Oxit axit với Oxit bazơ và Muối là trong những kiến thức mở màn của môn hoá học tập 9, đấy là một một trong những nội dung con kiến thức đặc trưng mà các em cần nắm vững.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của oxit bazo


Để học tốt được môn hoá, các em cần đặc biệt ghi nhớ tính chất hoá học của những nguyên tố và các hợp chất. Bài viết này để giúp đỡ các em khối hệ thống lại tính hóa học hoá học tập của Oxit, Axit, Bazơ với Muối và áp dụng giải một số bài tập.

I. Tính chất hoá học tập của Oxit bazơ

1. Oxit bazơ tác dụng với nước H2O

- một số trong những Oxit bazo chức năng với nước tạo nên thành hỗn hợp bazo (kiềm)

 PTPƯ: Oxit bazo + H2O → Bazo

 Ví dụ: BaO(r)  + H2O(dd) → Ba(OH)2,(dd)

 Na2O + H2O(dd) → 2NaOH

 CaO + H2O(dd) → Ca(OH)2

- một trong những oxit bazo khác tác dụng với nước như: K2O, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO,...

2. Oxit bazo tác dụng với Axit

- Oxit bazo công dụng với axit sản xuất thành muối với nước

 PTPƯ: Oxit bazo + Axit → muối bột + H2O

 Ví dụ: CuO(r) + HCl(dd) → CuCl2,dd + H2O

 BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

 Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

3. Oxit bazo tính năng với Oxit axit

- một số oxit bazo (là mọi oxit bazo tan trong nước) tính năng với oxit axit chế tạo thành muối

 PTPƯ: Oxit bazo + Oxit axit → Muối

 Ví dụ: CaO + CO2 → CaCO3

 BaO + CO2 → BaCO3

II. đặc điểm hoá học tập của Oxit axit

1. Oxit axit tính năng với nước H2O

- nhiều Oxit axit tính năng với nước tạo ra thành hỗn hợp axit

 PTPƯ: Oxit axit + H2O → Axit

 Ví dụ: P2O5 (r) + 3H2O → 2H3PO4

 SO3 + H2O → H2SO4

 N2O5 + H2O → 2HNO3

- Những oxit axit công dụng được với nước và do đó cũng rã trong nước.

2. Oxit axit chức năng với bazo

- Oxit axit tác dụng với bazo tạo nên thành muối cùng nước

 PTPƯ: Oxit axit + Bazơ → muối hạt + H2O

 Ví dụ: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

 SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

3. Oxit axit chức năng với oxit bazơ

- Oxit axit tác dụng với một vài oxit bazơ (tan) tạo nên thành muối.

 Ví dụ: CO2 + BaO → BaCO3

*

III. đặc thù hoá học tập của Axit

1. Axit làm chuyển màu sắc giấy quỳ tím

- hỗn hợp axit làm thay đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ

2. Axit tính năng với kim loại

+ Axit chức năng với kim loại tạo thành muối với giải phóng khí Hyđro H2

 PTPƯ: Axit + Kim loại → muối + H2↑

+ Điều kiện xảy ra phản ứng:

- Axit: thường dùng là HCl, H2SO4 loãng (nếu là H2SO4 đặc thì không hóa giải H2; nội dung này vẫn học ở bậc THPT)

- Kim loại: Đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học tập của kim loại:

 Dãy năng lượng điện hoá kim loại:

 K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > > Cu > Hg > Ag > Pt > Au

 Cách nhớ: Khi o Cần Mua Áo Záp Sắt Nhìn Sang Phải Hỏi Cửa Hàng Á Pi Âu

*

 Ví dụ: 2Na + 2HCl = 2NaCl + H2↑

 Mg + H2SO4 (loãng) = MgSO4 + H2↑

 Fe + 2HCl = FeCl2 + H2↑

 2Al + 3H2SO4 (loãng) → Al2(SO4)3 + 3H2↑

- Chú ý: Sắt khi tác dụng với HCl, H2SO4 loãng chỉ tạo nên muối sắt (II) chứ không tạo thành muối fe (III) (phản ứng không táo tợn nên không tạo nên muối sắt (III), muối bột sắt (III) tạo thành khi làm phản ứng cùng với H2SO4 quánh nóng).

