toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Phương trình vô tỉ

*

*

(x^4+2x^3+2x^2+2x+1=0)

(Rightarrow x^4+x^3+x^3+x^2+x^2+x+x+1=0)

(Leftrightarrow x^3left(x+1 ight)+x^2left(x+1 ight)+xleft(x+1 ight)+x+1)

(Leftrightarrowleft(x+1 ight)left(x^3+x^2+x+1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x+1 ight)left=0Leftrightarrowleft(x+1 ight)left(x^2+1 ight)left(x+1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x+1 ight)^2left(x^2+1 ight)=0)

Vì (x^2ge0Rightarrow x^2+1>0)

=> x + 1 = 0 

=> x = - 1 

VẬy x = -1


*

x4 – 2x3 + 2x – 1

a3 – a4 + 2a3 + 2a2

x4 + x3 + 2x2 + x + 1

x4 + 2x3 + 2x2 + 2x + 1

x2y + xy2 + x2z + y2z + 2xyz

x3 + x4 + x3 + x2 + x + 1


Bài 1:phân tích nhiều thức thành nhân tử

a)x2-2x-4y2-4y e)x4+2x3+2x2+2x+1

b)x3+2x2+2x+1 f)x5+x4+x3+x2+x+1

c)x3-4x2+12x-27

d)a6-a4+2a3+2a2

Làm chi tiết giúp bản thân với ạ, cảm ơn


Bài 1: phân tích nhiều thức thành nhân tử

a)x2-y2-2x-2y e)x4-2x3+2x-1

b)x2(x+2y)-x-2y f)x4+x3+2x2+x+1

c)x3-4x2-9x+36 g)x2y+xy2+x2z+y2z+2xyz

d)x4+2x3+2x-1 h)3x3-3y2-2(x-y)2

Làm cụ thể giúp bản thân với ạ , cảm ơn

*


 thực hiện tại phép chia

(-3x3 + 5x2 - 9x + 15) : (-3 + 5)

(x4 - 2x3 + 2x -1) : (x2 - 1)

(5x4 + 9x3 - 2x2 - 4x -8) : (x-1)

(5x3 + 14x2 + 12x + 8) : (x+2)

 


 thực hiện nay phép chia

(-3x3 + 5x2 - 9x + 15) : (-3 + 5)

(x4 - 2x3 + 2x -1) : (x2 - 1)

(5x4 + 9x3 - 2x2 - 4x -8) : (x-1)

(5x3 + 14x2 + 12x + 8) : (x+2)


tìm x

1. 3x - 7 = 19

2. (2x+1) . (x-3)=0

3. 3x+2/4 +1=5x-1/3

4. X/15 + một nửa - x/50 = 5/6

5. X4 - 2x3 + 3x2 - 2x + 1=0


Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) x2y+xy+x+1

b) x2-(a+b)x+ab

c) ax2+ay-bx2-by

d) ax-2x-a2+2a

e) 2x2+4ax+x+2a

f) x3+ax2+x+a

g) x4+2x3-4x-4


Lớp học tập trực đường

trang bị lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh


Xem thêm: Bảng Đông Từ Bất Quy Tắc Trong Tiếng Anh Chuẩn Nhất, Just A Moment

Lớp học trực tuyến

thứ lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh