Tripeptit X gồm công thức sau: H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-COOH. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X vào 400 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn hỗn hợp sau phản ứng là:
Bạn đang xem: Thủy phân hoàn toàn 19,6 gam tripeptit val

MGly-Ala-Ala = 75 + 89.2 – 2.18 = 217

Gly-Ala-Ala + 3NaOH → hh muối + H2O

0,1 → 0,1 mol

Bảo toàn trọng lượng : mcrắn  = mx + mNaOH ban đầu – mH2O


X là Gly-Ala-Ala có MX = 75 + 89.2 – 2.18 = 217

Gly-Ala-Ala + 3NaOH → hh muối bột + H2O

0,1 → 0,1 mol

Bảo toàn khối lượng : mcrắn  = mx + mNaOH thuở đầu – mH2O = 0,1.217 + 0,4.40 – 0,1.18 = 35,9 gam


*
*
*
*
*
*
*
*

*

Thủy phân trọn vẹn đipeptit gồm công thức là Glu-Ala trong dung dịch NaOH đun nóng. Sau phản ứng thu được thành phầm là


Thủy phân trọn vẹn tripeptit X mạch hở, thu được láo hợp gồm alanin cùng glyxin gồm tỉ lệ mol là một : 2. Số CTCT của X là


Tripeptit X bao gồm công thức cấu trúc sau: Lys-Gly-Ala. Trọng lượng muối thu được lúc thủy phân trọn vẹn 0,1 mol X trong trong hỗn hợp H2SO4loãng (vừa đủ) là


Đun nóng 0,1 mol tetrapeptit X có kết cấu là Ala-Gly-Glu-Lys trong hỗn hợp NaOH (lấy dư), sau làm phản ứng hoàn toàn, cân nặng muối chiếm được là


Cho 13,32 gam peptit X bởi vì n gốc alanin sản xuất thành, thủy phân trọn vẹn trong môi trường axit chiếm được 16,02 gam alanin duy nhất. X thuộc một số loại nào?


Khi thủy phân trọn vẹn 65 gam một oligopeptit X chiếm được 22,25 gam alanin và 56,25 gam glyxin. X thuộc các loại nào?


Tripeptit X bao gồm công thức sau: H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-COOH. Thủy phân trọn vẹn 0,1 mol X vào 400 ml hỗn hợp NaOH 1M. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch sau bội phản ứng là:


Khi thủy phân trọn vẹn 0,25 mol peptit X mạch hở (X sinh sản thành từ những các α-aminoaxit có một nhóm –NH2 cùng 1 nhóm –COOH) bởi dung dịch KOH (dư 15% đối với lượng bắt buộc phản ứng), cô cạn hỗn hợp thu được hỗn hợp chất rắn tăng so với khối lượng X là 253,1 gam. Số link peptit vào X là


Thủy phân hoàn toàn 14,6 gam một đipeptit X có cấu trúc bởi α-amino axit có một nhóm NH2 với 1 team COOH bởi dung dịch NaOH thu được sản phẩm trong đó tất cả 11,1 gam một muối bao gồm chứa 20,72% na về khối lượng. Công thức chất X là:


Thủy phân trọn vẹn 7,46 gam pentapeptit mạch hở X (được làm cho từ các α-amino axit gồm dạng NH2CxHyCOOH) bởi dung dịch NaOH dư thu được 11,10 gam muối. Phương diện khác, thủy phân trọn vẹn 7,46 gam X bằng dung dịch HCl thu được m gam muối. Cực hiếm m là


Thủy phân hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp oligopeptit gồm Ala-Val-Ala-Gly-Ala và Val-Gly-Gly nhận được x gam Ala; 37,5 gam Gly cùng 35,1 gam Val. Quý giá của m, x theo lần lượt là


Đun lạnh m gam lếu láo hợp bao gồm a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ. Sau khi các bội nghịch ứng kết thúc, cô cạn hỗn hợp thu được 72,48 gam muối khan của các amino axit đều sở hữu một đội -COOH và một nhóm -NH2 trong phân tử. Giá trị của m là:


Thuỷ phân pentapeptit X thu được những đipeptit là Ala-Gly; Glu-Gly và tripeptit là Gly-Ala-Glu. Vậy cấu trúc của peptit X là:


Thuỷ phân không trọn vẹn tetrapeptit (X), ngoài các α-amino axit còn thu được những đipetit: Gly-Ala; Phe-Val ; Ala-Phe. Cấu tạo nào sau đấy là đúng của X ?


Thuỷ phân trọn vẹn tetrapeptit X mạch hở chiếm được alanin, glyxin với glutamin theo xác suất mol 2 : 1 : 1. Khía cạnh khác, thuỷ phân không hoàn toàn X thu được 3 đipeptit là Ala-Gly; Gly-Ala cùng Ala-Glu. Vậy công thức cấu trúc của X là:


Thuỷ phân một tripeptit mạch hở X thu được hỗn hợp 2 đipeptit là Ala-Lys với Gly-Ala. Vậy amino axit đầu N và đầu C của tripeptit ban sơ là:


Peptit X gồm công thức cấu trúc như sau:

H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(C2H4COOH)-CO-NH-CH2-COOH

Hãy cho thấy thêm khi thuỷ phân X, ko thu được thành phầm nào sau đây?