3. Axit chức năng với bazo

- Axit chức năng với bazo chế tạo ra thành muối và nước

 PTPƯ: Axit + Bazo → muối bột + H2O

- Điều kiện: Tất cả những axit đều tác dụng với bazơ. Phản nghịch ứng xảy ra mãnh liệt và được call là phản ứng trung hòa.

 Ví dụ: NaOH + HCl → NaCl + H2O

 Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2+ 2H2O

 Cu(OH)2 + H2SO4 (loãng) → CuSO4 + 2H2O 4. Axit công dụng với Oxit bazơ

- Axit công dụng với Oxit bazơ tạo nên thành muối và nước

 PTPƯ: Axit + Oxit bazơ → muối hạt + H2O

- Điều liện: Tất cả những axit đều tác dụng với oxit bazơ.

 Ví dụ: Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O

 FeO + H2SO4(loãng) = FeSO4 + H2O

 CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

5. Axit chức năng với muối

- Muối (tan) + Axit (mạnh) → Muối new (tan hoặc không tan) + Axit mới (yếu hoặc dễ cất cánh hơi hoặc mạnh).

- Điều khiếu nại phản ứng:

+ Muối thâm nhập tan, Axit mạnh, muối chế tạo thành ko tan vào axit sinh ra 

+ hóa học tạo thành có tối thiểu 1 kết tủa (ký hiệu:↓) hoặc một khí bay hơi (ký hiệu: ↑) 

+ Sau làm phản ứng, nếu như muối mới là muối hạt tan thì axit mới nên yếu, nếu muối new là muối ko tan thì axit mới đề nghị là axit mạnh.

 Ví dụ: H2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2HCl

 K2CO3 + 2HCl = 2KCl + H2O + CO2

Lưu ý: (H2CO3 không bền và phân diệt ra H2O cùng CO2)

IV. Tính chất hoá học tập của Bazơ

1. Bazo chức năng với chất thông tư màu

- Dung dịch bazơ có tác dụng quỳ tím biến đổi màu xanh.- Dung dịch bazơ làm phenolphthalein không màu đảo qua màu đỏ.

2. Bazo tác dụng với oxit axit

- hỗn hợp bazơ công dụng với oxit axit chế tác thành muối cùng nước.

 Ví dụ: 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

 3Ca(OH)2 + P2O5 → Ca3(PO4)2↓ + 3H2O

3. Bazơ tác dụng với axit

- Bazơ (tan và không tan) chức năng với axit tạo nên thành muối cùng nước.

 Ví dụ: KOH + HCl → KCl + H2O

 Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

4. Bazơ tác dụng với muối

- hỗn hợp bazơ chức năng với nhiều dung dịch muối tạo thành muối mới và bazơ mới.

 Ví dụ: 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

5. Bazơ bội phản ứng phân huỷ

- Bazơ không tan bị nhiệt phân diệt thành oxit cùng nước.

 Ví dụ: Cu(OH)2  CuO + H2O

 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O

V. đặc thù hóa học của muối

1. Công dụng với kim loại

+ dung dịch muối gồm thể công dụng với kim loại tạo thành muối new và sắt kẽm kim loại mới.

 Ví dụ: sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

 Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

2. Công dụng với axit

+ Muối bao gồm thể tác dụng được với axit chế tạo ra thành muối bắt đầu và axit mới.

 Ví dụ: BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4↓

 CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

3. Tác dụng với hỗn hợp muối

+ Hai hỗn hợp muối bao gồm thể tính năng với nhau tạo thành thành hai muối mới.

 Ví dụ: AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓

4. Tính năng với hỗn hợp bazơ

+ hỗn hợp bazơ tất cả thể công dụng với hỗn hợp bazơ chế tạo thành muối mới và bazơ mới.

