Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1Trong dung dịch axit nitric ( bỏ lỡ sự phân li của H2O ) bao gồm những thành phần nào ?

A.

Bạn đang xem: Trong dd axit nitric có những phần tử nào

Bạn sẽ xem: Trong dung dịch axit nitric bao gồm những bộ phận nào

H +, NO 3 –

B. H +, NO 3 -, H 2 O


Bạn vẫn đọc: Trong dung dịch Axit Nitric có Những thành phần Nào ? Trong dung dịch Axit Nitric bao gồm Những phần tử Nào


C. H +, NO 3 -, HNO 3

D. H +, NO 3 -, HNO 3, H 2 O

Trong dung dịch axit nitric ( bỏ qua sự phân li của H2O ) gồm những bộ phận nào

A. H+, NO3-. 

B. H+, NO3-, H2O

C. H+, NO3-, HNO3

D. H+, NO3-, HNO3, H2O

*
Trong dung dịch axit nitric ( bỏ dở sự phân li của H 2 O ) tất cả những bộ phận nào ? A. H +, NO 3 – B. H +, NO 3 -, H 2 O C. H +, NO 3 -, HNO 3 D. H +, NO 3 -, HNO 3, H 2 O Đáp án BHNO3 → H + + NO3 -→ Trong hỗn hợp HNO3 bỏ dở sự phân li của nước bao gồm những phần tử : H +, NO3 -, H2O. Trong hỗn hợp axit axetic ( bỏ lỡ sự phân li của H 2 O ) bao gồm những thành phần nào ? A. H +, CH 3 COO – B. H +, CH 3 COO -, H 2 O C. CH 3 COOH, H +, CH 3 COO -, H 2 O D. CH 3 COOH, H +, CH 3 COO – Trong hỗn hợp axit axetic ( bỏ dở sự phân li của H2O ) bao gồm những phần tử nào ?

A. CH3COOH, CH3COO-, H+.

B. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

C. H+, CH3COO-, H2O.

D. H+, CH3COO-.

Trong hỗn hợp axit axetic ( bỏ qua sự phân li của H2O ) gồm những bộ phận nào

A. H+, CH3COO-

B. H+, CH3COO-, H2O

C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O

D. CH3COOH, CH3COO-, H+.Trong dung dịch axit sunfuhiric H2S ( bỏ dở sự phân li của H2O ) có những bộ phận và ion làm sao ?

A. H+, HS-, S2-, H2S, H2O B. H+, HS-, S2-

C. H+, S2-, H2S D. H+, HS-, S2-, H2S

2.  Các ion nào sau không thể cùng t ồn trên trong một dung dịch?

A. Ba2+, Al3+, Cl-, NO3- C. Ca2+, Mg2+, OH-, Cl-

B. Na+, Mg2+, NO3-, SO42-. D. Cu2+, Fe3+, SO42-, Cl-

Chất như thế nào sau đó là chất không năng lượng điện li

A. C2H5OH B. KHCO3 C. CH3COOH D. Al(OH)3

Trộn 150 ml dung dịch KOH 0,21 M cùng với 150 ml dung dịch ba ( OH ) 2 0,18 M được hỗn hợp A, mật độ ion OH − trong dung dịch A là

A. 0,39 A. 0,285 C. 0,195 D. 0,57

Dung dịch bao gồm pH = 11 thì độ đậm đặc ion OH –

A. 10-12 M

B. 0,001M

C. 0,01M

D. 10-11 M

Cho dung dịch H2S vào hỗn hợp nào dưới đây thu được kết tủa ?

A. ZnCl2

B. FeCl2

C. NaCl

D.

CuCl2

Trộn 120 ml dung dịch HCl 0,36 M với 80 ml dung dịch H2SO4 0,24 M thu được hỗn hợp Y. Cực hiếm pH của hỗn hợp Y là

A. 0,17 B. 0,28 C. 0,39 D. 0,51

Một dung dịch chứa 0,015 mol Al3 +, 0,025 mol na +, 0,018 mol NO3 – và x mol SO42 -. Cân nặng chất rã trong hỗn hợp là

A. 7,088 g

B. 4,592 g

C.

Xem thêm: Dàn Bài Thuyết Minh Về Cây Bút Bi, Top 6 Dàn Ý Thuyết Minh Về Cây Bút Bi Lớp 8, 9

4,662 gD. 4,208 g

Một dung dịch có n ồng độ ion H + bằng 0,002 M thì pH của dung dịch là giá bán tr ị nào sau đây ?