- Chọn bài xích -Bài 1: tư tưởng về biểu thức đại sốBài 2: quý hiếm của một biểu thức đại sốBài 3: Đơn thứcBài 4: Đơn thức đồng dạngBài 5: Đa thứcBài 6: Cộng, trừ đa thứcBài 7: Đa thức một biếnBài 8: Cộng, trừ nhiều thức một biếnBài 9: Nghiệm của đa thức một biếnÔn tập chương 4 - Phần Đại số

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách Giải Sách bài xích Tập Toán 7 bài xích 7: Đa thức một biến giúp cho bạn giải những bài tập vào sách bài xích tập toán, học tốt toán 7 để giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Bài 34 trang 24 sách bài bác tập Toán 7 Tập 2: đến ví dụ một đa thức một đổi mới mà:

a. Tất cả hệ số tối đa bằng 10, hệ số tự do bởi -1

b. Chỉ có cha hạng tử

Lời giải:

Có các đáp số, chẳng hạn:

a) 10x5 + x – 1; 10x5 – x3 + x2 – 1

b) 4x5 – x4 + 2x3; x5 – x2 + x.

Bạn đang xem: Toán 7 đa thức một biến

Bài 35 trang 24 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Thu gọn các đa thức sau và bố trí theo lũy thừa giảm của biến:

a. X5 – 3x2 + x4 – 1/2 x – x5 + 5x4 + x2 – 1

b. X – x9 + x2 – 5x3 + x6 – x + 3x9 + 2x6 – x3 + 7

Lời giải:

a. Ta có: x5 – 3x2 + x4 – 1/2 x – x5 + 5x4 + x2 – 1 = -2x2 + 6x4 – một nửa x – 1

Sắp xếp: 6x4 – 2x2 – 1/2 x – 1

b. Ta có: x – x9 + x2 – 5x3 + x6 – x + 3x9 + 2x6 – x3 + 7

= 2x9 + x2 – 6x3 + 3x6 + 7

Sắp xếp: 2x9 + 3x6 – 6x3 + x2 + 7

Bài 36 trang 24 sách bài xích tập Toán 7 Tập 2: Thu gọn gàng và sắp tới xếp các số hạng của đa thức theo lũy quá tăng của biến. Tìm hệ số cao nhất, hệ số tự do:

a. X7 – x4 + 2x3 – 3x4 – x2 + x7 – x + 5 – x3

b. 2x2 – 3x4 – 4x5 – một nửa x – x2 + 1

Lời giải:

a. Ta có: x7 – x4 + 2x3 – 3x4 – x2 + x7 – x + 5 – x3

= 2x7 – 4x4 + x3 – x + 5 – x2

Sắp xếp: 5 – x – x2 + x3 – 4x4 + 2x7

b. Ta có: 2x2 – 3x4 – 4x5 – 1/2 x – x2 + 1 = -2x2 – 3x4 – 4x5 – một nửa x + 1


Sắp xếp: 1 – 50% x – 2x2 – 3x4 – 4x5

Hệ số tối đa là -4, thông số tự vị là 1.

Bài 37 trang 25 sách bài xích tập Toán 7 Tập 2: Tính giá trị của các đa thức sau:

a. X2 + x4 + x6 + x8 + … + x100 tại x = -1

b. Ax2 + bx + c trên x = -1; x = 1 (a, b, c là hằng số)

Lời giải:

a. Rứa x = -1 cùng đa thức, ta có:

(-1)2 + (-1)4 + (-1)6 + … + (-1)100 =

*

Vậy quý giá đa thức bằng 50 tại x = -1.

b. * nạm giá trị x = -1 vào nhiều thức, ta có:

a(-1)2 + b(-1) + c = a – b + c

Vậy quý hiếm đa thức bằng a – b + c tại x = -1

* cầm cố giá trị x = 1 vào đa thức, ta có:

a.12 + b.1 + c = a + b + c

Vậy quý hiếm đa thức bằng a + b + c trên x = 1.

Bài 7.1 trang 25 sách bài xích tập Toán 7 Tập 2: mang đến f(x)= x5 + 3x2 − 5x3 − x7 + x3 + 2x2 + x5 − 4x2 − x7;

g(x) = x4 + 4x3 − 5x8 − x7 + x3 + x2 − 2x7 + x4 – 4x2 − x8.

Thu gọn và sắp xếp các đa thức f(x) và g(x) theo luỹ thừa giảm của biến rồi tìm bậc của nhiều thức đó.

Lời giải:

f(x) = x5 + 3x2 − 5x3 − x7 + x3 + 2x2 + x5 − 4x2 − x7

⇒ f(x) =2x5 – 4x3 + x2

Đa thức tất cả bậc là 5

g(x) = x4 + 4x3 – 5x8 – x7 + x3 + x2 – 2x7 + x4 – 4x2 – x8

⇒ g(x) = -6x8 – 3x7 + 2x4 + 5x3 – 3x2.

Xem thêm: Trạng Nguyên Nguyễn Đăng Đạo, Và Truyền Thống Khoa Bảng Họ Nguyễn Đăng

Đa thức tất cả bậc là 8.

Bài 7.2 trang 25 sách bài tập Toán 7 Tập 2: quý giá của nhiều thức x + x3 + x5 + x7 + x9 + …… + x101 tại x = -1 là:

(A) -101;