Câu 4.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán lớp 4 học kì 2

 Một đội công nhân đắp một quãng đường dài 180m. Sau đó 1 ngày đắp được (dfrac45) quãng đường. Hỏi sót lại bao nhiêu mét quãng đường chưa đắp?

A. 20m B. 30m

C. 36m D. 40m

Câu 5. Tìm (dfrac25) của 140kg.

A. 56kg B. 58kg

C. 60kg D. 62kg

Câu 6. Trên phiên bản đồ tỉ lệ 1 : 200, chiều lâu năm phòng học tập lớp em đo được 5cm. Chiều dài thật của nhà học kia là:

A. 500cm B. 1000cm

C. 10 000cm D. 700cm

Phần 2. Từ luận (7 điểm) 

Bài 1. Tính:

(a),,dfrac25 + dfrac34) (b)dfrac32 - dfrac58)

(c),,dfrac37 imes dfrac45) (d),,dfrac25:dfrac23)

Bài 2. tìm kiếm (x), biết :

(a); dfrac710 imes x = dfrac12).

(b); x:dfrac58 = dfrac415). 

Bài 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 136 m, biết chiều dài bằng (dfrac53) chiều rộng.

a) Tính diện tích s của thửa ruộng.

b) tín đồ ta trồng lúa trên thửa ruộng, cứ 1(m^2) thì thu được (dfrac35)kg thóc. Tính số thóc thu được trên thửa ruộng đó.

Bài 4. Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất.

(3 imes dfrac710 + dfrac710 imes 5 + 2 imes dfrac710)

Lời giải bỏ ra tiết

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1.

Phương pháp:

- những số tất cả chữ số tận thuộc là 0 thì chia hết cho tất cả 2 và 5.

- các số bao gồm tổng các chữ số phân tách hết mang đến 3 thì chia hết cho 3.

- Các số bao gồm tổng các chữ số phân chia hết mang đến 9 thì chia hết mang đến 9.

Cách giải:

Số chia hết cho 2; 3; 5 và 9 là 3960.

Chọn D.

Câu 2.

Phương pháp:

Áp dụng cách đổi: 1m2 = 100dm2. 

Cách giải: 

Ta có: 30m2 3dm2 = 30m2 + 3dm2 = 3000dm2 + 3dm2 = 3003dm2. 

Chọn D.

Câu 3.

Phương pháp:

Áp dụng tính chất: khi nhân cả tử số và mẫu số của một phân số cùng với cùng một số tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi phân số đang cho.

Cách giải:

Ta có: (dfrac56 = dfrac5 imes 46 imes 4=dfrac2024)

Chọn B.

Câu 4.

Phương pháp:

- Tính quãng mặt đường đã đắp = độ nhiều năm cả quãng đường ( imes ,dfrac45).

- Quãng đường không đắp = độ lâu năm cả quãng đường (-) quãng con đường đã đắp.

Cách giải:

Một ngày đội người công nhân đắp được quãng đường là:

180 × (dfrac45) = 144 (m)

Còn lại số mét đường không đắp là:

180 - 144 = 36 (m)

Đáp số: 36m.

Chọn C.

Câu 5.

Phương pháp:

Muốn tìm (dfrac25) của 140kg ta lấy 140 nhân với (dfrac25), sau đó ghi thêm đơn vị vào kết quả.

Cách giải:

(dfrac25) của 140kg là

(140 imes frac25 = 56) (kg)

Đáp số: 56kg.

Chọn A.

Câu 6.

Phương pháp:

Muốn tra cứu độ nhiều năm thật ở trong phòng học kia ta lấy độ lâu năm trên phiên bản đồ nhân cùng với 200.

Cách giải:

Chiều dài thật của phòng học kia là:

5 × 200 = 1000 (cm)

Đáp số: 1000cm.

Chọn B

Phần 2. Từ luận

Bài 1. 

Phương pháp:

- ao ước cộng hoặc trừ nhì phân số ta quy đồng chủng loại số nhì phân số rồi cùng hoặc trừ nhì phân số đó.

- ước ao nhân hai phân số ta đem tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

- ao ước chia hai phân số ta đem phân số đầu tiên nhân với phân số máy hai hòn đảo ngược.


Cách giải:

(a),,dfrac25 + dfrac34 = dfrac820 + dfrac1520 = dfrac2320)

(b)dfrac32 - dfrac58 = dfrac128 - dfrac58 = dfrac78)

(c),,dfrac37 imes dfrac45 = dfrac3 imes 47 imes 5 = dfrac1235)

(d),,dfrac25:dfrac23 = dfrac25 imes dfrac32 = dfrac610 = dfrac35)

Bài 2.

Phương pháp:

Áp dụng các quy tắc:

- ao ước tìm vượt số chưa biết ta đem tích chia cho quá số vẫn biết.

- muốn tìm số bị chia ta rước thương nhân cùng với số chia.

Cách giải:

(eginarrayla); dfrac710 imes x = dfrac12\,,,,,,,,,x = dfrac12:dfrac710\,,,,,,,,,x = dfrac12 imes dfrac107\,,,,,,,,,x = dfrac1014 = dfrac57endarray).


(eginarraylb); x:dfrac58 = dfrac415\ ,,,,,,,,x = dfrac415 imes dfrac58\ ,,,,,,,,x = dfrac20120 = dfrac16endarray).

Bài 3.

Phương pháp:

- Vẽ sơ đồ với tìm chiều dài, chiều rộng theo vấn đề tìm hai số lúc biết tổng với tỉ số của hai số đó.

- Tính diện tích s thửa ruộng ta rước chiều nhiều năm nhân với chiều rộng.

- Tính số thóc chiếm được ta lấy (dfrac35)kg nhân với diện tích s thửa ruộng.

Cách giải:

a) Ta gồm sơ đồ: 

*

Theo sơ đồ, tổng cộng phần cân nhau là:

5 + 3 = 8 (phần) 

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

136: 8 × 5 = 85 (m)

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

136 – 85 = 51 (m) 

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

85 × 51 = 4335 (m2 ) 

b) Số thóc thu được trên thửa ruộng đó là:

4335 × (dfrac35)= 2601 (kg)

Đáp số: a) 4335m2; 

b) 2601kg.

Bài 4. 

Phương pháp:

- Áp dụng đặc thù giao hoán của phép nhân.

Xem thêm: Download Sách Bí Quyết Chinh Phục Điểm Cao Hóa Học 11 Pdf, Bí Quyết Chinh Phục Điểm Cao Hóa Học 11

- Áp dụng cách làm (a imes b + a imes c + a imes d = a imes (b+c+d)).

Cách giải:

(eginarrayl3 imes dfrac710 + dfrac710 imes 5 + 2 imes dfrac710\ = dfrac710 imes 3 + dfrac710 imes 5 + dfrac710 imes 2\ = dfrac710 imes left( 3 + 5 + 2 ight)\ = dfrac710 imes 10\ = 7endarray)