Thủy phân không trọn vẹn pentapeptit mạch hở: Gly-Ala-Gly-Ala-Gly rất có thể thu được tối đa từng nào đipeptit ?


Thủy phân không trọn vẹn một pentapeptit X (mạch hở): Gly-Val-Gly-Val-Ala hoàn toàn có thể thu được tối đa từng nào tripetit?


Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, chiếm được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) cùng 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không trọn vẹn X thu được đipeptit Val-Phe với tripeptit Gly-Ala-Val tuy vậy không chiếm được đipeptit Gly-Gly. Hóa học X tất cả công thức là


Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được láo lếu hợp tất cả 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala với 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Quý hiếm của m là


Thủy phân một lượng pentapeptit mạch hở X chỉ thu được 3,045 gam Ala-Gly-Gly; 3,48 gam Gly-Val; 7,5 gam Gly; 2,34 gam Val; x mol Val-Ala cùng y mol Ala. Biết X gồm công thức bằng Ala-Gly-Gly-Val-Ala. Xác suất x : y là


Thủy phân 63,5 gam hỗn hợp X bao gồm tripeptit Ala-Gly-Gly cùng tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Gly thu được tất cả hổn hợp Y gồm 0,15 mol Ala-Gly; 0,05 mol Gly-Gly; 0,1 mol Gly; Ala-Ala với Ala. Khía cạnh khác, lúc thủy phân trọn vẹn 63,5 gam hỗn hợp X vị 500 ml hỗn hợp NaOH 2M thì thu được dung dịch Z. Cô cạn cẩn thận dung dịch Z thì thu được m gam chất rắn khan. Cực hiếm gần nhất của m là


Thủy phân 445,05 gam peptit Val-Gly-Gly-Val-Gly thu được tất cả hổn hợp X tất cả 127,5 gam Gly; 163,8 gam Val; 39,6 gam Gly-Gly; 87 gam Val-Gly; 23,1 gam Gly-Val-Gly với m gam một pentapeptit X1. Giá trị m là (Cho biết trọng lượng mol của Val cùng Gly thứu tự 117 và 75)


X là một pentapeptit mạch hở. Thủy phân trọn vẹn X chỉ thu được 1 aminoaxit no Y, mạch hở, có 1 nhóm amino cùng 1 nhóm cacboxyl (tổng % khối lượng của O cùng N vào Y là 51,685%). Khi thủy phân không còn m gam X trong môi trường axit nhận được 30,2 gam tetrapeptit; 30,03 gam tripeptit; 25,6 gam đipeptit và 88,11 gam Y. Quý giá của m là


Đipeptit M, tripeptit P, tetrapeptit Q rất nhiều mạch hở cùng được tạo thành từ một amino axit X, mạch hở, phân tử bao gồm chứa một nhóm NH2. Phần trăm khối lượng của nitơ vào X là 15,73%. Thủy phân không hoàn toàn 69,3 gam hỗn hợp có M, P, Q (tỉ lệ mol tương ứng 1:1:1) thu được m gam M; 27,72 gam P; 6,04 gam Q và 31,15 gam X. Quý giá của m là:


X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala. Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun rét m gam tất cả hổn hợp chứa X, Y theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 3 với dung dịch NaOH vừa đủ. Sau thời điểm phản ứng đã hoàn toàn thu được hỗn hợp T. Cô cạn cẩn thận dung dịch T chiếm được 47,49 gam chất rắn. Quý giá của m là


Tetrapeptit X (CxHyO5Nt) trong các số ấy oxi chiếm phần 26,49% về khối lượng; Y là muối hạt amoni của α-amino axit Z. Đun lạnh 19,3 gam các thành phần hỗn hợp E chứa X, Y, Z buộc phải dùng 200ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được một muối hạt duy nhất và 2,688 lít khí T (đktc, T có tỉ khối hơi so với H2


Hỗn hòa hợp X tất cả valin và glyxylalanin. Mang đến a mol X vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,5M (loãng), thu được dung dịch Y. Mang lại Y phản bội ứng hoàn toản với 100 ml dung dịch Z tất cả NaOH 1M cùng KOH 1,75M đun nóng, nhận được dung dịch cất 30,725 gam muối. Giá trị của a là


Khi thủy phân không hoàn toàn một peptit X (MX = 293) thu được hai peptit Y và Z. Biết 0,472 gam Y phản nghịch ứng hoàn toản với 18 ml dung dịch HCl 0,222M đun nóng với 0,666 gam Z phản bội ứng toàn diện với 14,7 ml hỗn hợp NaOH 1,6% (d = 1,022 gam/ml) đun nóng. Hiểu được khi thủy phân trọn vẹn X thu được hỗn hợp 3 amino axit là glyxin, alanin cùng phenyl alanin. Công thức cấu trúc của X là