 Ví dụ: Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3↓

5. Phản nghịch ứng phân bỏ muối

+ các muối bị phân hủy ở ánh nắng mặt trời cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…

 Ví dụ: 2KClO3  2KCl + 3O2

 CaCO3  CaO + CO2

VI. Bội phản ứng hiệp thương trong dung dịch

1. Định nghĩa:

+ phản ứng dàn xếp là bội phản ứng hóa học, trong số ấy hai hợp hóa học tham gia bội nghịch ứng đàm phán với nhay hầu như thành phần cấu trúc của chúng để tạo thành những hợp hóa học mới.

2. Điều kiện xẩy ra phản ứng trao đổi

+ làm phản ứng hội đàm trong dung dịch của những chất chỉ xảy ra nếu thành phầm tạo thành gồm chất không tan hoặc chất khí.

 Ví dụ: CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

 K2SO4 + NaOH: phản ứng ko xảy ra.

Lưu ý: làm phản ứng th-nc cũng thuộc loại phản ứng thảo luận và luôn xảy ra.

 Ví dụ: H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

VII. Bài tập về Oxit, Axit, Bazo với Muối

Bài 1 trang 14 sgk hóa 9: Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 với dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết các phương trình hóa học của bội nghịch ứng pha trộn magie sunfat.

* lời giải bài 1 trang 14 sgk hóa 9: 

- các phương trình phản nghịch ứng:

 Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑

 MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

 Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Bài 2 trang 14 sgk hóa 9: Có gần như chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy chọn một trong hầu như chất sẽ cho chức năng với hỗn hợp HCl sinh ra:

a) Khí nhẹ hơn không khí với cháy được trong ko khí.

b) hỗn hợp có màu xanh lá cây lam

c) Dung dịch bao gồm màu đá quý nâu

d) Dung dịch không có màu.

Viết những phương trình hóa học.

* giải thuật bài 2 trang 14 sgk hóa 9:

a) Khí nhẹ nhàng hơn không khí và cháy được trong bầu không khí là khí H2;

 Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

b) hỗn hợp có greed color lam là dung dịch muối đồng (II).

 CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Dung dịch bao gồm màu quà nâu là hỗn hợp muối sắt (III)

 Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

 Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Dung dịch không tồn tại màu là hỗn hợp muối nhôm.

 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O.

Bài 3 trang 14 sgk hóa 9: Hãy viết các phương trình hóa học của phản bội ứng trong những trường vừa lòng sau:

a) Magie oxit với axit nitric;

b) Đồng (II) oxit và axit clohiđric;

c) Nhôm oxit cùng axit sunfuric;

d) Sắt và axit clohiđric;

e) Kẽm cùng axit sunfuric loãng.

* giải mã bài 3 trang 14 sgk hóa 9:

- những phương trình phản ứng:

 a) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

 b) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

 c) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

 d) sắt + 2HCl → FeCl2 + H2↑

 e) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

Bài tập 6 trang 19 sgk hóa 9: Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 50ml hỗn hợp HCl. Phản nghịch ứng xong xuôi thu được 3,36 lít khí (DKTC).

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính trọng lượng mạt sắt đang tham gia làm phản ứng.

c) Tính mật độ mol của hỗn hợp HCl vẫn dùng.

* lời giải bài tập 6 trang 19 sgk hóa 9: 

a) PTPƯ: sắt + 2HCl → FeCl2 + H2↑

b) từ PTPƯ ta thấy khí chiếm được là H2↑

 Theo đề bài ta thu được 3,36 lít khí (ĐKTC) là của khí Hyđro bắt buộc ta có

 

*
(mol)

Theo PTPƯ: nFe = nH2 = 0,15 mol ⇒ mFe = 0,15. 56 = 8,4 (g)

c) Theo PTPƯ: nHCl = 2.nFe = 2 × 0,15 = 0,3 (mol), VHCl = 50ml = 0,05(lít)

 nên ta có:

*

 ⇒ Vậy độ đậm đặc mol của HCl là 6 (M)

Bài tập 7 trang 19 sgk hóa 9: Hòa tan trọn vẹn 12,1g hỗn hợp bột CuO với ZnO yêu cầu 100ml dung dịch HCl 3M.

a) Viết các phương trình hóa học.

b) Tính tỷ lệ theo khối lượng của từng oxit trong hỗn hợp ban đầu.

c) Hãy tính trọng lượng dung dịch H2SO4 có nồng độ 20 % để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp các oxit trên.

