pháp hướng nội

Above-board /ə’bʌv’bɔ:d/: thẳng thắn, không bít đậy, không giấu giếm

Cagey /’keidʒi/ or cagy /’keidʒi/: bí mật đáo, cạnh tranh gần, không toá mở

Cold /kould/: rét mướt lùng

Introverted /’intrəvə:tid/: hướng nội, nhút nhát

Independent /ˌɪndɪˈpendənt/: độc lập

Individualistic: theo nhà nghĩa cá nhân

Gullible /ˈɡʌləbl/: đơn thuần, cả tin

Lonely /ˈləʊnli/: cô đơn

Mysterious /mɪˈstɪəriəs/: túng thiếu ẩn

Quiet /ˈkwaɪət/: lặng lặng

Shy /ʃaɪ/: nhút nhát

Thoughtful /ˈθɔːtfl/: trầm tư, chín chắn

Understanding /,ʌndə’stændiη/: đọc biết

Tính từ bỏ chỉ tính cách hướng ngoại

Adventurous /ədˈventʃərəs/: mê say phiêu lưu

Active /’æktiv/: tích cực, nhanh nhẹn, lanh lợi

Agreeable /ə’gri:əbl/: dễ chịu, dễ thương, vui lòng, sẵn sàng, tán thành

Aggressive /ə’gresiv/: tháo vát, xông xáo, năng nổ

Alert /ə’lə:t/: cảnh giác, lanh lợi, tỉnh táo

Alluring /ə’lujəriη/: quyến rũ, lôi cuốn, cám dỗ, tất cả duyên, có tác dụng say mê, có tác dụng xiêu lòng

Beneficent /bi’nefisənt/: hay có tác dụng phúc, hay thao tác thiện, từ bỏ tâm, yêu quý người, nhân từ

Benign /bi’nain/ or benignant /bi’nignənt/: tốt, nhân từ, vơi hiền

Capable /’keipəbl/: có năng lực, thạo, giỏi, tất cả khả năng

Carefree /ˈkeəfriː/: vô lo vô nghĩ

Curious /ˈkjʊəriəs/: tò mò

Easy-going /ˌiːzi.ˈɡəʊɪŋ/: dễ dàng tính, hướng ngoại

Extroverted /’ekstrəvə:tid/: phía ngoại

Eager /ˈiːɡər/: sức nóng tình

Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: hoạt bát

Enthusiastic /in,θju:zi’æstik/: sức nóng tình, hăng hái

Generous /ˈdʒenərəs/: rộng rãi, rộng lượng

Open-minded /,əʊpən’maindid/: cởi mở, khoáng đạt, phóng khoáng

Out going /aʊt ‘gəʊiη/: tháo mở, thoải mái

Helpful /ˈhelpfl/: tuyệt giúp đỡ

Kind /kaind/ : tốt bụng

Mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/: tinh nghịch

Resourceful /rɪˈsɔːsfl/: toá vát, khôn khéo

Self-confident /ˌself.ˈkɒnfɪdənt/: từ bỏ tin

Timid /ˈtɪmɪd/: rụt rè

Talkative /ˈtɔːkətɪv/: hoạt ngôn

Upbeat /’ʌpbi:t/: lạc quan, vui vẻ

Vigorous /’vigərəs/: hoạt bát, đầy sinh lực, dạn dĩ khỏe, cường tráng

Vivacious /vi’vei∫əs/: sôi nổi, hoạt bát, lanh lợi

Tính tự chỉ tính cách kiêu ngạo

Arrogant /’ærəgənt/: kiêu căng, kiêu ngạo, ngạo mạn

Bossy /ˈbɒsi/: tuyệt sai bảo tín đồ khác

Conceited /kənˈsiːtɪd/: từ phụ, kiêu ngạo, kiêu căng tự đại

Haughty /’hɔ:ti/: kiêu căng, ngạo nghễ

Vain /vein/: kiêu ngạo, từ phụ

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TIÊU CỰC

Ambitious /æmˈbɪʃəs/: tham vọng

Angry /’æηgri/: giận dữ, tức giận, cáu

Artful /’ɑ:tful/: xảo quyệt, tinh ranh, ma mãnh, lắm mưu mẹo

Ashamed /ə’∫eimd/: xấu hổ, hổ thẹn, ngượng

Avaricious /,ævə’ri∫əs/: hám lợi, tham lam

Awful /’ɔ:ful/: rất khó chịu, khó tính vô cùng

Bad-tempered /’bæd’tempəd/: tuyệt cáu, xấu tính, dễ nổi nóng

Badly-behaved /’bædli bɪˈheɪvd/: thô lỗ

Blackguardly /’blægɑ:dli/: đê tiện, tục tĩu

Blunt /blʌnt/: không ý tứ, lỗ mãng, toạc móng heo (lời nói)

Brash /bræ∫/ (Ame.): láo láo, lếu xược

Careless /’keəlis/: bất cẩn, sơ suất, lơ đễnh, cẩu thả

Caddish /’kædi∫/: vô giáo dục, đểu cáng

Capricious /kə’pri∫əs/: thất thường, đồng bóng

Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên, điên cuồng, lẩn thẩn xuẩn

Cross /krɔs/: bực mình, cáu gắt (to be cross with somebody: cáu với ai đó)

Crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn

Crude /kru:d/: thô lỗ, lỗ mãng, thô bạo, thô bỉ

Cunning /’kʌniη/: xảo quyệt, nhãi ranh vặt, láu cá, xảo trá

Cold-blooded /kould blʌdid/: nhẫn tâm, tàn ác, gồm máu lạnh

Coherent /kou’hiərənt/: mạch lạc, chặt chẽ

Clumsy /’klʌmzi/: hậu đậu về, lóng ngóng

Cynical /’sinikəl/: giỏi hoài nghi,hay chỉ trích cay độc, tốt nhạo báng, giễu cợt

Demanding /dɪˈmɑːndɪŋ/: giỏi đòi hỏi

Foolish /ˈfuːlɪʃ/: ngớ ngẩn ngốc

Grumpy /ˈɡrʌmpi/: cục cằn, cáu bẳn

Greedy /’gri:di/: tham lam

Jealous /ˈdʒeləs/: hay ghen tuông tị

Lazy /ˈleɪzi/: lười nhác

Mischievous /’mist∫ivəs/: tinh nghịch, tinh quái, nhãi nhép mãnh, láu lĩnh

Rude /ruːd/: thô lỗ

Selfish /ˈselfɪʃ/: ích kỷ

Sly /slaɪ/: nhóc mãnh, láu cá, xảo quyệt

Stubborn /ˈstʌbən/: ương bướng, đo đắn nghe lời

Sight-fisted /ˌtaɪtˈfɪstɪd/: keo dán kiệt, hà tiện

Thrifty /’θrifti/: tằn tiện, máu kiệm, dè xẻn

Tough /tʌf/: nghiêm khắc, cứng cỏi, cứng rắn

Tricky /’triki/: quỷ quyệt, gian xảo, thủ đoạn, cáo già

Uncouth /ʌnˈkuːθ/: quê kệch, thô lỗ

Từ vựng chỉ cảm giác trong tiếng AnhTừ vựng diễn đạt ngoại hình

Mỗi con người có tính phương pháp riêng, chũm vững những từ vựng tính từ chỉ tính phương pháp trong giờ Anh giúp áp dụng linh hoạt trong số đoạn hội thoại, giao tiếp.