Thủy phân m gam tất cả hổn hợp X có tripeptit Ala-Gly-Gly với tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Gly thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm 0,075 mol Ala-Gly; 0,025 mol Gly-Gly; 0,05 mol Gly; Ala-Ala và Ala. Phương diện khác, khi thủy phân trọn vẹn m gam hỗn hợp X vày 500 ml hỗn hợp KOH 1M thì thu được dung dịch Z. Cô cạn cảnh giác dung dịch Z chiếm được 57,5 gam hóa học rắn khan. Quý giá gần nhất của m là


Cho hỗn hợp Z gồm peptit mạch hở X và amino axit Y (MX > 4MY) với tỉ trọng mol tương ứng 1 : 1. Mang lại m gam Z tính năng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH, thu được dung dịch T đựng (m + 12,24) gam hỗn hợp muối natri của glyxin với alanin. Hỗn hợp T phản nghịch ứng về tối đa với 360 ml dung dịch HCl 2M, nhận được dung dịch đựng 63,72 gam các thành phần hỗn hợp muối. Những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Tóm lại nào tiếp sau đây đúng?


Thủy phân hoàn toàn 1 mol oligopeptit X mạch hở, được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) cùng 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không trọn vẹn X chiếm được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không chiếm được đipeptit Gly-Gly. Kết luận không đúng về X là


Hỗn thích hợp T gồm tía peptit mạch hở X, Y, Z tất cả tỉ lệ mol tương xứng là 2 : 3 : 4. Thủy phân trọn vẹn 35,97 gam T thu được lếu hợp thành phầm gồm 0,29 mol A và 0,18 mol B. Biết tổng số links peptit trong cha phân tử X, Y, Z bởi 16; A và B phần đông là amino axit no, có một nhóm -NH2 với 1 nhóm -COOH vào phân tử. Đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp T nhận được N2, 0,74 mol CO2 và a mol H2O. Quý hiếm a sớm nhất là


Thủy phân trọn vẹn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp X. Cô cạn tổng thể dung dịch X thu được 2,4 gam muối hạt khan. Quý hiếm của m là


Hỗn hợp E chứa cha peptit gần như mạch hở có peptit X (C4H8O3N2), peptit Y (C7HxOyNz) cùng peptit Z (C11HnOmNt). Đun nóng 28,42 gam E với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được tất cả hổn hợp T tất cả 3 muối hạt của glyxin, alanin cùng valin. Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 1,155 mol O2, nhận được CO2, H2O, N2 và 23,32 gam Na2CO3. Phần trăm cân nặng của X trong tất cả hổn hợp E là


Một oligopeptit được sinh sản thành tự glyxin, alanin, valin. Thủy phân X trong 500 ml dung dịch H2SO4 1M thì thu được dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thì thu được các thành phần hỗn hợp Z bao gồm chứa những đipeptit, tripeptit, tetrapeptit, pentapeptit và các amino axit tương ứng. Đốt một nửa tất cả hổn hợp Z bởi một lượng không khí vừa đủ, hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thấy khối lượng bình tăng 74,225 gam, khối lượng dung dịch bớt 161,19 gam bên cạnh đó thoát ra 139,608 lít khí trơ. Mang đến dung dịch Y công dụng hết cùng với V lít dung dịch KOH 2M đun cho nóng (dùng dư 20% đối với lượng yêu cầu thiết), cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thì trọng lượng chất rắn có mức giá trị gần đúng


Cho X là hexapeptit Ala-Ala-Gly-Val-Gly-Val với tetrapeptit Gly-Gly-Ala-Glu. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp có X và Y thu được láo hợp bao gồm 4 α-amino axit, trong các số đó có 30,00 gam glyxin và 28,48 gam alanin. Cực hiếm m là


Thủy phân m gam hỗn hợp X bao gồm một tetrapeptit Y và một pentapeptit Z bởi dung dịch NaOH đầy đủ rồi cô cạn nhận được (m + 23,7) gam các thành phần hỗn hợp muối của Gly và Ala. Đốt cháy tổng thể lượng muối bột sinh ra bằng một lượng oxi đầy đủ thu được Na2CO3 và tất cả hổn hợp hơi T có CO2, H2O cùng N2. Dẫn tổng thể hỗn hòa hợp hơi T đi rất chậm trễ qua bình đựng hỗn hợp NaOH sệt dư thấy trọng lượng bình tăng 84,06 gam và tất cả 7,392 lít một khí tốt nhất (đktc) thoát ra khỏi bình. Biết thủy phân Y tốt Z đầy đủ thu được cả Gly và Ala. Cho những phát biểu sau:

(1) nhân tố phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp X có mức giá trị 53,06%.

(2) tỉ lệ thành phần số phân tử Ala cùng Gly vào Z là 2 : 3

(3) quý hiếm của m là 41,4 gam

(4) tổng thể nguyên tử C vào Y cùng Z là 22

Số phát biểu đúng


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Lý Thuyết Một Số Hệ Thức Cạnh Và Đường Cao, Cạnh Và Góc, Tỉ Số Lượng Giác

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.