* lời giải bài tập 7 trang 19 sgk hóa 9:

Theo đề bài bác ta có: VHCl = 100ml = 0,1 lít ⇒ nHCl = CM . V = 0,1 . 3 = 0,3 mol

Gọi x cùng y là số mol CuO với ZnO trong láo lếu hợp.

a) Phương trình hóa học xảy ra:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O (1)

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O (2)

b) Tính thành phần lếu hợp, phụ thuộc phương trình phản ứng (1), (2) và dữ khiếu nại đề bài cho ta tất cả hệ phương trình đại số:

Theo PTPƯ (1): nHCl = 2. NCuO = 2.x mol;

Theo PTPƯ (2): nHCl = 2. NZnO = 2y mol;

 Vì phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn (tức là HCl cần sử dụng hết 0,3 mol) nên:

⇒ nHCl = 2x + 2y = 0,3 (∗)

Ta có: mCuO = (64 + 16).x = 80x ; mZnO = (65 + 16).y = 81y

Vì phản bội ứng xảy ra hoàn toàn (tức là sử dụng hết 12,1 g tất cả hổn hợp CuO cùng ZnO) nên:

⇒ mhh = 80x + 81y = 12,1. (∗∗)

Từ (∗) cùng (∗∗) ta gồm hệ phương trình

2x + 2y = 0,3 và

80x + 81y = 12,1

Giải hệ phương trình bên trên ta được: x = 0,05; y= 0,1.

⇒ nCuO = 0,05 mol, nZnO = 0,1 mol

mCuO = 80 . 0,05 = 4 g

%mCuO = (4. 100%) / 12,1 = 33%

%mZnO = 100% – 33% = 67%.

c) Khối lượng H2SO4 cần dùng:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O (3)

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O (4)

Dựa vào phương trình (3) với (4), ta có:

Theo pt (3)

*
 mol

Theo pt (4)

*
 mol

⇒  = 98. (0,05 + 0,1) = 14,7g.

Khối lượng hỗn hợp H2SO4 20% bắt buộc dùng:  = 14,7 .100 /20 = 73,5g.

Bài tập 5 trang 21 sgk hóa 9: hoàn thành chuỗi PTPƯ

*

*

*
;

*

* giải mã bài tập 5 trang 21 sgk hóa 9:

1) S + O2 

*
 SO2

2) 2SO2 + O2

*
 2SO3

3) SO2 + Na2O → Na2SO3

4) SO3 + H2O → H2SO4

5) 2H2SO4 (đ) + Cu

*
 CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

6) SO2 + H2O → H2SO3

7) H2SO3 + 2 NaOH → Na2SO3 + 2H2O

8) Na2SO3 + 2HCl → 2 NaCl + SO2↑ + H2O

9) H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2H2O

10) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2 NaCl

Bài tập 6 trang 33 sgk hóa 9: Trộn 30ml dung dịch tất cả chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dung dịch có chứa 1,7 g AgNO3.

a) Hãy cho thấy thêm hiện tượng quan tiếp giáp được với viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra.

Xem thêm: Thủy Phân Hoàn Toàn 19,6 Gam Tripeptit Val, Câu Hỏi Thủy Phân Hoàn Toàn 196 Gam Tripeptit Val

c) Tính độ đậm đặc mol của chất còn lại trong hỗn hợp sau làm phản ứng. Nhận định rằng thể tích của dung dịch biến hóa không xứng đáng kể.

* giải mã bài tập 6 trang 33 sgk hóa 9:

a) Phương trình làm phản ứng: CaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓trắng + Ca(NO3)2

- hiện tượng quan sát được: tạo nên chất ko tan, color trắng, lắng dần dần xuống đáy cốc sẽ là AgCl