Tổng hợp lý thuyết chương Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Tài liệu Tổng hợp lý thuyết chương Bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học Hoá học lớp 10 đang tóm tắt kiến thức và kỹ năng trọng trọng tâm về Bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học từ đó giúp học viên ôn tập để nuốm vứng kỹ năng môn Hoá học tập lớp 10.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức chương 2 hóa 10

*

Lý thuyết Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học

I. Vẻ ngoài sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

-Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng nhiều của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.

-Các nguyên tố bao gồm cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng. (chu kì)

-Các nguyên tố có cùng số e hóa trị trong nguyên tử được xếp thành một cột. (nhóm)

II. Cấu trúc bảng tuần hoàn

1. Ô nguyên tố

Số sản phẩm công nghệ tự của ô nguyên tố đúng bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó (= số e = số phường = số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân).

*

2. Chu kì

Chu kì là dãy các nguyên tố cơ mà nguyên tử của chúng tất cả cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

Số lắp thêm tự của chu kì trùng với số lớp electron của nguyên tử các nguyên tố vào chu kì đó.

* Chu kì nhỏ: có chu kì 1, 2, 3.

* Chu kì lớn: bao gồm chu kì 4, 5, 6, 7.

Ví dụ: 12Mg: 1s2/2s22p6/3s2.

→ Mg trực thuộc chu kì 3 vì gồm 3 lớp electron.

3. đội nguyên tố

- nhóm nguyên tố là tập hợp những nguyên tố cơ mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự như nhau, do đó có đặc điểm hóa học gần giống nhau cùng được xếp thành một cột.

- gồm 2 các loại nhóm yếu tố là đội A với nhóm B:

+ team A: bao hàm các thành phần s cùng p.

Số đồ vật tự nhóm A = toàn bô e lớp ngoài cùng.

+ đội B: bao gồm các yếu tố d với f có thông số kỹ thuật e nguyên tử tận cùng dạng (n – 1)dxnsy:

* nếu như (x + y) = 3 → 7 thì yếu tố thuộc nhóm (x + y)B.

* nếu như (x + y) = 8 → 10 thì nhân tố thuộc nhóm VIIIB.

* ví như (x + y) > 10 thì nguyên tố thuộc đội (x + y – 10)B.

- Khối những nguyên tố s, p, d, f

-Khối những nguyên tố s: gồm các nguyên tố nhóm IA với IIA

Là các nguyên tố mà lại nguyên tử bao gồm electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

Ví dụ: 11Na: 1s22s22p63s1

-Khối các nguyên tố p: gồm các nguyên tố thuộc những nhóm từ IIIA mang lại VIIIA (trừ He).

Là phần nhiều nguyên tố cơ mà nguyên tử bao gồm electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

Ví dụ: 13Al: 1s22s22p63s23p1

-Khối các nguyên tố d: gồm các nguyên tố thuộc đội B.

Là mọi nguyên tố nhưng nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

Ví dụ: 26Fe: 1s22s22p63s23p63d64s2

-Khối các nguyên tố f: gồm những nguyên tố thuộc chúng ta Lantan và họ Actini.

Là phần lớn nguyên tố cơ mà nguyên tử bao gồm electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.

Ví dụ: 58Ce: 1s22s22p63s23p63d104s24p64f25s25p66s2

Lý thuyết Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử

I. Sự chuyển đổi tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử

- thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố trong cùng một đội A đựơc lặp đi tái diễn sau từng chu kì ⇒ ta nói chúng đổi khác một phương pháp tuần hoàn.

- Sự đổi khác tuần hoàn về cấu hình electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố khi năng lượng điện hạt nhân tăng dần đó là nguyên nhân của sự chuyển đổi tuần hoàn về tính chất của những nguyên tố.

II. Cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố nhóm A

1. Những nguyên tố đội A: thành phần s và p

- Số sản phẩm công nghệ tự đội = số electron hóa trị = số electron lớp ngoài cùng.

- Sự biến hóa tuần trả về thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần trả tính chất của các nguyên tố.

a/ nhóm IA (Nhóm kim loại kiềm)

- Gồm những nguyên tố: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

- cấu hình e lớp bên ngoài cùng chung: ns1 ⇒ dễ dàng nhường 1 electron nhằm đạt cấu trúc bền vững của khí hiếm.

- tính chất hoá học:

+ tính năng với oxi tạo thành oxít bazơ

+ chức năng với Phi kim tạo muối

+ tính năng với nuớc tạo thành hiđroxít + H2

c/ đội VIIA (Nhóm Halogen)

- Gồm các nguyên tố: F, Cl, Br, I, At

- cấu hình e lớp bên ngoài cùng chung: ns2np5 ⇒ Dễ thừa nhận 1 electron để đạt cấu trúc chắc chắn của khí hiếm.

- tính chất hoá học:

+ tính năng với oxi tạo oxít axít

+ tính năng với kim loại tạo muối

+ công dụng với H2 tạo nên hợp chất khí.

Xem thêm: Canh Thìn 2000 Hợp Màu Gì Và Kỵ Màu Gì Nhất? Sinh Năm 2000 Mệnh Gì

c/ team VIIIA (Nhóm khí hiếm)

- Gồm những nguyên tố: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

- cấu hình e lớp bên ngoài cùng chung: ns2np6 (trừ He)

- hầu như các khí hiếm không tham gia phản ứng hoá học, tồn tại sinh hoạt dạng khí, phân tử chỉ 1 nguyên tử.

III. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm B

Các nguyên tố team B: thành phần d và f (còn hotline là các kim nhiều loại chuyển tiếp)

- cấu hình electron nguyên tử có dạng : (n–1)dans2

- Số electron hóa trị = số electron lớp n + số electron phân lớp (n–1)d nhưng không bão hòa.