Tìm một vectơ chỉ phương của mặt đường thẳng (d:left{ eginarraylx = - 1 + 2t\y = 3 - 5tendarray ight.).

Bạn đang xem: Véc tơ chỉ phương


Đường trực tiếp (d:left{ eginarraylx = x_0 + at\y = y_0 + btendarray ight.) bao gồm một VTCP là (overrightarrow u = left( a;b ight)).


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương trình: (ax + by + c = 0;left( 1 ight)) cùng với (a^2 + b^2 > 0). Mệnh đề nào dưới đây sai?


Tìm một vectơ chỉ phương của con đường thẳng (d:left{ eginarraylx = - 1 + 2t\y = 3 - 5tendarray ight.).


Cho mặt đường thẳng (left( d ight):2x + 3y - 4 = 0). Vecto nào sau đó là vecto pháp tuyến của $left( d ight)$ ?


Cho $left( d ight):left{ eginarraylx = 1 - t\y = 3 + 2tendarray ight.$ điểm nào dưới đây thuộc $d$?


Cho $2$ đường thẳng : $d_1:left{ eginarraylx = - 1 + 3t\y = 1 + 2tendarray ight.$ ; $d_2:dfracx + 33 = dfracy1$. Toạ độ giao điểm của $d_1$ với $d_2$ là :


Cho hai đường thẳng (left( d_1 ight):mx + y = m + 1,,,left( d_2 ight):x + my = 2,) giảm nhau khi và chỉ còn khi:


Phương trình nào dưới đây biểu diễn con đường thẳng không song song với con đường thẳng (left( d ight):,y = 2x - 1)?


Cho hai tuyến phố thẳng (left( d_1 ight):mx + y = m + 1,,,left( d_2 ight):x + my = 2,)song song nhau khi và chỉ còn khi


Cho hai đường thẳng (left( Delta _1 ight):11x - 12y + 1 = 0) với (left( Delta _2 ight):12x + 11y + 9 = 0). Lúc đó hai tuyến đường thẳng này


Với giá trị nào của (m) thì hai tuyến đường thẳng tiếp sau đây vuông góc (left( Delta _1 ight):left{ eginarraylx = 1 + left( m^2 + 1 ight)t\y = 2 - mtendarray ight.) và (left( Delta _2 ight):left{ eginarraylx = 2 - 3t"\y = 1 - 4mt"endarray ight.)


Với quý hiếm nào của (m) thì hai tuyến phố thẳng (left( Delta _1 ight):3x + 4y - 1 = 0) với (left( Delta _2 ight):left( 2m - 1 ight)x + m^2y + 1 = 0) trùng nhau.

Xem thêm: Tổng Hợp Lý Thuyết Cách Nhìn Đồ Thị Tiệm Cận Qua Bảng Biến Thiên Của Hàm Số


Trong phương diện phẳng với hệ tọa độ (Oxy), mang đến đường trực tiếp (Delta :3x + y + 6 = 0) với điểm (Mleft( 1;3 ight).) Viết phương trình con đường thẳng (d) biết (d) trải qua (M) và tuy vậy song con đường thẳng (Delta ).