Bài giảng tìm hiểu về Định nghĩa axit, bazơ , hiđroxit lưỡng tính theo thuyết của A-rê-ni-uyt. Ráng nào là Axit một nấc, axit các nấc. Từ việc phân tích một số trong những ví dụ về axit bazơ rứa thể, đúc rút định nghĩa. Tập luyện cho học viên kĩ năng: nhận ra được một chất ví dụ là axit , bazơ, hiđroxit lưỡng tính theo định nghĩa. Viết được phương trình điện li của các axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối thế thể. Tính mật độ mol trong dung dịch hóa học điện li mạnh.Bạn đang xem: Phương trình điện li al oh 3

1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Axit

1.2.Bazơ

1.3.Hidroxit lưỡng tính

1.4.Muối

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 2 hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK cùng Nâng caoChương 1 bài xích 2

4. Hỏi đáp vềBài 2: Axit, bazơ với muối


*

1.1.1. Định nghĩaTheo thuyết Areniut axit là chất khi rã trong nước phân li ra cation H+.

Bạn đang xem: Viết phương trình điện li al oh 3

Ví dụ:

HCl → H+ + Cl-

HNO3 → H+ + NO3-

H2SO4 → H+ + HSO4-

CH3COOH ( ightleftarrows) H+ + CH3COO-

1.1.2. Axit các nấcNhững axit phân li các nấc ra những cation H+ điện thoại tư vấn là axit các nấc, gần như axit chỉ phân li một nấc điện thoại tư vấn là axit một nấc.Ví dụ:

H3PO4 ( ightleftarrows)H+ + H2PO4-

H2PO4-( ightleftarrows) H+ + HPO42-

HPO4-( ightleftarrows) H+ + PO43-

Theo thuyết Areniut bazơ là hóa học khi tung trong nước phân li ra anion OH-.

Ví dụ:

NaOH → Na+ + OH-

KOH → K+ + OH-

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-

Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit lúc tan trong nước vừa rất có thể phân li như axit vừa rất có thể phân li như bazơ.Ví dụ:

Zn(OH)2( ightleftarrows) Zn2+ + 2OH-

Zn(OH)2( ightleftarrows) ZnO22- + 2H+

Tất cả những hiđroxit lưỡng tính số đông là chất ít rã trong nước và điện li yếu.1.4.1. Định nghĩa

Khái niệm

Muối là hợp chất khi chảy trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) với anion cội axit.Ví dụ:

NaCl → Na+ + Cl-

KNO3 → K+ + NO3-

NaHSO4 → Na+ + HSO4-

KMnO4 → Na+ + MnO4-

Muối mà anion nơi bắt đầu axit không hề hiđro có tác dụng phân li ra ion H+ ( hiđrocó tính axit) được call là muối trung hòa.

Ví dụ:NaCl , KNO3, KMnO4...

Muối nhưng mà anion cội axit của muối vẫn còn đó hiđro có khả năng phân li ra ion H+ thì muối đó được gọi là muối axit.Ví dụ: NaHCO3, Na2HPO4, KHSO4...

Cách call tên những muối

Gọi tên sắt kẽm kim loại trước, gốc axit sau.

Đối với muối của các axit không tồn tại oxi, tên gốc axit được điện thoại tư vấn là ua.

Ví dụ: KCN : kali xiannua; FeCl2: sắt (II) clorua

Đối với đúng theo chất của những phi kim:

Ví dụ: PCl3 : photpho triclorua; PCl5: photpho pentaclorua; NF3 : nitơ triflorua...

Đối cùng với muối của những oxit đựng oxi:

Tên nơi bắt đầu axit tận cùng bởi ơ được thay đổi it. Ví dụ:NaNO2 : natri nitrit

Tên cội axit tận cùng bằng ic được biến đổi at. Ví dụ:NaNO3: natri nitrat

Đối với muối axit: điện thoại tư vấn tên sắt kẽm kim loại trước + “hiđro” ( tùy theo số nguyên tử hiđro) + tên nơi bắt đầu axit .

Ví dụ: NaHSO4: natri hiđrosunfat; KH2PO4: kali đihiđrophotpat

1.4.2.Sự điện li của muối trong nướcHầu hết những muối khi tan vào nước đa số phân li trọn vẹn trừ một vài muối như HgCl2, Hg(CN)2...

Xem thêm: Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Lớp 8 Trang 42, Bảng Hóa Trị Lớp 8 Đầy Đủ

KNO3 → K+ + NO3-

K3PO4 → 3K+ + PO43-

Na2CO3 → Na+ + CO32-

(NH4)2SO4 → 2NH4+ + SO42-

Sự điện li của muối axit.

NaHCO3 → Na+ + HCO3-

HCO3- ( ightleftarrows) H+ + CO32-

NaHS → Na+ + HS-

HS- ( ightleftarrows) H+ + S2-

Bài 1:

Viết phương trình năng lượng điện li của các hidroxit lưỡng tính sau theo 2 phong cách axit, bazơ: Al(OH)3,Cr(OH)3, Pb(OH)2, Sn(OH)2

Hướng dẫn:

Pb(OH)2 ( ightleftarrows)Pb2+ + 2OH-

Pb(OH)2 ( ightleftarrows) PbO22- + 2H+

Sn(OH)2 ( ightleftarrows) Sn2+ + 2OH-

Sn(OH)2 ( ightleftarrows) SnO22- + 2H+

Al(OH)3 ( ightleftarrows) Al3+ + 3OH-

Al(OH)3 ( ightleftarrows) AlO2- + H+ + H2O

Bài 2:

Tính nồng độ mol những ion trong hỗn hợp sau :

a. 100 ml dung dịch đựng 4,26 gam Al(NO3)­3

b. 0,2 lít dung dịch có chứa 11,7 gam NaCl

Hướng dẫn:

a. NAl(NO)3 = 0,02 (mol)

Al(NO3)3 → Al3+ + 3NO3-

0,02 0,02 0,06 (mol)

= 0,02/0,1 = 0,2(M) ; = 0,06/0,1 = 0,6 (M)

b. NNaCl= 0,2 (mol)

NaCl→ Na++ Cl-

0,2→ 0,2→ 0,2 (mol)

= 0,2/0,2 = 1(M); = 0,2/0,2 = 1(M)

Bài 3:

Thêm nước vào 10 ml axit axetic băng (axit 100%, D = 1,05g/cm3) cho thể tích 1,75 lít ngơi nghỉ 250C thu được dung dịch X tất cả pH=2,9. Độ năng lượng điện li của axit axetic là?

Hướng dẫn:

Ta tất cả (alpha =fracCC_0).Với C là nồng độ hóa học hoà chảy phân li ra ion, C0là mật độ mol của chất hoà chảy vậy.(m_axit =D imes V)và(n = fracmM Rightarrow n = 0,175)mol suy ra (C_0 =frac 0,1751,75 = 0.1)Ta có (pH = 2,9) vậy (=10^(-2,9) = C)Vậy(alpha =frac 10^(-2,9) 0,1= 0,0126 = 1,26\%)